Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 231     

 

гр. Троян, 20.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1047 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:         

"Райфайзенбанк (България)" ЕАД гр. София, представители Ани Ангелова и Михаил Петков е предявило против М.И.Р. и Д.Р.Т.,*** иск с правно основание чл. 135 ал. ІІ от ЗЗД – отменителен /павлов/ иск. В подкрепа на твърдението си ищцовото дружество е ангажирало писмени доказателства, в съдебно заседание не изпраща представител, изразено е писмено становище по същество.

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата към нея при условията на чл. 131 от ГПК. В предвидения месечен срок М.Р. и Д.Т. не са представили писмен отговор. В с. з. се явява Р. и излага, че признава предявения иск. Не са ангажирани доказателства.

От приложените към делото писмени доказателства: Договор за банков кредит № 43036 от 21.08.2008г., Анекс № 1 от 29.06.2009г., Анекс №2 от 04.08.2009г. и Анекс № 3 от 03.09.2010 г., Копие на Договор за банков кредит по Програма на KFW и ЕС за микрокредитиране на МСП № 0000880003 от 19.07.2007г., Анекс № 1 от 04.08.2009г. и Анекс № 2 от 03.09.2010 г., Копие на Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 200, том III, peг. № 4378, дело № 480/2013 г. на нотариус Димитър Кънчевски с рег.№ 525 от НК и вписан в Агенция по Вписвания - Троян с вх. Peг. № 2927/ 04.11.2013 г. Акт № 141, том X, дело № 1623/2013 г., Копие на заповеди за незабавно изпълнение № 454/16.07.2013 г. и № 774/21.10.2013 г., Копие от изпълнителен лист от 21.10.2013 г., издаден по ч.гр.д. № 1156/2013 г. на Районен съд гр. Троян, Копие от изпълнителен лист от 16.07.2013 г., издаден по ч.гр.д. № 728/2013 г. на Районен съд гр. Троян, Копие от молби за образуване на изпълнително дело № 544/2014г. до Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, изпълнително дело № 329/2013 г. и изпълнително дело № 544/2013 г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения Договор на 21.08.2008 г. между "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика, представлявано от М.И.Р. - кредитополучател и М.И.Р. - солидарно задължена на договорно основание, в качеството си на собственик на частно нефинансово предприятие, развиваща стопанска дейност на Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика" за собствена сметка, отговаряща неограничено за всички задължения на това предприятие, е сключен Договор за банков кредит № 43036/21.01.2008 г., по силата на който "Райфайзенбанк (България)" ЕАД е отпуснала кредит в размер на 32 000 лева, с цел инвестиция за рефинансиране на собствени оборотни средства, използвани за инвестиции по цеха на занаятчийското предприятие. Не се оспорва от ответницата М.Р., че кредитът е напълно усвоен на 21.01.2008 г. Договорът за банков кредит № 43036 от 21.08.2008 г. е изменен и допълнен с Анекс № 1 от 29.06.2009 г., Анекс № 2 от 04.08.2009 г. и Анекс № 3 от 03.09.2010 г.

Установява се, че кредотополучателя е просрочил плащането на дължимите по посочения в т. 1.1. Договор за банков кредит суми, като не е осигурил средства за погасяване на дължима вноска, същото просрочие представлява случай на неизпълнение по Договора за банков кредит и Банката е обявила цялата усвоена главница, начислена лихва и наказателна лихва за предсрочно и незабавно изискуеми.

Поради просрочване задълженията на Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика"/М.И.Р. по посочения в т. 1.1. Договор и последващи анекси Банката предприела действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, като подала заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист за изискуемите суми по този договор. В полза на Банката са издадени Заповед № 774/21.10.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист от 21.10.2013 г. по ч. гр. д. № 1156/2013 г. на Районен съд - гр. Троян, срещу Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика" и М.И.Р. в условията на солидарност за сумите: 20 704.83 лева - изискуема главница, ведно със законната лихва, считано от 18.10.2013 г. до окончателното й изплащане; 1 829.03 лева - изискуема наказателна лихва, начислена за периода 07.05.2013 г. до 16.10.2013 г. вкл., както и направените по делото съдебни разноски в размер на 450.68 лева - платена държавна такса.

Образувано било изпълнително дело № 544/2013 г. при Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троя, което е продължено под номер 244/2014 г. по описа на ЧСИ Румен Димитров с р-он на д-ие - Районен съд гр. Ловеч.

Установено е в настоящето производство, че на 19.07.2007 г. между "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика", представлявано от М.И.Р. (Кредитополучател) и М.И.Р. (солидарно задължена на договорно основание, в качеството си на собственик на частно нефинансово предприятие, развиваща стопанска дейност на Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика" за собствена сметка, отговаряща неограничено за всички задължения на това предприятие) е бил сключен Договор за банков кредит по Програма на KFW и ЕС за микрокредитиране на МСП № 0000880003, по силата на който "Райфайзенбанк (България)" ЕАД е отпуснала кредит в размер на 48 570 евро, с цел инвестиция. Кредитът е напълно усвоен на 19.07.2007 г. Договорът за банков кредит по Програма на KFW и ЕС за микрокредитиране на МСП № 000088000 е бил изменен и допълнен с Анекс № 1 от 04.08.2009 г. и Анекс № 2 от 03.09.2010 г.

Установява се, че занаятчийско предприятие „Р.-Керамика"  е просрочило плащането на дължимите по посочения в т. 1.2. Договор за банков кредит суми, като не осигурило средства за погасяване на дължимите вноски, което представлява случай на неизпълнение по Договорът за банков кредит и поради което Банката обявила всички суми - усвоена главница, начислена лихва и наказателна лихва за предсрочно и незабавно изискуеми.

Банката предприела действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, като подала заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист за изискуемите суми по този договор. В полза на Банката са издадени Заповед № 454/16.07.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист от 16.07.2013 г. по ч. гр. д. № 728/2013 г. на Районен съд гр. Троян, срещу Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика" и М.И.Р. в условията на солидарност за сумите: 32 367.51 евро - изискуема главница, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2013 г. до окончателното й изплащане; 1 258.01 евро - изискуема редовна лихва, начислена за периода 05.12.2012 г. до 27.05.2013 г. вкл.; 973.74 евро - изискуема наказателна лихва за периода от 05.12.2012 г. до 10.07.2013 г.; както и направените по делото съдебни разноски в размер на 1 353.41 лева -платена държавна такса.

Въз основа на посочените по-горе Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист е образувано изпълнително дело № 329/2013 г. при Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян. Изпълнителното дело е продължено под № 243/2014 г. по описа на ЧСИ Румен Димитров.

От приложения нотариален акт се доказва, че на 04.11.2013 г. след сключване на посочените по-горе Договори за банков кредит между "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, Занаятчийско предприятие „Р.-Керамика" и М.И.Р. и просрочване на задълженията по тях, М.И.Р. се е разпоредила възмездно с притежаван от нея имот, като с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт № 200, том III, peг. 3478, дело № 480/2013 г. на нотариус Димитър Кънчевски с рег.№ 525 от НК и вписан в Агенция по вписвания, е продала на сина си Д.Р.Т. следния недвижим имот: ½ идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 73198.508.296, одобрени със заповед № РП-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес: гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 347, целият с площ 802.00 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м ), номер по предходен план: 9030000,   при   съседи:   № 73198.508.297,    № 73198.508.399, № 73198.508.295, № 731198.508.424 заедно с 1/2 идеална част от построените в имота: еднофамилна, двуетажна ЖИЛИШНА СГРАДА с кадастрален идентификатор 73198.508.296.1 застроена площ 46.00 кв. м, едноетажна друг вид сграда за обитаване  с кадастрален идентификатор 73198.508.296.2, със застроена площ 33.00 кв. м и едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален идентификатор 73198.508.293.3 със застроена площ 44.00 кв. м.

Данъчната оценка на описания недвижим имот, при сключване на атакувания договор за покупко-продажба, извършен с гореописания нотариален акт е 7 500 лева

Излага се, че към датата на депозиране на настоящата молба задълженията по посочените в т. 1.1. и т.1.2. по-горе Договори за банков кредит не са погасени.

Ищеца намира, че извършеното действие от първия и втория ответник е съзнателен волеви акт, разпоредително действие - възмездна сделка, имаща за краен резултат увреждане на кредитора.

Ответницата М.Р. изрично заявява в с. з., че признава така предявения иск, ответника Д.Т. не изразява становище.

От настоящата искова претенция, с която съда е сезиран следва да се приеме, че между "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и първия ответник са налице отношения на кредитор и длъжник. Р., разпореждайки се умишлено с имота си, е увредила ищцовото дружество, като го е лишила от имущество, което би послужило за удовлетворяване на вземането му и поради това искането на ищеца е съда да обяви за недействителна описаната горе сделка.

Настоящия казус касае хипотезата на чл. 135 ал. ІІ от ЗЗД, тъй като третото лице по възмездната сделка – отв. Д.Т. е син и съответно низходящ на длъжника и неговото знание за увреждането на кредитора се предполага до доказване на противното. /По делото е представено удостоверение за родствени връзки на Община Троян./

        С оглед така изложената фактическа обстановка от правна страна се налагат следните изводи: фактическия състав на предявения иск по чл. 135 от ЗЗД, включва няколко кумулативно дадени елемента – първо необходимо е да е налице вземане - в настоящия казус безспорно са установени отношенията на кредитор и длъжник между ищцовото дружество и първия ответник, който се е задължил по договор за кредит, подробно изложено горе; второ наличие на действие, което уврежда кредитора - в случая това е сключения договор за покупко- между първия и втория ответник. С това свое разпореждане на собствения си недвижим имот длъжника М.Р. затруднява удовлетворяването на кредитора. Настоящата инстанция намира, че е налице и третия елемент на състава по чл. 135 от ЗЗД – при извършването на действието длъжника трябва да е знаел, че с него уврежда кредитора, когато действието е възмездно, лицето с което той е договарял също трябва да е знаело за увреждането. Казуса засяга специалната хипотеза на тази разпоредба по ал. ІІ на чл. 135 от ЗЗД, а именно третото лице се явява син и низходящ на длъжника. Тук законодателя е предвидил оборимата презумпция, че знанието се предполага до доказване на противното, чиято тежест на доказване пада в случая върху третото лице – отв. Т.. С оглед на приобщените доказателства съда намира, че тази законова презумпция не е оборена, имайки предвид процесуалното поведение на втория ответник и признанието на иска от първия ответник – М.Р..

При тези съображения съда счита, че иска следва да бъде изцяло уважено като основателен доказан.          

         С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. І от ГПК ответниците следва да заплатят на ищцовото дружество сумата 684,09 лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОБЯВЯВА за недействителен по реда на чл. 135 от ЗЗД по отношение на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Никола Вапцаров” № 55, Експо 2000, представлявана от Изпълнителния директор - Ани Василева Ангелова и Прокуриста - Михаил Танев Петков договор за покупко-продажба от 04.11.2013 г., обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт № 200, том III, peг. 3478, дело № 480/2013 г. на нотариус Димитър Кънчевски с рег.№ 525 от НК и вписан в Агенция по вписвания, по силата на който М.И.Р., ЕГН **********, адрес: *** е продала на сина си Д.Р.Т., ЕГН **********, адрес: *** следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ½ идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 73198.508.296, одобрени със заповед № РП-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес: гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 347, целият с площ 802.00 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м ), номер по предходен план: 9030000,   при   съседи:   № 73198.508.297,    № 73198.508.399, № 73198.508.295, № 731198.508.424 заедно с 1/2 идеална част от построените в имота: еднофамилна, двуетажна ЖИЛИШНА СГРАДА с кадастрален идентификатор 73198.508.296.1 застроена площ 46.00 кв. м, едноетажна друг вид сграда за обитаване с кадастрален идентификатор 73198.508.296.2, със застроена площ 33.00 кв. м и едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален идентификатор 73198.508.293.3 със застроена площ 44.00 кв. м.

 ОСЪЖДА М.И.Р., ЕГН **********, адрес: *** и Д.Р.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплатят на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров” № 55, Експо 2000, представлявана от Изпълнителния директор - Ани Василева Ангелова и Прокуриста - Михаил Танев Петков сумата 684,09  – шестстотин осемдесет и четири лева и 09 стотинки сторени съдебно-деловодни разноски. 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                                                        Районен съдия: