П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   28.04.2017 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  двадесет и осми  април,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане частно гражданско  дело  № 274 по описа  на Троянски районен съд за 2017 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  11.50   часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

„СИ АЙ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД гр. Троян – редовно призовани, представител не се явява.  

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

С Разпореждане на съдията - докладчик по делото  от 04.04.2017 година е образувана и насрочена получената съдебна поръчка  от Република Гърция град Солун, съгласно Приложение № 1 /молба за връчване на документи / чл. 4, параграф 3 от Регламент  /ЕО/ № 1393/2007 на Европейския регламент и на Съвета от 13.11.2007 година,   относно връчване  в държавите – членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела/, с молба за връчване на съдебни книжа, сигнатура на  делото 78/2017.

В изпълнение на съдебната поръчка е изпратена призовка на „СИ АЙ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД гр. Троян по седалище и адрес на управление -   гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 122. Със същата се призовава да се яви в съдебната зала на Троянски районен съд, за да бъдат връчени документи, без превод, на делегиращия  съд  град Солун, Република Гърция.  Призовката е получена на адреса  на 06.04.2017 г. от главен счетоводител К.В.. Съгласно българското законодателство призовката е връчена на длъжностно лице, намиращо се на адреса и „СИ АЙ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД гр. Троян се  считат за редовно призовани.

Съдебната поръчка е насрочена за 28.04.2017 година от 10.00 часа.

С оглед неявяване на представител на „СИ АЙ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД гр. Троян да приеме документите съдебната поръчка не може да бъде изпълнена.

          СЪДЪТ счита, че Международната съдебна поръчка следва да бъде върната на молещия съд, който да бъде уведомен по смисъла на Регламент № 1393/2007 година за неизпълнение на поръчката чрез изпращане на уведомление в нарочен образец, предвиден в регламента, ведно с протокола от съдебното заседание проведено на 28.04.2017 година.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 20174340100274  по описа на Районен съд гр. Троян. 

ДА СЕ УВЕДОМИ молещия съд по смисъла на Регламент 1393/2007 г. за неизпълнение на международната съдебна поръчка.

ДА СЕ ИЗПРАТИ уведомление по образец, предвиден в Регламента, ведно с протокола от съдебното заседание, проведено на 28.04.2017 година.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: