Р Е Ш Е Н И Е

 

56

 

гр.Троян 24.02.2017 год.

 

         Троянски районен съд, четвърти състав в публичното заседание на двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

            Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и присъствието на прокурора…………като разгледа докладваното от  съдията Ютерова гр. дело № 626 по описа за 2012 година, за да се произнесе – съобрази:

 

         С решение № 63 от 22.03.2013 г. съда е допуснал да се извърши съдебна делба между М.И.П., ЕГН ********** *** и П.И.В., ЕГН **********, адрес: ***, на следните съсобствен недвижим имот, находящи се в гр. Троян, обл. Ловешка, а именно: СГРАДА с идентификатор № 73198.509.116.2, със застроена площ от 57 кв. м, брой етажи - 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор № 73198.509.116.3, със застроена площ от 44 кв. м, брой етажи - 1, предназначение: Селскостопанска сграда, които са изградени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.509.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, Община Троян, Ловешка област, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. Ген. Карцов 227, с площ 1188 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 501012700, съседи: имот № 73198.509.136, № 73198.509.135, 73198.509.231, № 73198.509.117, № 73198.509.249, както е постановил от имота бъдат образувани ДВА РАВНИ ДЯЛА, от които за М.П., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ /1/2 идеална част/ и за П.И.В., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ /1/2 идеална част/. Съда е ОТХВЪРЛИЛ искането за допускане на делба на сграда с идентификатор № 3198.509.116.4 със застроена площ от 77 кв. м, брой етажи - 1, предназначение: селскостопанска сграда, тъй като същата е индивидуална собственост при режим на СИО на двамата ответници М.В. и П.В., както е ОТХВЪРЛИЛ и искането за допускане на делба на ПИ с идентификатор 73198.509.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, тъй като същия има статут на обща част по смисъла на чл. 38 ал. ал. ІV от ЗС. Съда е ОТХВЪРЛИЛ предявения иск за делба по отношение на М.П.В., ЕГН **********,***.

Цитираното решение е обжалвано и с решение от въззивния съд е включил в делбената маса и сграда с идентификатор № 3198.509.116.4 със застроена площ от 77 кв. м, брой етажи - 1, предназначение: селскостопанска сграда. В останалата част първоинстанционното решение е потвърдено.

         С протоколно определение от 26.01.2017 г. съдът е съставил проекто-разделителен протокол, като се е съобразил със заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. П.В.. Съставени са два равни дяла според броя и правата на съделителите, като са представени няколко варианта, а именно:

ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ВХ. № 5764 ОТ 17.09.2016 ГОДИНА:

Дял първи, състоящ се от сграда с идентификатор 73198.509.116.2 със застроена площ 57 кв. м и пазарна оценка 15 100 лева.

Дял втори, състоящ се от сграда идентификатор 73198.509.116.3 със застроена площ 44 кв. м и пазарна оценка 7 300 лева и сграда с идентификатор № 73198.509.116.4 със застроена площ от 77 кв. м и пазарна оценка 7800 лева, или общо 15 100 лева.

Общата стойност на двата дяла е в размер на 30 200 лева.

ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ВХ. № 6459/24.10.2016 ГОДИНА:

Първи вариант:

Дял първи, състоящ се от южната част от сграда с идентификатор 73198.509.116.2 (поддял 1-1) - жилище със самостоятелен вход, състоящо се от входно антре, санитарен възел, кухненски бокс и жилищно помещение с обща полезна площ 42.16 кв. м и пазарна оценка от 10 100 лева; сграда с идентификатор № 73198.509.116.4 -селскостопанска сграда със застроена площ от 77 кв. м и пазарна оценка 7 800 лева, всичките с пазарна оценка 17 900 лева.

Дял втори, състоящ се от северната част от сграда с идентификатор 73198.509.116.2 (поддял 1-2) - лятна кухня с полезна площ 14.35 кв.м. и пазарна оценка 4400 лева; крайната южна част на сградата с идентификатор 73198.509.116.2, състояща се от преддверие и клозет върху септична яма с обща полезна площ 3.61 кв.м. с пазарна оценка 600 лева; сградата с идентификатор 73198.509.116.3 - селскостопанска сграда със застроена площ 44 кв.м. и пазарна оценка 7300 лева, всичките с пазарна оценка 12300 лева.

Втори вариант:

Дял първи, състоящ се от южната част от сграда с идентификатор 73198.509.116.2 (поддял 1-1) - жилище със самостоятелен вход, състоящо се от входно антре, санитарен възел, кухненски бокс и жилищно помещение с обща полезна площ 42.16 кв. м и пазарна оценка от 10100 лева; крайната южна част на сградата с идентификатор 73198.509.116.2, състояща се от преддверие и клозет върху септична яма с обща полезна площ 3.61 кв. м с пазарна оценка 600 лева; сградата с идентификатор 73198.509.116.3 - селскостопанска сграда със застроена площ 44 кв. м и пазарна оценка 7 300 лева, всичките с пазарна оценка 18 000 лева.

Дял втори, състоящ се от северната част от сграда с идентификатор 73198.509.116.2 (поддял 1-2) - лятна кухня с полезна площ 14.35 кв.м. и пазарна оценка 4 400 лева; сграда с идентификатор № 73198.509.116.4 - селскостопанска сграда със застроена площ от 77 кв. м и пазарна оценка 7 800 лева, всичките с пазарна оценка 12 200 лева.

В съдебно заседание на 26.01.2017 г. на основание чл. 350 от ГПК съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол. По същия е изразено становище от пълномощниците на страните – адв. С.С. и адв. Т.Б.. 

  Предвид на изложеното се налагат следните правни изводи: Реалното извършване на делбата във втората фаза на произовдството е възможно да стане чрез няколко законово предвидени способа, един от които е теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен, съставен в хода на съдебното производство проект за разделителен протокол, и след влизане в сила на решението по чл. 350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл. 352 от ГПК, който способ съда намира за приложим по настоящия казус.  

Съдът намира, че съставеният проект за разделителен протокол, в окончателния му текстови и графичен вид, е съобразен с квотите, при които е допусната делбата и кореспондира в пълна степен с целите на делбеното производство.

При разпределяне на имотите между съделителите съдът се стреми всеки от тях да получи реален дял, като при това се спазва принципа на равноправие на всички страни в производството. Всеки съделител може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Когато съдът разпределя имотите в натура, той се ръководи от тяхната стойност и ги съпоставя с частите на съделителите, като търси да избегне облагодетелстването на някой от тях и прави всички усилия да достигне максимално доближение на дяловете с частите на съделителите.

Съставянето, предявяването и обявяването за окончателен проект за разделителен протокол подготвя реалното извършване на делбата, като принципен метод за това, както беше описано и горе е теглене на жребий по реда на чл. 352 от ГПК. На основание чл. 350 от ГПК проекто-разделителния протокол следва да бъде обявен за окончателен.

         Вещото лице е изготвило три варианта, като двата от тях предвиждат два самостоятелни обекта в сграда № 2. Съда намира тези два варианта в противовес със закона. Процесната сграда е със статут – допълващо застрояване. Предмет на делба може да бъде само самостоятелен обект. В тази връзка съда възприема становището на пълномощника на ищцата – адв. С., както и цитираната съдебна практика.  /пр. Решение № 30 от 07.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 401/2011 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Теодора Гроздева: „Предмет на придобиване на вещни права са само самостоятелно съществуващи движими и недвижими вещи. Съгласно чл. 98 от ЗС, освен ако не е постановено или уговорено друго, принадлежността към вещ не е самостоятелна вещ и съответно не може да се придобива самостоятелно, а следва собствеността на главната вещ. Когато недвижимата вещ е сграда, самостоятелно може да се придобива само такава част от нея, която по силата на архитектурен /инвестиционен/ проект, одобрен съгласно действащите строителни правила и норми, е обособена като самостоятелен имот /жилище, ателие или др. подобни/. Съответно и владението върху реална част от сграда може да доведе до придобиване по давност на тази реална част, само ако владяната реална част и останалата част от сградата са били разделени на два или повече обекта /жилища, ателиета и др. подобни/ с одобрен архитектурен /инвестиционен/ проект, отговарящ на действащите строителни правила и норми.”

 Право на собственост може да съществува само върху застроен обект, който съставлява самостоятелен обект на вещни права съгласно действалите към момента на построяването или обособяването му или понастоящем строителни правила и нормативи.

Освен това подобен обект /т. нар. лятна кухня/ няма характер на жилище по смисъла на чл. 40 ЗУТ и е допустимо възлагането му, но като самостоятелен обект, а не като част от такъв.

      При тези изводи съда счита, че следва да обяви за окончателен първия предложен вариант в експертизата на вещото лице инж. П.В.. 

      Водим от изложеното съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ОБЯВЯВА за окончателен проекто - разделителния протокол както следва:

 Дял първи, състоящ се от сграда с идентификатор 73198.509.116.2 със застроена площ 57 кв. м и пазарна оценка 15 100 лева

Дял втори, състоящ се от сграда идентификатор 73198.509.116.3 със застроена площ 44 кв. м и пазарна оценка 7 300 лева и сграда с идентификатор № 73198.509.116.4 със застроена площ от 77 кв. м и пазарна оценка 7800 лева, или общо 15 100 лева.

Общата стойност на двата дяла е в размер на 30 200 лева.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                          

 

Районен съдия: