Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 411 

 

гр. Троян, 06.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………....... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1042 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производство с правно основание чл. 49 ал. 1 от Семейния                  кодекс.

              

      Постъпила е искова молба от Ж.Д.П. *** срещу Д.И.П. *** с правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът на основание чл. 49 от СК

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 12.07.2008 г. в гр. Димитровград, с Акт № 93/12.07.2008 г. на Община Димитровград между Д.И.П., ЕГН **********, адрес: *** /постоянен адрес Обединено Кралство Великобритания, Четуинд стрийт № 184, Смолторн, Стоук он Трент ST6 8PU, съд. адрес:***, адв. Ц.А./ и Ж.Д.П., ЕГН *********, /постоянен адрес: Обединено Кралство Великобритания, Урен драйв № 58, Брлотон, Честър СН4 ОРТ, съдебен адрес:***, адв. В. К.-Б./ поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. 1 от СК по вина и на двамата съпрузи.

Родителските права върху родените от брака малолетни деца Н.Ж.П., ЕГН ********** иД.Ж.П., ЕГН ********** предоставя за упражняване от майката Д.И.П., като бащата Ж.Д.П. ще има право на свободен режим на контакти с двете деца, след предварителна уговорка с Д.П.. Местоживеенето на децата ще следва това на майката – Обединено Кралство Великобритания, Четуинд стрийт № 184, Смолторн, Стоук он Трент ST6 8 PU.

ОСЪЖДА Ж.Д.П., ЕГН *********, /постоянен адрес: Обединено Кралство Великобритания, Урен драйв № 58, Брлотон, Честър СН4 ОРТ, съдебен адрес:***, адв. В. К.-Б./ да заплаща месечна издръжка в размер на 440,00 – четиристотин и четиридесет лева /равняващи се на 200 паунда/ на Д.И.П., в качеството и на майка и законен представител на всяко едно от малолетните деца Н.Ж.П., ЕГН ********** иД.Ж.П., ЕГН **********, считано от 11.11.2016 г., ведно със законната лихва, до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката, както и издръжка за минал период  от 01.02.2016 г. до 11.11.2016 г. в размер на 7 930 – седем хиляди деветстотин и тридесет лева, /равняващи се на 3 600 паунда/, ведно със законната лихва, считано от 11.11.2016 г. до окончателното изплащане. 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в Обединено Кралство Великобритания, Четуинд дтрийт № 184, Смолторн, Стоук он Трент, предоставя за ползване от Д.П..

          След прекратяването на брака Д.И.П. ще носи предбрачното си фамилно име –Г.

            ОСЪЖДА Д.И.П., ЕГН **********, адрес: *** / постоянен адрес: Обединено Кралство Великобритания, Четуинд дтрийт № 184, Смолторн, Стоук он Трент, съд. адрес:***, адв. Ц.А./ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева и държавна такса в размер на 792,20 – седемстотин деветдесет и два лева и 20 стотинки върху така определените издръжки.  

            ОСЪЖДА Ж.Д.П., ЕГН *********, /постоянен адрес: Обединено Кралство Великобритания, Урен драйв № 58, Брлотон, Честър СН4 ОРТ, съдебен адрес:***, адв. В. К.-Б./да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на държавна такса в размер на 792,20 – седемстотин деветдесет и два лева и 20 стотинки върху така определените издръжки.  

               Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: