П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   24.01.2017 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане  частно гражданско  дело  № 750 по описа  на Троянски районен съд за 2016 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  10.11 часа се явиха:

Молителят „Банка ДСК” ЕАД гр. София – р.пр. представител не се явява.

Заинтересованото лице И.С.И. – р.пр. се явява лично.

И.С.И.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ И.С.И.: - Заявявам, че приемам наследството от И.Н.Л., б.ж. на с.Дебнево.

          СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети писмените доказателства по молбата, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото Договор за кредит за текущо потребление от 19.05.2010 година и удостоверение за наследници изх. № 208 от 01.12.2016 г., издадено от Кметство с. Дебнево.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ И.С.И.: - Няма да соча други  доказателства.

С оглед на събраните по делото доказателства и изразеното от наследника И. становище, съда приема за установено следното:

С определение от 04.01.2017 г. на ТРС е изпратил съобщение до лицето И.С.И., съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Закона за наследството, което в  срок не по-късно от 24.01.2017 г. да заяви писмено или устно приема ли наследството оставено им от наследодателя И.Н.Л., б.ж. на с.Дебнево като ако не стори това в указания от съда срок ще изгуби правото си да приеме наследството.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят „Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от  ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството.

            Съгласно чл. 48 и сл. от ЗН наследството се придобива с приемането му, което  произвежда действие от откриването на наследството - с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; -извършване на действие от страна на  наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество (в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество. Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство(чл.60 от ЗН).

            За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо, съгласно чл. 60 от  ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл. 49 от ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо, чрез извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството. Според разясненията, дадени в т.14 на ППВС 4/1964 г. на ВС, мълчаливо приемане е налице, когато от действията на наследника се разбира непоколебимото му намерение да приеме наследството. В тази връзка съдът, като съобрази изразеното в съдебно заседание от заинтересованото лице И.С.И., в качеството му на наследник на И.Н.Л. с ЕГН **********, б.ж. на с. Дебнево, починала на 11.05.2015 година, с Акт за смърт № 0010/11.05.2015 г.  намира, че на основание чл. 51, ал. 1 и ал. 3 във вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН, следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян приемането на наследството от страна на наследника й И.С.И. с ЕГН **********, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян, приемането на наследството на И.Н.Л. с ЕГН **********,***, починала на 11.05.2015 година, с Акт за смърт № 0010/11.05.2015 г. от страна на наследника й И.С.И.,  ЕГН **********,  с адрес ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Ловеч  в едноседмичен срок от съобщението на „Банка ДСК” ЕАД, а на заинтересованото лице И.И. от днес. 

Заседанието приключи в   10.20 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: