РЕШЕНИЕ

 

№ 246

 

гр. Троян, 27.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и седми юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария С. и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1023 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е образувано по предявени обективно и субективно съединени искове по чл. 124 от ГПК и чл. 537 ал. 2 от ГПК от „Ани-Деси 2000” ЕООД, ЕИК 106506977, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. „Г. Димитров” № 33, представител Иван Сираков против „Сортови семена - Вардим” ЕАД, ЕИК 104095064, седалище и адрес на управление с. Вардим, общ. Свищов, представител Светлозар Дичевски и Д.Н.Н. ***, с които на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК е предявен положителен установителен иск, с който се иска от съда да  признае за установено, че сключеният между „Сортови семена - Вардим" ЕАД, като арендатор и Д.Н.Н., като арендодател по Договор за аренда, сключен между ответниците на 10.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 1177/27.06.2010 г., Акт № 292, том II, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4887/10.06.2010 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен и анекса към него, сключен между ответниците 16.12.2015 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 86/13.01.2016 г., Акт № 72, том I, с нотариално заверен подпис с Peг. № 11069/16.12.2015 г. от регистъра на Савина Иванова - Нотариус с peг. № 016 на НК, с Район на действие PC – Плевен, нямат правно действие за стопанската 2017/2018 г. и следващите до стопанската 2021-2022 г., по отношение на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Еница, община Кнежа, с ЕКАТТЕ27509, а именно: НИВА, с площ от 11,836 дка, трета категория, находяща се в местността „Канчовското", съставляваща имот с № 017018, при граници и съседи: имот № 017019, имот № 017005, имот № 017028, имот № 017026, имот № 000365 и НИВА, с площ от 9,300 дка, трета категория, находяща се в местността „Бекриевец", съставляваща имот с № 097012, при граници и съседи: имот № 097013, имот № 000039, имот № 097010, имот № 112006; и на основание чл. 537 ал. 2 от ГПК е предявен и обусловен иск за заличаване на вписаното в Служба по вписването при РС – Кнежа на Анекс, сключен между ответниците на 16.12.2015 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 86/13.01.2016 г., Акт № 72, том I, с нотариално заверен подпис с рeг. № 11069/16.12.2015 г. от регистъра на Савина Иванова - Нотариус с peг. № 016 на НК, с Район на действие PC - Плевен към Договор за аренда, сключен на 10.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 1177/27.06.2010 г., Акт № 292, том II, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4887/10.06.2010 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен.

В подкрепа на иска са представени писмени доказателства, подробно описани в исковата молба. В с. з. се явява пълномощника на ищцовото дружество – адв. Севда Чипинска от АК – Плевен, която моли съда да уважи така предявените искове. Излага подробни аргументи за това.

В срока по чл. 131 от ГПК ответниците са представили писмени отговори, с които изцяло оспорват предявените искове. Прави се възражение от „Сортови семена - Вардим” ЕАД, че процесния Договор за аренда от 13.02.2014 г. е нищожен, поради заобикаляне на закона.

В откритото съдебно заседание ответниците са редвоно призовани, не изплащат представител, не са изразили становишще по същество.

Съдът, като анализира и прецени приетите доказателства по делото Договор за аренда на земеделска земя за селскостопанско производство, вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа на 13.02.2014, с вх. р. № 558, том II, акт 14, с нотариално заверен подпис с Peг. № 403/13.02.2014 г. от регистъра на Валерия Рачева - Нотариус с per. №550 на НК, с Район на действие PC -Кнежа;  Договор за аренда, сключен между ответниците на 10.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. №1177/27.06.2010 г., Акт № 292, том II, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4887/10.06.2010 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с per. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен;  Анекс от 24.08.2012 г., вписан в Службата по вписванията към PC Кнежа, с вх. р. № 4600/08.11.2012 г., Акт № 21, том VI, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4849/24.08.2012 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен;  Анекс от 16.12.2015 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 86/13.01.2016 г., Акт № 72, том I, с нотариално заверен подпис с Peг. № 11069/16.12.2015 г. от регистъра на Савина Иванова - Нотариус с peг. № 016 на НК, с Район на действие PC - Плевен, договорът е удължен до стопанската 2021-2022 г.;  Скица на имотите с Изх. № Ф02125/06.02.2015 г. и № Ф02126/06.02.2015 г., презаверени на 28.11.2016 г., издадени от ОС „Земеделие" - Кнежа;  Решение № 5/144 от 14.03.1996 г. по преписка № 641Ен от 08.04.1992 г. на общинска Служба „Земеделие" гр. Кнежа;  Удостоверение за наследници с № 001/07.01.2014 г., издадено от Кметство Еница, община Кнежа; Справка от търговския регистър за ТД;  Пълномощно с нотариална заверка на подписа с Peг. № 544 и нотариално заверено съдържание с Peг. № 545, том 1, Акт 23 от 06.02.2013 г. на Геновева Христова - Нотариус в район PC - Бяла Слатина, с peг. №407 на НК; Справки за вписвания по партидите на имотите в СВ при PC - Кнежа - 2 бр. и копие от нот. дело № 125/2014 г. на нотариус Валерия Рачева рег. № 550 от НК с район на действие РС гр. Кнежа съдържащо: Молба от страните за извършване на сделката; Нотариален акт за дарение на недвижими имоти № 5, том II, peг. № 405, дело № 125 от 2014г. от регистъра на нотариуса, вписан в служба по вписванията - гр.Кнежа с вх. peг. № 559, акт № 18, том II, дело № 211 от 13.02.2014 г.; Скица №К01669/10.02.2014 г. на ОСЗ-Кнежа;  Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 426/10.02.2014 г. на Община Кнежа; Скица № К01670/10.02.2014 г. на ОСЗ-Кнежа; Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. №425/10.02.2014г. на Община Кнежа; Скица №К01668/10.02.2014г. на ОСЗ-Кнежа; Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. №424/10.02.2014г. на Община Кнежа; Решение № 5/144 от 14.03.1996г. по преписка № 641Ен/08.04.1992г. на ПК –Кнежа; Удостоверение за наследници на Ц.Н.Г. с изх. №001/07.01.2014г., издадено от Кметство с. Еница, Община Кнежа, Област Плевен; Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК на М.С.П.; Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД на М.С.П.; Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК на Цвета Иванова Голбичовска; Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД на Цвета Иванова Голбичовска и Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД на С.С.И., намира за установено от фактическа и правна страна страна следното:

На 13.02.2014 г. ищцовото дружество „Ани - Деси 2000” ЕООД  е сключило Договор за аренда на земеделска земя за селскостопанско производство, вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа на същата дата, с вх. р. № 558, том ІІ, акт 14, с нотариално заверен подпис с Peг. № 403/13.02.2014 г. от регистъра на Валерия Рачева - Нотариус с peг. № 550 на НК, с Район на действие PC – Кнежа с М.С.П. ***, в качеството й на собственик и арендодател. Съгласно предмета на цитирания договор П. се е задължила да предостави на ищеца за временно ползване в качеството му на арендатор общо два броя ниви, находящи се в землището на с. Еница, община Кнежа, с ЕКАТТЕ 27509, а именно:

НИВА, с площ от 11,836 дка, трета категория, находяща се в местността „Канчовското", съставляваща имот с № 017018, при граници и съседи: имот № 017019, имот № 017005, имот № 017028, имот № 017026, имот № 000365, и НИВА, с площ от 9,300 дка, трета категория, находяща се в местността „Бекриевец", съставляваща имот с № 097012 , при граници и съседи: имот № 097013, имот № 000039, имот № 097010, имот № 112006.

Процесния договор за аренда е сключен за срок от десет стопански години, считано от 01.10.2015 г.

Ищеца признава, че сключвайки посоченият договор, му е бил известен факта, че за описаните по-горе земеделски имоти, съществува друг Договор за аренда, сключен между ответниците на 10.06.2010 г., /за уточнение, тъй като в исковата молба обстоятелствата са изложени твърде неясно, посочения договор е сключен между втория ответник Д.Н., в качеството му на собственик на процесните ниви и арендодател и първия ответник „Сортови семена – Вардим” ЕАД, в качеството му на  арендатор/, вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 1177/27.06.2010 г., Акт № 292, том II, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4887/10.06.2010 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен. Предмет на описания договор са същите две ниви. По този договор арендатор е „Сортови семена-Вардим" ЕАД. Видно от разпоредбата на чл. 3 ал. 1 договорът е сключен за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2010/2011 до 2014/2015 г., включително. Към този договор са сключени два анекса, посредством които е удължен срока му на действие.

С анекс от 24.08.2012 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 4600/08.11.2012 г., Акт № 21, том VI, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4849/24.08.2012 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен, договорът от 10.06.2010 г. е удължен до 01.10.2017 г.

На 16.12.2015 г. е сключен нов анекс, към договора от 10.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 86/13.01.2016 г., Акт № 72, том I, с нотариално заверен подпис с Peг. № 11069/16.12.2015 г. от регистъра на Савина Иванова - Нотариус с peг. № 016 на НК, с Район на действие PC - Плевен, с който договорът е удължен до стопанската 2021-2022 г.

Видно от представеното удостоверние за наследници на Община Кнежа М.С. /арендодателя по договора за аренда от 13.02.2014 г./ и втория ответник Д.Н. /арендодателя по договора за аренда от 10.06.2010 г./ са наследници на Ц.Н.Г., б. ж. на с. Еница, починал на 14.09.1981 г.

С решение № 5/144 от 14.03.1996 г. на ПК – Кнежа, собствеността на процесните две ниви е възстановена на наследниците на Ц.Н.Г..

Представени са и скици на двете ниви, заверени от 28.11.2016 г., в които като собственици са записани освен Ц.Г. и С.С.И..

Ответниците оспорват така предявените искове. Подробно за това е изложеното от първия ответник „Сортови семена – Вардим” ЕАД, като твърди, че сключения договор за аренда от 13.02.2014 г. е нищожен, поради заобикаляне на закона. Приложено е нот. дело по издаването на нот. акт за дарение на недвижим имот № 5, т. ІІ, рег. № 405 по нот. дело № 125/2014 г. на Нотариус Валерия Рачева, рег. № 550 НК, от което се установява, че на същата дата – 13.02.2014 г. М.П. и Ц.Г.са дарили собствените си идеални части от процесните две ниви на лицето С.С.И., който е и пълномощник на ищцовото дружество – арендатор по процесния договор.

При така установеното, съдът прави следните правни изводи:

Настоящия състав е сезиран с установителениск, намиращи своето правно основание в чл. 124 ал. 1 от ГПК и обусловен иск за заличаване на вписване на Анекс, сключен между ответниците на 16.12.2015 г.  

Безспорно предмет на делото са договори за аренда, както и анексите сключени към единия договор. Подобни отношения са уредени в специалния Закона за арендата в земеделието. Разпоредбата на чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.), гласи следното: „Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.)

(3) Срокът на действие на изменението на договора е най-малко до края на стопанската година, през която е направено искането.

(4) Насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаване на предложението за изменение на договора, освен ако с него не е определен друг срок.

(5) Ако страните не постигнат споразумение по иск на страната, която е направила предложението, решение взема районният съд.

(6) Отказът от правото да се иска изменение на договора за аренда и уговорките, че от упражняването или неупражняването му могат да се претендират вреди или облаги, са нищожни.”

Цитираната разпоредба изрично изключва възможността да бъде допускано изменение на срока на договора, а анекса към него, сключен на  16.12.2015 г., има за предмет освен промяна в арендното плащане, също и промяна на срока на договора - като същият се удължава до стопанската 2021-2022 г.

Съда приема, че тази клауза от анекса противоречи на закона. Именно тази забрана за изменение на първоначално договорения срок в чл. 16 ал. 1 изречение второ от ЗАЗ сочи, че анексите към договора и по-конкретно, предвид предмета на ИМ този от 16.12.2015 г., е нищожен в частта му относно промяната на срока, като противоречаща на закона и на основание чл. 26 ал. 1, предложение първо от ЗЗД. Следователно нищожния анекс в частта относно променения - удължен срок, не е породил действие. /Ищеца е цитирал съдебна практика в този смисъл, напр. Решение 549 от 19.12.2013 г.на ОС Добрич по в.гр.д. 814/13 г., Решение от 28.07.2008 г. на ОС - Ямбол по т. д. № 307/2008 г.; Решение № 150 от 10.04.2017 г. на ОС - Плевен по в. гр. д. № 98/2017 г.\ Решение № 322 от 25.06.2015 г. на ОС - Плевен по в. гр. д. № 370/2015 г. и др./.

Относно въведеното възражение от ответника „Сортови семена-Вардим" ЕАД, че сключеният договор от 13.02.2014 г. е нищожен, то следва да се упомене, че към датата на подписването на двата арендни договора законодателят е признал възможност договорът за аренда в земеделието да се сключи от един съсобственик, без съгласието на останалите съсобственици, разпореждайки отношенията помежду им да се уреждат от правилото на чл. 30 ал. 3 от ЗС. Така както е в случая - двата договора са сключени от различни съсобственици на имотите.

Безспорно в настоящия казус съществуват два последователни договора за аренда, с предмет – процесните две ниви, за еднакъв период, сключени от различни съсобственици на имота, поради което възниква конкуренция между правата на арендаторите. Кое от двете конкуриращи се помежду си съглашения има предимство се установява с оглед момента на вписването - като предимство ще имат правата на този арендатор, чийто договор за аренда е вписан пръв. С оглед въведената от законодателя забрана за изменение на арендния договор изложена по-горе в частта относно срока, съда прие горе, че сключеният между ответниците анекс не представлява изменение на договора от 10.06.2010 г., по смисъла на чл. 16 от ЗАЗ, а е продължаване на арендния договор по смисъла на чл. 18 от ЗАЗ. Видно от съдържанието на последния Анекс от 16.12.2015 г., и по-конкретно чл. 1, изрично следва да се отбележи, че същият е сключен на основание чл. 18, ал. 1 от ЗАЗ. В ал.1 на тази разпоредба е въведено изискване относно формата за действителност, в която следва да стане продължаването на договора за аренда - писмена с нотариална заверка на подписите, както и изискване за вписване на продължаването на договора в имотния регистър и в съответната общинска служба по земеделие. Разпоредбата на ал. 2 на чл. 18 от ЗАЗ предвижда, че предложението за продължаване на договора следва да се отправи най-късно до изтичане на деветия месец на стопанската година, предхождаща прекратяването на договора за аренда. Така въведените от законодателя изисквания за наличието на предложение и срок за отправяне на същото, както и относно формата и вписването, водят до извода, че по своята правна същност юридическият факт на продължаването на арендния договор е приравнен на сключването на нов договор между същите страни, а не на изменение на съществуващия такъв. В този смисъл е Определение № 721/14.11.2016 г. по гр. д. № 2901/2016 г., III Г.О. на ВКС. Изрично въведеното от законодателя изискване за ново вписване на продължаването на договора за аренда предполага при наличие на конкуренция на права и изследване противопоставимостта да се взема предвид датата, на която е извършено това вписване, а не датата на вписване на първоначалния аренден договор, в какъвто смисъл е и трайната съдебна практика.

Смисълът на уредбата на чл. 3 ал. 1 от ЗАЗ - изискване за вписване на арендния договор в нотариалните книги - е да бъде уредена противопоставимостта му на трети лица, черпещи по-късно права от същия собственик на земеделската земя, а на регистрирането му в съответната общинска служба по земеделие е да му се даде гласност без други правни последици, поради което неспазването на тези изисквания не е основание за нищожност на договора (неговият резултат не противоречи на закона), просто договорът няма да е противопоставим на трети лица и няма да му се даде гласност. В конкретния случай договорът е с нотариална заверка на подписите, вписан е в Служба по вписвания при РС - Кнежа и регистриран в ОСЗ -Кнежа.

По отношение на направеното възражение на ответника, че сключеният Договор за аренда на 13.02.2014 г. между М.С.П. и ищцовото дружество е нищожен поради факта, че е сключен при заобикаляне на закона - с цел сливането на качествата на арендатор и арендодател в едно и също лице - С.С.И. следва да се посочи, че съгласно разпоредбите на ГПК - чл. 154 ал. 1, законодателят е разпределил доказателствената тежест и тези твърдения не се доказаха от ответника в процеса.

Следва да се отбележи, че не са нищожни и сделките, когато техният резултат не е забранен, но не са спазени отделни предписания или забрани, установени с императивна правна норма. Когато страните са уговорили нещо в отклонение от императивна разпоредба на закона, тази отделна уговорка е нищожна. В такъв случай приложение намира императивно установеното правило - сделката продължава да обвързва страните, но с това съдържание, което следва от императивната разпоредба на закона. Не противоречат на закона сделките, които, ако бяха сключени по друг начин, могат да породят същия резултат.

Съгласно чл. 24 ал. 1 от ЗЗД договорът за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ е консенсуален. Той има вещноправен, прехвърлителен ефект, който настъпва с постигането на съгласието. Разпоредбата е диспозитивна, тя се прилага само ако страните не са уговори прехвърлянето на собствеността да стане в друг момент, както и ако вещта не е индивидуализирана /ал. 2/ или ще възникне в по-късен момент /бъдеща вещ/. Облигационното и вещното действие на договора са различни и могат да настъпят в различно време, но целта на договора ги свързва по такъв начин, че те взаимно се обуславят. В конкретния случай не се доказа от ответника кое лице владее процесиите имоти, както и порок в договора от 13.02.2014 г., което да обуслови прогласяване на неговата нищожност. По делото липсват каквито и да са доказателства от ответника „Сортови семена Вардим" ЕАД в тази насока.

В заключение следва да се приеме, че Договора за аренда, сключен между ответниците на 10.06.2010 г. е сключен за срок до 01.10.2015 г. /2014-2015 стопанска година/, след който срок е преустановил своето действие.

При тези изводи съда счита, че исковата претенция е основателна и доказана и следва изцяло да бъде уважена.

Ще следва на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответниците да заплатят на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски по списък по чл. 80 от ГПК в размер на 610.00 лева.

Водим от горното съда

Р  Е  Ш  И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК, че сключеният между „Сортови семена - Вардим" ЕАД, ЕАД, ЕИК 104095064, седалище и адрес на управление с. Вардим, общ. Свищов, представител Светлозар Дичевски и Д.Н.Н., ЕГН **********,***, Договор за аренда, сключен на 10.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията към PC -Кнежа, с вх. р. № 1177/27.06.2010 г., Акт № 292, том II, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4887/10.06.2010 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен и Анекса към него, сключен на 16.12.2015 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 86/13.01.2016 г., Акт № 72, том I, с нотариално заверен подпис с Peг. № 11069/16.12.2015 г. от регистъра на Савина Иванова - Нотариус с peг. № 016 на НК, с Район на действие PC – Плевен, нямат правно действие за стопанската 2017/2018 г. и следващите до стопанската 2021-2022 г., по отношение на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Еница, община Кнежа, с ЕКАТТЕ27509, а именно: НИВА, с площ от 11,836 дка, трета категория, находяща се в местността „Канчовското", съставляваща имот с № 017018, при граници и съседи: имот № 017019, имот № 017005, имот № 017028, имот № 017026, имот № 000365 и НИВА, с площ от 9,300 дка, треата категория, находяща се в местността „Бекриевец", съставляваща имот с № 097012, при граници и съседи: имот № 097013, имот № 000039, имот № 097010, имот № 112006.

ОТМЕНЯ на основание чл. 537 ал. 2 от ГПК и ПОСТАНОВЯВА да бъде заличено извършеното вписване от Служба по вписванията – гр. Кнежа на Анекс, сключен между ответниците на 16.12.2015 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 86/13.01.2016 г., Акт № 72, том I, с нотариално заверен подпис с рeг. № 11069/16.12.2015 г. от регистъра на Савина Иванова - Нотариус с peг. № 016 на НК, с Район на действие PC - Плевен към Договор за аренда, сключен на 10.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията към PC - Кнежа, с вх. р. № 1177/27.06.2010 г., Акт № 292, том II, с нотариално заверен подпис с Peг. № 4887/10.06.2010 г. от регистъра на Соня Панчева - Нотариус с peг. № 017 на НК, с Район на действие PC - Плевен.

ОСЪЖДА „Сортови семена - Вардим" ЕАД, ЕАД, ЕИК 104095064, седалище и адрес на управление с. Вардим, общ. Свищов, представител Светлозар Дичевски и Д.Н.Н., ЕГН **********,*** да заплатят на „Ани-Деси 2000” ЕООД, ЕИК 106506977, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. „Г. Димитров” № 33, представител Иван Сираков, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 610.00 – шестстотин и десет лева.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: