П  Р  О  Т  О  К  О  Л-Опр. №

Гр. Троян   15.08.2017 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  петнадесети август,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  Е.П.

сложи за разглеждане  гражданско  дело  № 840 по описа  на Троянски районен съд за 2016 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване 11.50 часа се явиха, НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ:

Ищеца А.И.А. – р.пр. не се явява и не се представлява.  

Ответника В.Г.Т. – р.пр. не се явява и не се представлява.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян – р.пр. представител не се явява.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Карлово – р.пр. представител не се явява.

Съдът докладва  молба от В.Т. и А.А. с вх. № 4331 от 30.06.2017 година, с която същите молят делото да бъде прекратено, като са постигнали спогодба, която представят към молбата.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

          СЪДЪТ, като взе предвид депозираната молба от страните по делото счита, че следва на основание чл. 233 от ГПК да прекрати производството  по същото поради отказ от иска.

          Страните са депозирали спогодба, с която са уредили доброволно отношенията си и същата е с нотариална заверка на подписите. В молбата си В.Т. и А.А. са поискали от съда да утвърди така постигнатата спогодба, което е невъзможно поради тяхното неявяване в днешното открито съдебно заседание. Единствено съдът може да счете, предвид представената спогодба, че страните са уредили доброволно отношенията си, поради която причина молят производството да бъде прекратено.

          Ще следва  да бъде определена държавна такса върху предявените искове, общо в размер на 236.40 лева, като ще следва всяка една от страните да заплати по 118.20 лева ДТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 840 от 2016 година по описа на Троянски районен съд, поради отказ от иска.

          ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд сумата 118.20/сто и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ лева държавна такса.

          ОСЪЖДА В.Г.Т., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Троянски районен съд сумата 118.20/сто и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, държавна такса.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч в едноседмичен срок от съобщението за страните.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

          Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: