Р Е Ш Е Н И Е

 

  5    

 

гр. Троян, 12.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното  заседание на дванадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 790 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

             „Ферокорп” ООД – гр. София, представител Константин И. е предявило срещу М.Г.К. ***, М.Х.Ж. ***, Д.Х.К. ***, М.Д.И. ***, М.И.Д. ***, С.И.Д. *** и М.В.Р. *** иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК установителен иск за право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 83212.501.65 с площ 576 кв. м. по сега действащите КККР на с. Шипково, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ част от УПИ XX „За озеленяване и спорт" в кв. 3 по сега действащия регулационен план на с. Шипково-Баните, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № 1142/10.11.1997 г. и одобрено ЧИ на ЗРП със заповед № 441/16.10.1995 г., както и на построените в този парцел сгради: едноетажна паянтова сграда, със застроена площ от 28 кв. м, двуетажна масивна сграда със застроена площ от 87 кв. м, в незавършен вид (до ниво втора плоча без покривна конструкция), едноетажна масивна сграда със застроена площ от 17 кв. м, в незавършен вид (до ниво плоча, без покривна конструкция). За установяване обстоятелствата по същата са ангажирани писмени доказателства. В с. з. се явява юрисконсулт Димитричка Маринова, която моли съда да уважи така предявения иск.

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Не са представили отговори. На ответницата С.Д. по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК е назначен особен представител – адв. А.Ч. от ЛАК, който е представил писмен отговор и поддържа аргументи за недопустимост на предявения иск. 

От приложените писмени доказателства: нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том І, рег. № 1036, дело № 93/2009 г. на Нотариус с район на действие РС Троян, рег. № 337 на НК, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. № 414/2009 г., Акт № 71, том 2, дело № 225/2009 г., Договор за продажба на недвижим имот от 22.01.2002 г., вписан под № 57, св. № 28, том І, кн. Б, партида 39/69 на 24.01.2002 г., Удостоверение № У 06-139 на Община гр. Троян за идентичност на имоти, Удостоверение № У 06-138 на Община Троян за вида на територията и трайното предназначение на имота, Удостоверение от 13.08.2015 г. на Община гр. Троян за търпимост на сградите, Скица № 109/28.01.2002 г., заверена към 15.01.2009 г. на Община Троян, Удостоверение за данъчна оценка на имота № ДО002861/13.08.2015 г., Удостоверение за наследници № 44/21.08.2015 г. на Кметство с.Шипково, Писмо № 20-41278/20.07.2015 г. на СГКК – Ловеч и скица- проект от същата преписка и Скица на Поземлен имот № 15-401874/15.09.2015 г. на СГКК – Ловеч, от показанията на разпитаните свидетели Д.Л. и М.Л. и от заключението на допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

             Видно от представения нот. акт № 107 т. І, нот. дело № 93 от 2009 г. на Нотариус Борис Кожухаров „Жити” АД – гр. Русе е продало на ищцовото дружество „Ферокорп” ООД гр. София следния имот: УПИ ХХ, кв. 3, по плана на с. Шипково-баните, с площ 4 400 кв. м, при граници: от две страни път, р. Ръждавец и насл. С.Д., заедно с построените в имота паянтова сграда, двуетажна масивна сграда, в незавършен вид и едноетажна масивна сграда, в незавършен вид.

             Представен е и договор от 22.01.2002 г., от който се установява, че „Жити” АД – гр. Русе е закупило описания горе имот от Община Троян.

Видно от представените удостоверения на Община Троян се установява, че парцел ХХ, кв. 3 по рег. план на с. Шипково – баните е идентичен с ПИ с идентификатор 83212.501.65; ПИ с идентификатор 83212.501.64 и ПИ с идентификатор 83212.501.71.

В процеса се установява, че в Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч, в кадастралния регистър на недвижимите имоти в с. Шипково, за ПИ с идентификатор 83212.501.65 в графа данни за собственици и носители на др. вещни права са нанесени - наследниците на Н.М.Н. - ответници по иска. Тъй като КККР на с. Шипково са влезли в сила, ищцовото дружество е пристъпило към процедура за тяхното попълване и поправка. Ангажирана е лицензирана фирма, която е заснела на място спорния имот в реални граници под проектен № 83212.501.1574, като е изготвен и проект за изменение на КККР и проекта е бил внесен в СГКК-Ловеч. С Писмо № 20-41278 - 20.07.2015 г. на СГКК-Ловеч, на ищцовото дружество било отказано да се разглежда проекта, тъй като в случая се касаело за спор за материално право.

С решение № 8297 от 24.02.2009 г. на ОСЗ – Троян на наследниците на Н.М.Н. е възстановена собствеността върху земеделски земи – овощна градина 024637 по КВС с площ 0,411 дка, находяща се в м. „Конски рът” от землището на с. Шипково и овощна градина 024638 по КВС с площ 0,822 дка, находяща се в същата местност. От представеното у-ние за наследници се установява, че ответниците са наследници на Н.Н.

             Съдът е допуснал и изслушал съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице инж. В.П. е констатирал, че двата имота, възстановени на насл. на Н.Н. 024637 и 024638 по КВС са отразени в КККР на с. Шипково с идентификатори 83212.24.637 и 83212.24.638. Процесния имот 83212.501.65 се намира на разстояние около 100 м от описаните овощни градини, поради което не попада във възстановените имоти по решение № 8297 от 24.02.2009 г.

         По делото като свидетели са разпитани Д.Л. и М.Л.. Л. излага, че от 1990 г. е управител на почивна станция „Иглика”, която е построена от „Жити” АД – Русе. След 1990 г. станцията била възстановена и преустроена в тризвезден хотел „Жити”. В последствие се решило, че трябва да има спортна база, басейн, като за целта следвало да се закупи съседния имот, собственост на Община Троян. Л. бил упълномощен от ръководството на „Жити” АД да се яви на търг и осъществили сделката, като за 40 000 лева бил закупен имот с площ 4 300 кв. Към момента базата се стопанисва от „Ферокорп” ООД Имота представлява цял двор, в който има три постройки. Л. излага, че докато е работил там не е имало спор за имота, никой не е претендирал. Подобни са и показанията на М.Л., която от 2000 г. е служител на „Жити” АД и е зам. управител на базата в с. Шипково. Излага, че от 2009 г. имота е собственост на ищеца и никой не е претендирал.

             При тези данни съдът намира, че така предявеният иск се явява недопустим. Във връзка с възраженията, които са направени в отговора на адв. А.Ч., съда изрично е указал на ищеца, че иска по чл. 124 ал. 1 от ГПК е субсидиарен и следва да прецизира вида на исковата си претенция. Въпреки това „Ферокорп” ООД изрично е представило становище, че се касае за установителен иск с посоченото правно основание. Решаващия съд приема, че предявяването на установителен иск е обусловено от наличието на правен интерес, т. е. че по този начин ищецът ще получи защита на нарушеното си право. В случая съдът, като направи преценка на доказателствата, счита, че правата на ищеца в настоящото производство се засягат по-скоро от непълнота или грешка в КККР на с. Шипково, одобрени със Заповед № РД – 18 – 33/07.04.2009 г. на ИД на АГКК и при тези данни ищецът няма интерес от търсената с иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК защита. По делото бяха събрани достатъчно доказателства в този смисъл, че спорът за собственост по отношение на процесния имот следва да бъде разрешен по реда на чл. 53 от ЗКИР.

Водим от изложеното съдът

 

                            Р       Е       Ш     И:

        

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 790 от 2015 г. по описа на РС – гр. Троян, поради НЕДОПУСТИМОСТ НА ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК - да бъде признато за установено по отношение на ответниците М.Г.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.Х.Ж., ЕГН **********, адрес: *** Д.Х.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.Д.И., ЕГН **********, адрес: ***, М.И.Д., ЕГН **********,***, С.И.Д., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Хр. Смирненски”, бл. 44, вх. Д, ап. 66 и М.В.Р., ЕГН **********, адрес: ***, че „ФЕРОКОРП” АД, ЕИК 131297052, седалище и адрес на управление: гр. София, р-он „Изгрев”, ул. „А. П. Чехов” № 69, ет. 4, ап. 17-18, представител: Константин И. е собственик на ПИ с идентификатор 83212.501.65, с площ 576 кв. м. по сега действащите КККР на с. Шипково, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ част от УПИ XX „За озеленяване и спорт" в кв. 3 по сега действащия регулационен план на с. Шипково-Баните, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № 1142/10.11.1997 г. и одобрено ЧИ на ЗРП със заповед № 441/16.10.1995 г., както и на построените в този парцел сгради: едноетажна паянтова сграда, със застроена площ от 28 кв. м, двуетажна масивна сграда със застроена площ от 87 кв. м, в незавършен вид (до ниво втора плоча без покривна конструкция), едноетажна масивна сграда със застроена площ от 17 кв. м, в незавършен вид (до ниво плоча, без покривна конструкция). 

          Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                           Районен съдия: