Р Е Ш Е Н И Е

 

  142

 

гр. Троян, 05.05.2017 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шести април две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1008 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

                В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете Р. Н.Ф., роден на *** г., в семейството на Х.М.Р. и Т.Г.Р. *** – утвърдено професионално приемно семейство. В молбата на Дирекцията се твърди, че детето е в риск и е било настанено в приемното семейство, временно със Заповед от 11.11.2016 г. до произнасяне на съда. 

          По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в приемното семейство Р. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страна в процеса са призовани Т.Р. и Х.Р. Росица, които изразяват желание да се грижат за детето. По делото е призована и майката на детето Р.Я., която не се явява в с. з. и не изразява становище по молбата.

Бащата Н.Б.Ф.А. е лишен от родителски права с Решение № 332 от 01.12.2016 г. на ТРС и е заличен като страна в процеса.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на СО, р-он „Триадица” Р. Н.Ф. е роден на *** г., от майка Р.Т.Я., ЕГН *********** и баща – Н.Б. М А..

От самото си раждане детето е изоставено от майката в Първа МБАЛ ЕАД – гр. София. Я. е отказала да се грижи и да го оглежда, поради което е поставила детето си в риск. Спрямо детето е предприета мярка за закрила – настаняване в приемно семейство на Ц. Р., която е подала молба до ДСП – Троян за извеждане на детето от нейното семейство. Със Заповед от 11.11.2016 г. на ДСП – гр. Троян Р. Ф. е настанен временно в приемното семейство на Т. и Х. Р. до произнасяне на съда.  

По делото е представен социален доклад. При оценка от социалните работници е установено, че най-подходящата мярка е настаняване на малолетното дете в приемно семейство. 

 По делото е установено, че сем. Р. е утвърдено като приемно професионално семейство. В дома им са създадени подходящи условия за отглеждането и възпитанието на малолетното дете. Двамата се явяват лично в с. з. и изразяват желание и готовност да полагат грижи за детето.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката е изоставила детето си още от самото раждане, бащата е в неизвестност, освен това е лишен от родителски права с влязло в сила решение на ТРС.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28 ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                       Р      Е     Ш     И  :

 

         НАСТАНЯВА малолетното дете Р. Н.Ф. е роден на *** г., от майка Р.Т.Я., ЕГН *********** и баща – Н.Б. М А., роден на *** г., в семейството на Т.Г.Р. ЕГН ********** и Х.М.Р., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

 

                                                        Районен съдия: