П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   27.06.2017 год.                      Опр. № 347

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  двадесет и седми юни,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  МАРИЯ СТАНЧЕВА

сложи за разглеждане  гражданско  дело  № 1084 по описа  на Троянски районен съд за 2016 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.30  часа се явиха:

Ищеца И.С.В. – р.пр. не се явява, вместо него адв. В.А. *** с пълн.  от преди.

          Ответникът С.П.Ц. – р.пр. не  се явява, за него се явява дъщеря му Д.З. с пълн. приложено към делото.

Ответницата Д.С.З. – р.пр. се явява лично.

          АДВ.А.: - Да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИК Д.З.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ.А.: - Представям 3 бр. скици проект, които моля да приемете  като доказателства по делото.

Съдът счита, че следва да приеме като доказателтсва по делото представените в днешното с.з. 3 бр. скици, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото Скица-проект № 15-467896/26.09.2016 година, Скица-проект № 15-467860/26.09.2016 г. и Скица-проект № 15-262436/06.06.2017 година.

АДВ.А.: - Постигнали сме спогодба, която моля да одобрите.

          ОТВЕТНИК Д.З.: - С ищеца сме постигнали спогодба, която моля да одобрите.

СЪДЪТ ПРИКАНВА  страните към спогодба по реда на чл.145 ал.ІІІ от ГПК.

АДВ.В.А.: -  От името на доверителя си ищеца И.С.В. с ЕГН ********** *** заявявам, че същият е съгласен и получава в свой реален дял като изключителен собственик следните недвижими имоти, предмет на делбата, а именно:

          1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.28.44 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БЪРДЕНЕ; Площ: 639 /шестотин тридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 028044; Съседи: имот № 15703.28.36 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и шест/; имот № 15703.28.42 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и две/; имот № 15703.28.37 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и седем/; имот № 15703.28.84 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет и четири/.

Данъчната оценка на имота е 1364.90 /хиляда триста шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ лева.

          2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.28.99 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, деветдесет и девет/, като част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.28.47 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БЪРДЕНЕ; Площ: 1083 /хиляда осемдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 028047; Съседи: проектен имот № 15703.532.100 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, петстотин тридесет и две, точка, сто/; имот № 15703.28.42 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и две/; имот № 15703.28.36 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и шест/; имот № 15703.28.84 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет и четири/.

          Данъчната оценка на имота е 2261.54 /две хиляди двеста шестдесет и един лева и петдесет и четири стотинки/ лева.

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.32.33 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност КОРДЕЛСКО; Площ: 4303 /четири хиляди триста и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: Няма; Съседи: имот № 15703.32.34 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, тридесет и четири/; имот № 15703.32.25 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, двадесет и пет/; имот № 15703.32.20 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, двадесет/; имот № 15703.32.32 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, тридесет и две/; имот № 15703.33.79 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и три, точка, седемдесет и девет/.

          Данъчната оценка на имота е 499.58 /четиристотин деветдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/ лева.

          4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.30.89 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и девет/, като част от имот  № 15703.30.21 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Проектна площ: 2996 /две хиляди деветстотин деветдесет и шест/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: имот № 15703.31.53 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, петдесет и три/; имот № 15703.30.24 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и четири/; имот № 15703.30.82 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и две/; имот № 15703.30.88 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и осем/ и имот № 15703.31.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, деветнадесет/ .

          Данъчната оценка на имота е 630.90 /шестстотин и тридесет лева и деветдесет стотинки/ лева.

          Общата цена на имотите, които получава в дял този съделител е 4756.92 лева.

          ОТВЕТНИЦАТА Д.С.З. с ЕГН **********,*** заявявам, че съм  съгласна и получавам в свой реален дял като изключителен собственик следните недвижими имоти, предмет на делбата, а именно:

          1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.532.100 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, петстотин тридесет и две, точка, сто/, като част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.28.47 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БЪРДЕНЕ; Площ: 1723 /хиляда седемстотин двадесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 028047; Съседи: имот № 15703.532.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, петстотин тридесет и две, точка, деветнадесет/; имот № 15703.28.42 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и две/; имот № 15703.28.84 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет и четири/, имот № 15703.28.99 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, деветдесет и девет/.

          Данъчната оценка на имота е 3597.36 /три хиляди петстотин деветдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ лева.

          2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.30.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Площ: 3453 /три хиляди четиристотин петдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 030019; Съседи: имот № 15703.31.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, деветнадесет/; имот № 15703.30.21 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и едно/; имот № 15703.30.18 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет/; имот № 15703.31.14 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, четиринадесет/ и имот № 15703.31.17 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, седемнадесет/.

          Данъчната оценка на имота е 727.20 /седемстотин двадесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева.

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.30.22 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Площ: 500 /петстотин/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 030022; Съседи: имот № 15703.30.25 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и пет/; имот № 15703.30.23 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и три/; имот № 15703.30.20 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет/; имот № 15703.30.16 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, шестнадесет/ и имот № 15703.30.82 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет и две/.

          Данъчната оценка на имота е 22.50 /двадесет и два лева и петдесет стотинки/ лева.

          4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.30.88 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и осем/, като част от имот  № 15703.30.21 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Проектна площ: 3346 /три хиляди триста четиридесет и шест/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: имот № 15703.31.53 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, петдесет и три/; имот № 15703.30.89 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и девет/; имот № 15703.30.82 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет и две/; имот № 15703.30.28 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и осем/; имот № 15703.30.18 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет/; имот № 15703.30.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, деветнадесет/ и имот № 15703.31.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, деветнадесет/ .

          Данъчната оценка на имота е 704.63 /седемстотин и четири лева и шестдесет и три стотинки/ лева.

          Общата цена на имотите, получени в дял от този съделител е: 5051.69 лева.

           За уравнение на дяловете ответника С.П.Ц. с ЕГН **********, с адрес: ***  получава от Добрина С.З. сумата 2452 – две хилди четиристотин петдесет и два лева.

         

 

                             СПОГОДИЛИ СЕ :

 

1............................/  адв.В.А. като  пълн. на ищеца И.В./

 

2. .........................../ Ответник Д.С.З. /

 

3…………………./ Д.С. З. като пълн. на С.П.Ц./

 

          Съдът като взема предвид постигната между страните спогодба и на основание чл. 234 ал.1 от ГПК, намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, а производството по делото да бъде прекратено. Ще следва ищеца И.С.В.  да заплати 2% върху получавания дял – 4756.92 лева  държавна такса в размер на   95.14 лева – деветдесет и пет лева и четиринадесет стотинки  по бюджета на  съдебната власт в полза на ТРС. Ще следва ответницата Добрина С.З.  да заплати 2% върху получавания дял – 5051.69 лева  държавна такса в размер на 101.03 –сто и един лева и три стотинки  по бюджета на Съдебната власт  в полза на ТРС.  Ще следва ответницата Д.С.З.  да заплати местен данък на Община Троян в размер 2 % върху увеличението на дела си – 2599.51 лева в размер на 51.99 - петдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки, поради което

           О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигната между страните съдебна спогодба както следва:

И.С.В. с ЕГН ********** ***  е съгласен и получава в свой реален дял като изключителен собственик следните недвижими имоти, предмет на делбата, а именно:

          1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.28.44 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БЪРДЕНЕ; Площ: 639 /шестотин тридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 028044; Съседи: имот № 15703.28.36 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и шест/; имот № 15703.28.42 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и две/; имот № 15703.28.37 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и седем/; имот № 15703.28.84 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет и четири/.

Данъчната оценка на имота е 1364.90 /хиляда триста шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ лева.

          2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.28.99 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, деветдесет и девет/, като част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.28.47 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БЪРДЕНЕ; Площ: 1083 /хиляда осемдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 028047; Съседи: проектен имот № 15703.532.100 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, петстотин тридесет и две, точка, сто/; имот № 15703.28.42 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и две/; имот № 15703.28.36 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и шест/; имот № 15703.28.84 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет и четири/.

          Данъчната оценка на имота е 2261.54 /две хиляди двеста шестдесет и един лева и петдесет и четири стотинки/ лева.

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.32.33 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност КОРДЕЛСКО; Площ: 4303 /четири хиляди триста и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: Няма; Съседи: имот № 15703.32.34 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, тридесет и четири/; имот № 15703.32.25 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, двадесет и пет/; имот № 15703.32.20 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, двадесет/; имот № 15703.32.32 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и две, точка, тридесет и две/; имот № 15703.33.79 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и три, точка, седемдесет и девет/.

          Данъчната оценка на имота е 499.58 /четиристотин деветдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/ лева.

          4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.30.89 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и девет/, като част от имот  № 15703.30.21 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Проектна площ: 2996 /две хиляди деветстотин деветдесет и шест/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: имот № 15703.31.53 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, петдесет и три/; имот № 15703.30.24 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и четири/; имот № 15703.30.82 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и две/; имот № 15703.30.88 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и осем/ и имот № 15703.31.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, деветнадесет/ .

          Данъчната оценка на имота е 630.90 /шестстотин и тридесет лева и деветдесет стотинки/ лева.

          Общата цена на имотите, които получава в дял този съделител е 4756.92 лева.

ОТВЕТНИЦАТА Д.С.З. с ЕГН **********,***  получава в свой реален дял като изключителен собственик следните недвижими имоти, предмет на делбата, а именно:

          1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.532.100 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, петстотин тридесет и две, точка, сто/, като част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.28.47 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БЪРДЕНЕ; Площ: 1723 /хиляда седемстотин двадесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 028047; Съседи: имот № 15703.532.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, петстотин тридесет и две, точка, деветнадесет/; имот № 15703.28.42 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, четиридесет и две/; имот № 15703.28.84 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет и четири/, имот № 15703.28.99 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и осем, точка, деветдесет и девет/.

          Данъчната оценка на имота е 3597.36 /три хиляди петстотин деветдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ лева.

          2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.30.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Площ: 3453 /три хиляди четиристотин петдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 030019; Съседи: имот № 15703.31.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, деветнадесет/; имот № 15703.30.21 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и едно/; имот № 15703.30.18 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет/; имот № 15703.31.14 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, четиринадесет/ и имот № 15703.31.17 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, седемнадесет/.

          Данъчната оценка на имота е 727.20 /седемстотин двадесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева.

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.30.22 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Площ: 500 /петстотин/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 030022; Съседи: имот № 15703.30.25 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и пет/; имот № 15703.30.23 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и три/; имот № 15703.30.20 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет/; имот № 15703.30.16 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, шестнадесет/ и имот № 15703.30.82 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет и две/.

          Данъчната оценка на имота е 22.50 /двадесет и два лева и петдесет стотинки/ лева.

          4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 15703.30.88 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и осем/, като част от имот  № 15703.30.21 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, п.к. 5670, местност БРАИЛ; Проектна площ: 3346 /три хиляди триста четиридесет и шест/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: имот № 15703.31.53 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, петдесет и три/; имот № 15703.30.89 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемдесет и девет/; имот № 15703.30.82 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет и две/; имот № 15703.30.28 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, двадесет и осем/; имот № 15703.30.18 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, осемнадесет/; имот № 15703.30.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет, точка, деветнадесет/ и имот № 15703.31.19 /петнадесет хиляди седемстотин и три, точка, тридесет и едно, точка, деветнадесет/ .

          Данъчната оценка на имота е 704.63 /седемстотин и четири лева и шестдесет и три стотинки/ лева.

          Общата цена на имотите, получени в дял от този съделител е: 5051.69 лева.

           За уравнение на дяловете ответника С.П.Ц. с ЕГН **********, с адрес: ***  получава от Добрина С.З. сумата 2452 лева.

          ОСЪЖДА И.С.В. с ЕГН ********** ***  да заплати 2% върху получавания дял – 4756.92 лева  държавна такса в размер на   95.14 лева – деветдесет и пет лева и четиринадесет стотинки  по бюджета на  съдебната власт в полза на ТРС.

          ОСЪЖДА Д.С.З. с ЕГН **********,***  да заплати 2% върху получавания дял – 5051.69 лева  държавна такса в размер на 101.03 –сто и един лева и три стотинки  по бюджета на Съдебната власт  в полза на ТРС. 

          ОСЪЖДА Д.С.З. с ЕГН **********,***  да заплати местен данък на Община Троян в размер 2 % върху увеличението на дела си – 2599.51 лева в размер на 51.99 - петдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1084 от 2016 година по описа на Троянски районен съд на основание чл. 234 ал.1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  9.40 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: