РЕШЕНИЕ

     

гр. Троян, 28.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора …………, като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1122 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 29 т. 9 от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за прекратяване на наставянето на детето А.А.Ш., родена на *** г. в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия – Ф.М.М. и С.М.А.,***, поради промяна на обстоятелствата, свързани с детето. В молбата се твърди, че родителите на детето са живели на семейни начала, като имат родени още три деца. Майката С.А. от 2012 г. работи и живее в Германия, като с нея са две от децата. А. и сестра й Даниела живеят при бабата и дядото. През 2017 г. майката е подала декларация пред ДСП – Троян и е изразила желание да бъде прекратено настаняването на А. поради влошени отношения с родителите й. В молбата е изложено, че от 20.09.2017 г. А.Ш. живее с двете си дъщери – А. и Даниела в самостоятелно жилище под наем, доказал е своя родителски капацитет, детето се чувства добре при него.

Като страни в процеса са призовани бабата и дядото на детето, които заявяват в с. з., че А. от есента живее при своя баща заедно със сестра и се чувства добре. Те страдат от различни заболявания, възрастни са и нямат възможност да се грижат за детето.

За ДСП – гр. Троян в с. з. се явява Директора Димка Миховска и моли съда да уважи молбата. 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

А.А.Ш. е родена на *** *** от майка С.С.А. и баща А.А.Ш., за което не е представено у-ние за раждане, но този факт не се оспорва от страните. 

         С решение № 89 от 03.09.2017 г. на ТРС, /което също не е представено като доказателство/ непълнолетното дете А.Ш. е била настанена в семейството на своите баба и дядо по майчина линия Ф.М. и С.А..

         С молба от 20.09.2017 г. М. и А. са поискали от ДСП да бъде прекратено настаняването на внучката им в тяхното семейство, поради влошено здравословно състояние и невъзможност да се грижат за нея. Майката С.А. е подала декларация на 20.09.2017 г., че е съгласна дъщеря й А.Ш. да живее при своя баща, тъй като са влошени отношенията с бабата и дядото. Бащата А.Ш. също е изразил съгласие да се грижи за детето си. 

         Със Заповед от 10.10.2017 г. на Директора на ЗДП – Троян, базирана на изготвен социален доклад, е прекратено настаняването на детето в семейството на бабата и дядото до произнасяне на съда с решение по чл. 30 ал. 1 от ЗЗДт.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30а, вр. чл. 29, т. 9, чл. 30 и чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт и следва да бъде прекратено настаняването на непълнолетната А.А.Ш., родена на *** г., ЕГН ********** от майка С.  С.А., ЕГН ********** и баща А.А.Ш., ЕГН ********** в семейството на бабата и дядото по майчина линия - Ф.М.М., ЕГН ********** и С.М.А., ЕГН **********,***.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                  Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната А.А.Ш., родена на *** г., ЕГН ********** от майка С.  С.А., ЕГН ********** и баща А.А.Ш., ЕГН ********** в семейството на бабата и дядото по майчина линия - Ф.М.М., ЕГН ********** и С.М.А., ЕГН **********,***.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

                                                             Районен съдия: