П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   13.12.2017 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  тринадесети  декември,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  МАРИЯ СТАНЧЕВА

сложи за разглеждане частно гражданско  дело  № 875 по описа  на Троянски районен съд за 2017 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.40 часа се явиха:

Молителят „Банка ДСК” ЕАД гр. София – р.пр. представител не се явява.

          Заинтересованото лице А.И.П. – р.пр. не се явява.

Заинтересованото лице В.М.И. – р.пр. се явява лично.

Заинтересованото лице  М.И.М. – редовно призована не се явява. 

Съдът докладва писмо на ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч с вх. № 7559/05.12.2017 година.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ В.И.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ В.И.: - Приемам наследството.  До сега не получавах пенсия, но вече  ще мога да внасям по 60 лева. Дъщерите ми ги няма в България.

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети писмените доказателства по молбата, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото Договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит за физически лица  от 26.03.2012 г., удостоверение за наследници изх. № 02-04-1166 от 20.09.2017 г., изд. от Община Троян, удостоверение за наследници изх. № 02-04-1342 от 06.11.2017 г., изд. от Община Троян, копие от удостоверение за отказ от наследство изх. № 2430/19.09.2017 г., изд. от Районен съд гр.Троян и писмо на ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч с изх. № 15574#1/01.12.2017 година.

С оглед на събраните по делото доказателства и изразените от наследниците А.И.П. и В.М.И. становища, съда приема за установено следното:

С определение от 23.10.2017 г. на ТРС е изпратил съобщение до лицата  А.И.П., В.М.И. и М.И.М., съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Закона за наследството, с указание в  срок не по-късно от 28.11.2017 г. да заявят писмено или устно приемат ли наследството оставено им от наследодателя И.М.И, б.ж.  на гр.Троян като същите са предупредени ако не сторят това в указания от съда срок ще изгубят правото си да приемат наследството.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят „Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от  ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството.

            Съгласно чл. 48 и сл. от ЗН наследството се придобива с приемането му, което  произвежда действие от откриването на наследството - с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; -извършване на действие от страна на  наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество (в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество. Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство(чл.60 от ЗН).

            За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо, съгласно чл. 60 от  ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл. 49 от ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо, чрез извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството.

В тази връзка съдът, като съобрази изразеното в съдебно заседание становище от заинтересованото лице В.М.И., в качеството й на наследник на И.М.И с ЕГН **********, б.ж. на с. Троян, починал на 08.03.2017 година, с Акт за смърт № 0099/09.03.2017 г., че приема наследството му ще следва на основание  чл. 51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН,  да се впише в особената за това книга при РС – Троян приемането на наследството от страна на наследника му В.М.И..

Съдът като съобрази представеното заявление  от А.И.П.  и удостоверението на ТРС с изх. № 2430 от 19.09.2017 г. се установява, че в Особената книга по Закона за наследството при Районен съд гр.Троян с Определение № 490 от 19.09.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 955/2017 г. по описа на ТРС е вписан отказ от наследство на заинтересованото лице, останало от И.М.И, починал на 08.03.2017 г., б.ж. на гр.Троян.

Безспорно установено е по делото, че на заинтересованото лице М.И.М. е изпратена призовка с определение № 550/23.10.2017 г., в което на същата е указана възможността да се откаже или да приеме наследството, останало от И.М.И. М.И.М.  е предупредена, че ако не се яви в съдебно заседание или откаже да отговори на въпроса ще загуби правото си да приеме наследството на  И.М.И. Заинтересованото лице не се явява в с.з., нито пък под друга форма изразява становище във връзка с приемането, или отказа от наследство на починалото лице, поради което следва да се приеме, че са настъпили последиците, залегнали в нормата на чл.51, ал.2 от ЗН, т.е., че е загубило правото си да приеме това наследство, от което следва извода, че е необходимо да бъде постановено вписването на мълчаливия отказ по реда на чл. 49 ал.1 от ЗН.

          Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл. 51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН в особената за това книга при РС – Троян,  приемане на наследство на И.М.И, б.ж. на гр.Троян, починал на 08.03.2017 година, от страна на наследницата му В.М.И., ЕГН **********,***.

По отношение на заинтересованото лице А.И.П., ЕГН ********** е установено, че в Особената книга по Закона за наследството при Районен съд гр.Троян с Определение № 490 от 19.09.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 955/2017 г. по описа на ТРС  е вписан отказ от наследство на заинтересованото лице, останало от И.М.И, починал на 08.03.2017 г., б.ж. на гр.Троян.

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл. 49 ал.1 от ЗН, че М.И.М., ЕГН ********** *** е загубила правото си да приеме наследството от И.М.И, бивш жител ***, починал на 08.03.2017 г. в гр.Троян.

          ПРЕПИС от настоящия протокол да се предаде в деловодството на съда за вписване по реда на чл.49 ал.1 от ЗН в особената книга обстоятелството, че

че М.И.М., ЕГН ********** *** е  загубила правото си да приеме наследството на починалия И.М.И, бивш жител ***, починал на 08.03.2017 г. в гр.Троян.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Ловеч  в едноседмичен срок от съобщението на „Банка ДСК” ЕАД и на заинтересованите лица А.И.  П. и М.И.М.,    а на заинтересованото лице    В.М.И. от днес. 

Заседанието приключи в  09.50  часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: