РЕШЕНИЕ  № 149

 

гр. Троян, 15.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1085 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:      

Уни Кредит БулбанкАД, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, р-н „Възраждане”, пл. Света Неделя № 7, ЕИК 831919536, представител Левон Хампарцумян и Андреа Казини е предявило срещу „Скамо” ЕООД, ЕИК 110035310, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ж. к. „Лъгът”, бл. 8, вх. Б, ап. 9, представлявано от П.М.С., П.М.С., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.И.С., ЕГН **********, с адрес: *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 12 483,35 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за банков револвиращ кредит № 33 от 15.08.2011 г., предоговорен с анекс № 1 от 25.10.2012 г., анекс № 2 от 27.03.2014 г., анекс № 3 от 20.01.2015 г. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, изразено е съгласие делото да се гледа в негово отсъствие и становище по същество – да бъде постановено неприсъствено решение за уважаване на предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същите не са представили писмен отговор в предвидения месечен срок и не са изразили становище по иска. Ответниците са редовно призовани, не се явяват лично в с. з. и не изпращат представител. 

От приложените към делото писмени доказателства: Договор за банков револвиращ кредит № 33 от 15.08.2011 г., Анекс № 1 от 25.10.2012г., Анекс № 2 от 27.03.2014г. и Анекс № 3 от 20.01.2015 г.; Нотариални покани с № 2649, № 2647 и № 2648 по описа на нотариус Маргарита Гладкова-Димитрова, per. № 477 от НК, с район на действие - PC Троян; Справка от Търговския регистър по партидата на кредитора; Справка от Търговския регистър по партидата на длъжника и ч.гр.д. № 592/2016 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 15.08.2011 г. между „УниКредит Булбанк” АД и „Скамо” ЕООД е сключен договор за банков револвиращ кредит, по силата на който на кредитополучателя е предоставена сума в размер на 15 000 лева. С процесния договора, солидарно с кредитополучателя са се задължили и другите двама ответници П.М.С. и Д.И.С.. С анекс № 1 от 25.10.2012 г., анекс № 2 от 27.03.2014 г. и анекс № 3 от 20.01.2015 г. страните са предоговорили условията по кредита, като съгласно чл. 7.2 във връзка с чл. 7 от анекс № 3 крайната дата на издължаване е променена на 15.10.2017 г. Съгласно анекс № 3 страните се съгласяват отношенията им да бъдат уреждани от същия, като по силата на пар. 4 от анекса -съдържанието му заменя напълно и изцяло договора за кредит. Не се оспорва, че кредитополучателят е преустановил плащането на дължимите месечни вноски за договорни лихви и главница на 27.07.2015 г., като от тази дата същият е изпаднал в забава и е допуснал просрочие на единадесет вноски за договорни лихви и главница, дължими в периода от 27.07.2015 г. до 27.05.2016 г., поради което на основание чл. 17.1 във връзка с чл. 17.3.3 от анекс № 3 „УниКредит Булбанк" АД едностранно е обявило целият дълг за предсрочно изискуем, считано от 11.06.2016 г., като към тази дата ползваният кредит ведно с лихвите за просрочие са станали предсрочно и незабавно изискуеми и дължими. С нотариални покани с № 2649, № 2647 и № 2648 по описа на нотариус Маргарита Гладкова-Димитрова, peг. № 477 от НК, връчени на 15.07.2016 г., ищцовата банка е уведомила длъжниците за обявената предсрочна изискуемост, като ги е поканила доброволно да заплатят задълженията си в пълен размер. По подадено заявление от „УниКредит Булбанк" АД по чл. 417 от ГПК в PC - гр. Троян е образувано ЧГД № 592/2016 г. и съда е издал заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист срещу длъжниците „Скамо” ЕООД, П.М.С. и Д.И.С.. Към датата на процесното заявление длъжниците не са изплатили дължимите суми за лихви и главница по договора на „УниКредит Булбанк" АД. Освен задълженията, произтичащи от посочения договор, длъжниците дължат и законната лихва за забава от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумите, както и направените съдебни разноски

С писмена молба ищеца е поискал постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума, а именно: сумата 10 721.46 – десет хиляди седемстотин двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки, дължима главница за периода от 27.07.2015 г. до 04.08.2016 г. по Договор за банков револвиращ кредит № 33 от 15.08.2011 г., предоговорен с Анекс № 1 от 25.10.2012 г., Анекс № 2 от 27.03.2014 г., Анекс № 3 от 20.01.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 05.08.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 1 761.89 – хиляда седемстотин шестдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 27.07.2015 г. до 04.08.2016 г.,

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответниците да заплатят солидарно на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1 335.07 лева по настоящето исково производство, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК, както и сторените разноски по заповедната производство, за които е издадена заповед.

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на Уни Кредит БулбанкАД  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, р-н „Възраждане, пл. Света Неделя№ 7, ЕИК 831919536, представител Левон Хампарцумян и Андреа Казини, а именно, че „Скамо” ЕООД, ЕИК 110035310, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ж. к. „Лъгът”, бл. 8, вх. Б, ап. 9, представлявано от П.М.С., П.М.С., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.И.С., ЕГН **********, с адрес: *** дължат солидарно сумата 10 721.46 – десет хиляди седемстотин двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки, дължима главница за периода от 27.07.2015 г. до 04.08.2016 г. по Договор за банков револвиращ кредит № 33 от 15.08.2011 г., предоговорен с Анекс № 1 от 25.10.2012 г., Анекс № 2 от 27.03.2014 г., Анекс № 3 от 20.01.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 05.08.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 1 761.89 – хиляда седемстотин шестдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 27.07.2015 г. до 04.08.2016 г.,

         ОСЪЖДА „Скамо” ЕООД, ЕИК 110035310, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ж. к. „Лъгът”, бл. 8, вх. Б, ап. 9, представлявано от П.М.С., П.М.С., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.И.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидрано на Уни Кредит БулбанкАД сторените съдебно-деловодни разноски в заповедното производство в размер на 249.67 – двеста четиридесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки – разноски по делото за платена държавна такса и 770.50 – седемстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки – заплатено адвокатско възнаграждение, както и 1 335.07 – хиляда триста тридесет и пет лева и седем стотинки – разноски в настоящето исково производство. 

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

Районен съдия: