РЕШЕНИЕ 

 

гр. Троян, 22.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и пети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М. С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1044 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:      

        „Толи 2000 Олимп” ЕООД – гр. Пловдив, представител Катя Тодорова е предявило срещу „Био енерджи” ООД – с. Калейца, общ. Троян, представители Павел Манчев и Тодор Станчев иск с правно основание чл. 55 ал. 1 пр. 2 от ЗЗД за сумата 2 142,00 лева, получена при неосъществено основание. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява процесуалния му представител адв. В. ***, която моли съда да уважи изцяло исковата претенция, намира, че са налице основанията на чл. 238 от ГПК и моли съда да постанови неприсъствено решение.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника „Био енерджи” ООД е връчено копие от исковата молба и доказателствата. В предвидения месечен срок не е представен писмен отговор, не е изразено становище по иска. В ответното дружество е редовно призовано в с. з. не се явява представител.

От приложените към делото писмени доказателства: платежно нареждане от 08.09.2016 г., проформа фактура № 0000000410 от 02.09.2016 година, 2 бр. разпечатки от Търговския регистър и гр. д. № 912/2016 г. на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Предмет на настоящето дело е продажбата на 1 тон пелети – 6 бр. палета на стойност 2 142 лева. Не се спори, че между двете дружества Толи 2000 Олимп" ЕООД, и „Био енерджи" ООД е имало сключен устен договор за доставка, по силата на който ответното дружество се е задължило да достави на ищеца 1 тон пелети – 6 бр. палета. По делото е приложена като доказателства издадената проформа фактура № 401/02.09.2016 г. с доставчик „Био енерджи" ООД и получател „Толи 2000 Олимп" ЕООД на стойност 2 142,00 лева с ДДС. На 08.09.2016 г. ищец „Толи 2000 Олимп" ЕООД превел по банков път сумата по проформа фактура № 410/02.09.2016 г. по сметка на „Био енерджи" ООД. Въпреки извършеното плащане по фактурата доставката на 6 палети не била извършена. Били провеждани многократни телефонни разговори между двете дружества, като от страна на „Био енерджи" ООД се твърдяло, че в момента нямат налични пелети, за доставка. Горните обстоятелства мотивирали ищеца да предяви настоящия иск, като излага, че към момента на подаване на същия, договорът е развален, тъй като няма интерес от изпълнение и при това положение следва ответника да бъде осъден да му заплати преведената сума, тъй като основанието за заплащането й е отпаднало - не е доставено уговореното количество пелети и договорът е развален.

         Пълномощника на ищеца изрично е поискал в с. з. постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде осъден ответника „Био енерджи” ООД да заплати на ищеца„Толи 2000 Олимп" ЕООД сумата от 2 142,00 лева, получена при неосъществено основание.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 941,68 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ОСЪЖДА на основание чл. 55 ал. 1 пр. 2 от ЗЗД „Био енерджи” ООД, ЕИК 110570302, седалище и адрес на управление: с. Калейца, общ. Троян, м. „Калейшко ханче”, представители Павел Манчев и Тодор Станчев да заплати на Толи 2000 Олимп" ЕООД, ЕИК 115523317, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Ал. Батенберг” № 39, представител Катя Тодорова сумата от 2 142,00 – две хиляди сто четиридесет и два лева, получена при неосъществено основание, ведно със законната лихва, считано от 15.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, както и съдебно-деловодни разноски в размер на 941,68 – деветстотин четиридесет и един лева и 68 стотинки.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                        

 

 

 Районен съдия: