РЕШЕНИЕ   №36

 

      гр. Троян, 09.02.2017 год.

                                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в проведеното на  девети януари, две хиляди и  седемнадесета година открито съдебно заседание, в състав

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                                                               

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д. 999/2016 год. по описа на ТРС, за да се произнесе – съобрази:

 

            Производство е с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК.

 

РАЗРЕШАВА на Д.В.К., ЕГН *********** непълнолетна, действаща със съгласието на своята майка и законен представител В.С. М. – К., ЕГН **********  и двете с постоянен адрес ***, да се разпореди със своите 3/36 идеални части от недвижими имоти, останали и в наследство от В.К.К., бивш жител ***, починал на 23.09.2012 година, както следва:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 113 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, адрес: местност "CP. ПОЛЯНА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива, с номер по предходен план - 042014 и с идентификатор № 03558.42.14 (нула три пет пет осем точка четири две точка едно четири).

2.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, адрес: местност "CP. ПОЛЯНА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива, с номер по предходен план - 042015 и с идентификатор № 03558.42.15 (нула три пет пет осем точка четири две точка едно пет).

3.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1692 кв.м. (хиляда шестстотин деветдесет и два квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, с адрес: местност "ТЪРНИЦА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - ливада, с номер по предходен план - 039003 и с идентификатор № 03558.39.3 (нула три пет пет осем точка три девет точка три).

4.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 11 086 кв.м. (единадесет хиляди и осемдесет и шест квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, адрес: БАЛЕВСКОТО, с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - ливада, с номер по предходен план - 038022 и с идентификатор № 03558.38.22 (нула три пет пет осем точка три осем точка две две).

5.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1079 кв.м. (хиляда седемдесет и девет квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, адрес: местност "CP. ПОЛЯНА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - овощна градина, с номер по предходен план - 042024 и с идентификатор № 03558.42.24 (нула три пет пет осем точка четири две точка две четири).

              6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2081 кв.м. ( две хиляди осемдесет и един квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, адрес: местност "CP. ПОЛЯНА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива, с номер по предходен план - 042054 и с идентификатор № 03558.42.54 (нула три пет пет осем точка четири две точка пет четири).

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3601 кв.м. (три хиляди шестстотин и един квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, адрес: местност "CP. ПОЛЯНА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива, с номер по предходен план - 042044 и с идентификатор № 03558.42.44
(нула три пет пет осем точка четири две точка четири четири).

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 2824 кв.м. (две хиляди осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, с адрес: местност „СРЕБРА", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - ливада, с номер по предходен план - 036024 и с идентификатор № 03558.36.24 (нула три пет пет осем точка три шест точка две четири).

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 2130 кв.м. (две хиляди сто и тридесет квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, с адрес: местност „ИЛИЙЧИНОТО", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива, с номер по предходен план - 036135 и с идентификатор № 03558.36.135 (нула три пет пет осем точка три шест точка три шест точка едно три пет).

10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 1629 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и девет квадратни метра), находящ се в село Белиш, община Троян, област Ловеч, с адрес: местност „БОЧЕВОТО", с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива, с номер по предходен план - 034004 и с идентификатор № 03558.34.4 (нула три пет пет осем точка три четири точка четири).

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: