Р Е Ш Е Н И Е № 4

 

гр. Троян, 06.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното заседание на дванадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 222 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

        С решение № 244 от 16.09.2016 г., което е влязло в законна сила, е допусната делба между Г.Ц.Г., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. И.А./, Т.К.Г., ЕГН **********, адрес: *** и Б.А.Г., ЕГН **********, адрес: *** на следния съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 151, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.137 по кадастралната карта на гр. Априлци, обл. Ловешка, целият с площ от 1055 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10м./, с номер по предходен план 615, при съседи: ПИ 52218.531.136 - ниско застрояване, ПИ 52218.531.235 - пасище, ПИ 52218.531.97 - за второстепенна улица, ПИ 52218.531.263 - незастроен имот за жилищни нужди, заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.1, цялата със застроена площ от 87 кв. м, ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА на допълващо застрояване с идентификатор 52218.531.137.2, цялата със застроена площ от 31 кв. м, ДВУЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.3 цялата със застроена площ от 105  кв. м и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.4, цялата със застроена площ от 6 кв. м., като съда е постановил от имота да се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които за Г.Ц.Г. са отредени ДВА ДЯЛ /2/4 ид. части/, за Т.К.Г. е отреден ЕДИН ДЯЛ /1/4 ид. част/ и за Б.А.Г. е отреден ЕДИН ДЯЛ /1/4 ид. част/.

               Ищеца е редовно призован, явява се пълномощника адв. И.А. от ПАК. Моли съда да извърши същинската делба на процесния имот, като го изнесе на публична продан като неподеляем по реда на чл. 348 от ГПК.

               Ответниците са редовно призовани, не се явяват в с. з. и не изпращат представител.  

               Допусната и изслушана е съдебно-технически експертизи, като вещото лице инж. Е.Г. е констатирала в заключението си, че процесния имот е неподеляем. Предложена е пазарна оценка на имота в размер на 54 900 лева.

               Предвид на изложеното съда намира, че са налице условията на чл. 348 от ГПК, а именно делбения имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете. Ще следва същия да бъде изнесен на публична продан с първоначална цена 54 900 лева, каквато е определената пазарна оценка от вещото лице към настоящия момент. Добитата от продажбата сума следва да се разпредели съобразно дяловете на всеки един от съделителите, а именно 2/4 за ищеца и по ¼ за всеки един от ответниците.

               Ще следва ищеца да заплати 1 098 лева, а всеки един от ответниците по 550 лева - 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно с дяловете им.

Предвид разпоредбата на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноски, съобразно стойността на дяловете им. В случая деловодни разноски е правил ищеца Г. в размер на 150 лева за изготвяне на заключението по СТЕ и 360 лева адв. хонорар. Ще следва всеки един от ответниците да му заплати по 127,50 лева, съразмерно с дяловете.

               Водим от горното, съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И:

 

               ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот, находящ се в гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 151, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.137 по кадастралната карта на гр. Априлци, обл. Ловешка, целият с площ от 1055 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10м./, с номер по предходен план 615, при съседи: ПИ 52218.531.136 - ниско застрояване, ПИ 52218.531.235 - пасище, ПИ 52218.531.97 - за второстепенна улица, ПИ 52218.531.263 - незастроен имот за жилищни нужди, заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.1, цялата със застроена площ от 87 кв. м, ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА на допълващо застрояване с идентификатор 52218.531.137.2, цялата със застроена площ от 31 кв. м, ДВУЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.3 цялата със застроена площ от 105  кв. м и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.4, цялата със застроена площ от 6 кв. м.,  при ПЪРВОНАЧЛАНА ЦЕНА 54 900 – петдесет и четири хиляди и деветстотин лева.

               Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 2/4 за Г.Ц.Г., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. И.А./ и по 1/4 за всеки един от Т.К.Г., ЕГН **********, адрес: *** и Б.А.Г., ЕГН **********, адрес: ***.

ОСЪЖДА Г.Ц.Г., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. И.А./ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 1 098 – хиляда деветдесет и осем лева.

         ОСЪЖДА всеки един от Т.К.Г., ЕГН **********, адрес: *** и Б.А.Г., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на по 550 – петстотин и петдесет лева, а на Г.Ц.Г., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. И.А./ - по 127,50 – сто двадесет и седем лева и 50 стотинки, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с дяловете.

         Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                            

Районен съдия: