Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 12     

 

гр. Троян, 16.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………….

……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 652 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

            П.М.П. *** е предявил срещу А.И.П. *** за развод по чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното съдът

 

                

       Р    Е    Ш    И    :

 

ПРЕКРАТЯВА брака между П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** и А.И.П., ЕГН **********, адрес: *** № 383, вх. Б, ет. 7, ап. 19/, сключен с Акт № 15 от 17.03.1991 г. на Община Троян поради дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 49 ал. 4 от СК, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на П.М.П. упражняването на родителските права върху непълнолетното дете А.П. П., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  адреса на живее на детето при неговия баща – гр. Троян, ул. „Л.К.” № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 13.

Определя режим на лични контакти с майката А.П., като същата ще има право да вижда сина си Алекс П. за дни и периоди, определени предварително по уговорка на двамата родители, съобразени с желанието на детето.

ОСЪЖДА А.И.П., ЕГН **********, адрес: *** № 383, вх. Б, ет. 7, ап. 19/ да заплаща на А.П. П., ЕГН **********, със съгласието на своя баща и законен представител П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** месечна издръжка в размер на 180,00 – сто и осемдесет лева, считано от 30.08.2016 г. до 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, за в бъдеще до настъпване на законова причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

ЗА БЪДЕЩЕ съпругата ще носи брачното си фамилно име - П..

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище, нямат претенции един към друг за лична издръжка, за придобито по време на барака движимо имущество, банкови сметки и влогове.

 ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50,00 - петдесет лева.

ОСЪЖДА А.И.П., ЕГН **********, адрес: *** № 383, вх. Б, ет. 7, ап. 19/ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Троян окончателна държавна такса в размер на 25,00 –двадесет и пет лева, както и държавна такса в размер на 129,60 – сто двадесет и девет лева и 60 ст., върху размер на определената издръжка.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

Районен съдия: