Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е          66

   

гр. Троян, 06.03.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично заседание на  двадесети февруари, две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

                                              

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,

като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА гр.дело № 994  по описа на ТРС за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на Милян Л.  П. ***, с която е предявен иск срещу «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова, с правно основание чл.128 вр. чл.242 от КТ за заплащане на  трудово възнаграждение в размер на 1640.75 за периода мни до м. октомври 2016г. включително.

В съдебно заседание, ищецът редовно призован не се явява, представлява се от упълномощен защитник – адв.В.И. от АК-Ловеч, който моли съда да постанови решение, с което  уважи предявените искове.

            Ответникът - Акционерно дружество с фирма „ЕЛМАТЕХ” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова, при предвидената процедура по реда на чл.131 от ГПК не е представил писмен отговор. Същият, редовно призован, не се явява представител в съдебно заседание, не е изразено становище по иска и не са ангажирани доказателства.

            От становището на ищцата, процесуалното поведение на ответника и приложените по делото писмени доказателства преценени поотделно и в тяхната взаимовръзка и обусловеност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

 Между страните по делото са били налице трудови правоотношения, по силата на които, ищецът е работил в ответното дружество по трудово правоотношение на  длъжността „е.". С допълнително споразумение към трудов договор №163 от 12.12.2005г., работната му заплата е променена в размер на 360.00 лева, считано от 01.01.2015г. На 24.10.2016г., със заповед №411 от 2410.2016г. трудовото му правоотношение е прекратено, на основание чл.327 ал.1 т.2 от КТ, поради забавено плащане, като работодателят е останал задължен с изплащане на възнаграждение за месеците  юни, юли, август и октомври 2016г., в едно със законната лихва върху тази сума от датата на исковата молба, до окончателното и изплащане. 

 Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде осъден ответника „ЕЛМАТЕХ“ АД  да му заплати, в качеството на работодател, сумата от  1640.75 лева, ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата.

Ищецът претендира и направените разноски по делото.  

Процесната сума не е заплатена и към датата на приключване на устните състезания, ето защо съдът, на основание чл. 154 от ГПК приема, че дължимата сума не е изплатена.

От приложеното по делото  съобщение до ответника, с което му е връчен препис от исковата молба е видно, че е получил своевременно екземпляр от същата и в съобщението до него изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание.

            В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият, чрез процесуалния си представител се е възползвал от това си право в проведеното на 20.02.2017г. публично заседание по делото.

Съдът приема, че исковете са основателни и доказани до претендирания размер и с оглед разпоредбата на чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК са налице предпоставките за  постановяване на неприсъствено решение, което не  следва да се мотивира по същество.

При този изход на процеса ответникът ще следва да заплати на Държавата по сметка РС-Троян сумата от  65.63 /шестдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/ лева, представляваща  4%  държавна такса върху уважения размер на исковете, а на ищеца   сторените по делото разноски в размер на 500.00 /петстотин / лева за адвокатско възнаграждение, съобразно приложения списък по реда на чл.80 от ГПК.

            На основание чл.242 ал.1 от ГПК съдът постановява предварително изпълнение на решението.

            Водим от изложеното и на основание чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК съдът

 

            Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова да заплати на  М.  Л.П., ЕГН ********** *** сумата от 1640.75 – хиляда шестстотин и четиридесет лева и седемдесет и пет стотинки,  представляваща дължимо и незаплатено трудово възнаграждение за месеците  юни, юли, август и октомври 2016г., в едно със законната лихва върху тази сума от датата на исковата молба, до окончателното им изплащане  и сторените по делото разноски в размер на 500.00 /петстотин/ лева за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова  да заплати в полза на Държавата по сметка РС-Троян сумата от  65.63 /шестдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/ лева, представляваща  4%  държавна такса върху уважения размер на исковете.

На основание чл.242 ал.1 от ГПК съдът постановява предварително изпълнение на решението.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: