РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 28.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на пети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1131 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:   

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Г.Б.А. с адрес: ***3, ЕГН ********** и Т.М.А. с адрес: ***, /настоящ адрес:***, ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 48 от 16.07.2016 г. на Община гр. Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете К.Т.А., ЕГН **********, роден на *** г. предоставя за упражняване от майката Г.Б.А., като бащата Т.М.А. ще има следния режим на контакти с детето: понеделник и четвъртък от 10.00 -12.00 часа всяка първа и трета седмица от месеца както и по всяко друго време, но само с изричното съгласие на майката Г.А.. Режимът на контакти между бащата и детето може да бъде изпълняван само в присъствието на майката Г.А. или на посочено от нея лице.  

Т.М.А. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на Г.Б.А. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете К.Т.А. с ЕГН **********, издръжка в размер на  120 лева (сто и двадесет лева) месечно, считано от 14.11.2017 г. за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка. Издръжката за детето ще се превежда по банкова сметка *** Г.А..

Местоживеенето на детето К.Т.А. се определя при майката Г.Б.А. на адрес: ***3.

Семейно жилище на адрес гр. Троян, ж. к. „Лъгът” бл. 1, вх. Б, ет. 6, ап. 23 ще се ползва от молителката Г.Б.А..

 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за придобити движими вещи, тъй като такива не са придобивали през време на брака и нямат претенции един към друг за придобити влогове на името на единия от съпрузите през време на брака. Имуществените отношения между съпрузите във връзка с прекратяването на брака са уредени. Никой от съпрузите не може да има по отношение на другия съпруг каквито и да било имуществени претенции относно права, вещи и задължения, придобити по време на брака. 

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Б..

          ОСЪЖДА Т.М.А. с адрес: *** ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25.00 - двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 86.40 – осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                Районен съдия: