ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  

 

гр. Троян, 04.12.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ………………, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1022 от 2017 г. на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

         

Настоящето дело е образувано по „жалба” на Д. М. М. ***, в с която същата уведомява съда за нередност, извършена от в-к „Троян 21”. Споменава се за три броя сакъзи – „глоба 100 лева от г-н А.А.– платена”. Жалбоподателкта моли съда за неговото „компетентно съдействие”, да й бъде изплатено обезщетение от датата на /думата не се чете/….до момента от Община Троян.

С разпореждане от 30.10.2017 г. съда е оставил производството без движение, като е констатирал редица нередовности по молбата /”жалба”/и е дал указание на молителя М. в едноседмичен срок да отстрани същите. Д.М. е предупредена, че в противен случай производството по делото ще бъде прекратено.

М. е получила лично съобщението на 13.11.2017 г. и до настоящия момент не е изпълнила указанията на съда и не е отстранила нередовностите по молбата.

По изложените съображения ще следва на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК производството по настоящето дело да бъде прекратено.

Водим от изложеното и на това основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1022 от 2017 г. на Троянски районен съд на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: