РЕШЕНИЕ

 

  14    

 

гр. Троян, 25.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и седми декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 541 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

С.Б.Б., понастоящем м ЗО „Атлант” – гр. Троян  е предявил срещу В.Р.К. *** иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД – за претърпени неимуществени вреди в размер на 400 лева, изразяващи се в психо-емоционален дискомфорт и вменяване на основателни притеснения у ищеца, в резултат на неполучена пощенска кореспонденция. В подкрепа на твърдението си Б. е представил писмени доказателства, призован е редовно за с. з., явява се лично. 

На ответника е връчено копие от ИМ и доказателствата. К. е представил писмен отговор, с който оспорва така предявения иск. Излага, че работи в ЗО „Атлант” – гр. Троян и е упълномощен да получава пощенските пратки на лишените от свобода. Излага, че е изпълнявал служебните си задължения и не е нанесъл вреди на ищеца.  

От приложените към делото писмени доказателства: Служебна бележка изх. № 6 от 27.05.2016 г., изд. от Пощенска станция Троян Ц, Заповед № 2065 от 16.12.2009 г. на Началника на Затвора гр. Ловеч, Пълномощно № 1  изх. № 14 от 07.01.2016 г., Заповед № І -459 от 07.11.2014 г., на ВНД Началник на Сектор ЗО „Атлант” и оригинал на пощенски плик с пощенско клеймо 26.04.2016 г., адресиран до лишения от свобода С.Б.Б. и от показанията на разпитаните свидетели Х.А.П. и Минко Иванов В., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не е спорен факта, че към момента ищеца С.Б. изтърпява наказание лишаване от свобода в ЗО „Атлант” гр. Троян. Ответника В.К. е служител в посоченото затворническо общежитие. Видно от представената заповед № 2065 от 16.12.2009 г. на началника на Затвора – гр. Ловеч и пълномощно № 1 от 07.01.2016 г. на Началник сектор ЗО „Атлант” – гр. Троян, В.К. е упълномощен да получава колетни и пощенски пратки на лишените от свобода и кореспонденцията на ЗО „Атлант” от „Далекосъобщения” ООД гр. Троян.

Съда приема за доказан факта, че К. е отказал получаването на препоръчана кореспондентска пратка № PS9000028PQ4J, адресирана до ищеца, позовавайки отказа си на Заповед № 2065/16.12.2009 г. на Началника на Затвора гр. Ловеч. Предвид на това Б. претендира претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в емоционален дискомфорт и влошаване на отношенията на ищеца с подателя на процесната пратка.

Във връзка с този факт и изясняване реда и начина на получаване на пощенски пратки в ЗО „Атлант”, съда е допуснал гласни доказателства. Свидетеля Х.А.П. заема длъжността Началник на Сектор ЗО „Атлант” гр. Троян, към Затвора гр. Ловеч. Излага, че е запознат със случая, който му е доведен до знанието от ответника - мл. инспектор В.К.. На 28.04.2016 г. при проверка на пощенска пратка адресирана за лишения от свобода С.Б., служителя е констатирал, че в плика има освен хартиен носител и някакъв твърд предмет. П. излага, че въз основа на заповед № 2065 от 16.12.2009 г. на Началника на Затвора – Ловеч, служителя е преценил, че няма правото да допусне това писмо, тази пратка да влезе в затворническото общежитие и да бъде предадена на лишения от свобода. В издадената заповед изрично е уредено, че упълномощените и други служители на затвора и затворническите общежития могат да получават от операторите на пощенски услуги само кореспондентски пратки по смисъла на § 1, т. 5 от ДР към ЗПУ – писма и/или пощенски карти, съдържащи писмени съобщения върху хартиен носител. Кореспондентските пратки, в пликове на които при външен оглед се установи, че съдържат други вещи и предмети - не се получават. П. излага, че именно спазвайки това изискване, ответника е изпълнил своите задължения, като е отказал да получи пощенската пратка за лишения от свобода. В практиката си П. многократно се е сблъсквал с опити на лишените от свобода да внасят забранени вещи в затворническото общежитие. По този повод е приет строго регламентиран ред и определени за това служители имат задължението да извършват проверка на пратките, и съответно задължението да ги върнат обратно на подателя, в случай, че констатират нарушение.  Практиката е служителя в тези случай да запише в бланката на пощата номера на заповедта на Началника на Затвора, като причина за връщане на кореспондентската пратка. П. излага, че за тази заповед са уведомени всички лишени от свобода, като я има разлепена на таблата на затворническите общежития, за да могат лишените от свобода да уведомят

 

своите близки какво могат да изпращат по пощата. Свидетеля М.В. работи в Затворническо общежитие „Атлант” гр. Троян, към Затвора гр. Ловеч, като инспектор „Социална дейност и възпитателна работа”, излага, че е запознат с процесния случай. В неговите задължения влиза, да получава писмата от куриера В.К., за лишените от свобода от неговата група. След това ги предава по определен ред на лишените от свобода, в негово присъствие и в присъствие на служител от надзорно охранителния състав. При връчване на писмото В. излага, че е задължен да провери дали съдържа някакви предмети. Първо на лишения от свобода се показва затворения плик, след което свидетеля го отваря пред него. След проверката плика се връчва на лишения от свобода. Инспекторите „Социална дейност и възпитателна работа” не присъстват на свижданията с близките на лишените от свобода. Това се контролира от дежурния командир на отделение, който в момента на свиждането е дежурен, и съответно от служителя от надзорно охранителния състав от същото отделение. В самата пратка ако се установи с опипване, че съдържа предмет, различен от хартиен носител, се връща на подателя и не се предава на лишения от свобода.

Във връзка с така преценените доказателства и изяснена фактическа обстановка се налагат следните изводи: Съгласно разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД, за да е налице непозволеното увреждане е необходимо да съществуват едновременно няколко елемента от фактическия му състав – противоправно поведение, причинени вреди и причинно - следствена връзка между вредата и това поведение. Същественото тука от субективна страна е, че причиняването на вредите трябва да е извършено виновно, т. е. да е налице психическото отношение на дееца, изразено в умисъл или непредпазливост. В конкретния казус не беше доказано, че изобщо е извършвано противоправно действие от страна на ответника К. – напротив съда прие за установено, че същия стриктно е спазил служебните си задължения, като е установил, че процесната пратка съдържа предмет, различен от хартиен носител и не е допуснал същата да бъде получена от ищеца. Безспорно лицата, които изтърпяват наказание „лишаване от свобода” за извършено престъпление, търпят ограничение на определени техни права. Целите на пенитенциарното право, съгласно ЗИН са: 1) Да поправи и превъзпита осъдените към спазване на законите и добрите нрави; 2) Да въздейства предупредително върху самите осъдени; 3) Да им отнеме възможността да вършат нови престъпления; 4) Превантивно въздействие върху останалите членове на обществото; 5) ЗИН поставя изискването изпълнението на наказанието да няма за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство на осъдените. В случая К. се е съобразил и е изпълнил строго регламентирания ред за получаване на пощенски пратки от лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода”.

 При лисата на описаните елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане съда приема, че такова не е налице.

С оглед на горното иска се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен. 

Ответника не е изразил претенции за сторени съдебно-деловодни разноски и съда не дължи произнасяне.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен и недоказан предявения от С.Б.Б., ЕГН **********, понастоящем в ЗО „Атлант” – гр. Троян срещу В.Р.К., адрес: *** иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за сумата 400 – четиристотин лева, представляваща виновно причинени неимуществени вреди, изразяващи се в психо-емоционален дискомфорт и вменяване на основателни притеснения у ищеца.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                              Районен съдия: