ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  

 

гр. Троян, 10.02.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на десети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ………………, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 175 от 2016 г. на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

         

Настоящето дело е образувано по искова молба на И.И.П. *** срещу Б.А. ***, починал на 11.11.2005 г. с посочено правно основание чл. 124 ал. 4 от ГПК във връзка с чл.537 ал.2 от ГПК.

Съдът с резолюция от 31.03.2016 г. е конституирал като страни в процеса  наследниците на Б. Ш., а именно М.П.Ш. и Ц.Б.Б.,***.

Съда многократно е оставял производството по настоящето дело без движение поради констатирани нередовности по исковата молба, като с разпореждане от 29.12.2016 г. за пореден път е дал указания на ищеца в едноседмичен срок да представи описаните писмени документи.

Съда е предупредил И.П., че ако не изпълни указанията му, производството по делото ще бъде прекратено. 

Ищеца е получил лично съобщението на 27.01.2017 г. и до настоящия момент не е изпълнила указанията на съда и не е отстранила нередовностите по исковата си молба.

По изложените съображения ще следва на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК производството по настоящето дело да бъде прекратено.

Водим от изложеното и на това основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 175 от 2016 г. на Троянски районен съд на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: