РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 02.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 103 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак, между С.Т.М., с адрес: ***, ЕГН ********** и Д.Ц.Ц., с адрес: ***, ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 14 от 05.05.2012 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

         Съпрузите са декларирали, че не притежават семейно жилище, движимо и недвижимо имущество, влогове и застраховки под режим на съпружеска имуществена общност, както и регистрирани фирми и дялови участия в дружества. Получените банкови кредити са лично задължение на съпрузите и ще бъдат погасявани от този, но чието име са преведени и претенции към другия съпруг във връзка с изплащането на същите няма да бъдат предявявани.

         След прекратяване на брака съпругата ще носи същата фамилия – М..

ОСЪЖДА Д.Ц.Ц., с адрес: ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: