Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 25.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря Мария Станчева, като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 1037 по описа на съда за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл. 130 ал. 3 от СК

 

            Съдът е сезиран с молба с правно основание чл. 130 ал. 3 от СК на Л.В.И., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря В.С.И., ЕГН **********, с която се иска съда да разреши да бъде продаден мотопед ПИАДЖО НРГ рег. № ОВ0053Н, рама № ZAPC4510000033623, двигател № С451М70638, оранжев на цвят, който е останал в наследство от бащата на детето – С.М.И., починал на 14.09.2016 г.

Към молбата са приложени у-ние за наследници на Община Троян, у-ние за раждане на Община Троян, свидетелство за регистрация част І № 008143749.

На основание чл. 15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвено и представено становище от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че разпореждането с мотопеда е в интерес на същото. Установено е, че В.С.е на две години. Детето живее с майка си и брат си в с. Калейца. Майката е декларирала, че получава обезщетение за безработица в размер на 185 лева, което ще получава до месец февруари 2017 г. Молителката И. получава от Дирекция „Социално подпомагане” - Троян месечна помощ, съгласно чл. 7 от ЗСПД в размер на 42.50 лева. Бащата на малолетната В.е починал. Майката полага грижи за отглеждане на детето, на което са задоволени всички базисни потребности.

             Молителката  Л.И. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от продадения мотопед да закупи, облекло, храна и памперси за детето.

             Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за малолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителката да продаде принадлежащата на детето 1/6 идеална част от мотопед ПИАДЖО НРГ рег. № ОВ0053Н, рама № ZAPC4510000033623, двигател № С451М70638, оранжев на цвят, който е останал в наследство от бащата на детето – С.М.И., починал на 14.09.2016 г., поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

                        

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

             РАЗРЕШАВА на Л.В.И., ЕГН **********, адрес: ***, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря В.С.И., ЕГН **********, адрес: ***, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 4/, ДА ПРОДАДЕ принадлежащата на детето 1/6 идеална част от останалия в наследство от бащата С.М.И., б. ж. на гр. Троян, починал на 14.09.2016 г.  мотопед  ПИАДЖО НРГ рег. № ОВ0053Н, рама № ZAPC4510000033623, двигател № С451М70638, оранжев на цвят.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 537 ал. 1 от ГПК.

 

                                                                      

 Районен съдия: