РЕШЕНИЕ  № 186

 

гр. Троян, 14.06.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на втори юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………................ като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1026 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:                

        И.Н.Д. *** е предявил срещу “Елматех” АД гр. Троян, представлявано от Мария Банева - Кабзева иск с правно основание чл. 128 т. 2 от Кодекса на труда за сумата 2 086,71 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода м. юни 2016 г. – м. октомври 2016 г. Д. излага, че е работил в ответното дружество на длъжност „ел. монтьор”, като със заповед № 385 от 20.10.2016 г. трудовия му договор с ответника бил прекратен. В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства, в с. з. е представляван от адв. В.И. от ПАК, който моли съда да уважи предявените искове и да бъдат присъдени законовите лихви, като постанови неприсъствено решение.

        За ответника “Елматех” АД – гр. Троян, редовно призовано не се явява представител. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответното дружество не е представило писмен отговор, не са ангажирани доказателства. 

От приложените към делото писмени доказателства: копие от трудов договор № 371/12.05.2010 г., копие от Заповед № 385/20.10.2016 г. на „Елматех” АД Троян, справка изх. № 175/07.11.2016 г., изд. от „Елматех” АД Троян и извадка от Търговския регистър за „Елматех” АД, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Ищецът И.Д. е работил в ответното дружество на длъжност „ел. монтьор”, видно от представения тр. договор № 371 от 12.05.2010 г., с основно трудово възнаграждение в размер на 420,00 лева. Със заповед № 385 от 20.10.2016 г. трудовия му договор с ответника бил прекратен на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ. По делото е представена справка за начислени и назаплатени на ищеца трудови възнаграждения за периода м. юни 2016 г. до м. октомври 2016 г. общо в размер на 2 086,71 лева.   

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което да не бъде мотивирано по същество, като ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на И.Д. сумата 2 086,71 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. юни 2016 г. до м. октомври 2016 г.

               С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 83,44 лева държавна такса – 4 % върху размера на предявените искове, а на ищеца – 550,00 лева сторени съдебно-деловодни разноски /списък по чл. 80 от ГПК/.

Водим от горното съдът

Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА “Елматех” АД, ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 103, представител Мария Банева - Кабзева да заплати на И.Н.Д., ЕГН **********, адрес: *** сумата 2 086,71 – две хиляди  осемдесет и шест лева и 71 стотинки, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. юни 2016 г. до м. октомври 2016 г., ведно със законната лихва, считано от 12.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА “Елматех” АД, ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 103, представител Мария Банева - Кабзева да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 83,44 – осемдесет и три лева и 44 стотинки, а на И.Н.Д., с горните данни сумата 550,00 – петстотин и петдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски.                                             

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                       

                                                                Районен съдия: