РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 03.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на трети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 1141 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:        

        Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.

С решение № 111 от 18.04.2017 г. по настоящето дело съда е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения от Ц.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, В.К.Д., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД срещу В.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. „Букувец“, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 5, Ц.С.С., ЕГН **********, с адрес ***, Б.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, Н.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.В.В., ЕГН **********, с адрес *** за сумата 5 000 лева, представляваща неоснователно обогатяване в резултат на продадени от ответниците през 2015 г. наследствени имоти, които са били собственост на общия наследодател на страните М.В.Г., починал на 21.08.1985 г., като на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК е осъдил ищците да заплатят на ответниците сторените съдебно-деловодни разноски, както следва: 300,00 лева на Ц.С. и съответно по 145,00 лева на всеки един от останалите ответници Б.Т., В.Н., Н.Н. и Г.В.. В диспозиттива на решението съда е пропуснал да запише ответницата В.Н..

Н. е депозирала молба по реда на чл. 248 ал. 1 от ГПК за допълване на решението относно присъдените й съдебно-деловодни разноски.

На останалите страни е дадена възможност да представят отговор по чл. 248 ал. 2 от ГПК, което те не са сторили.

Съда намира молбата за основателна, тъй като в диспозитива на решението е пропуснал да впише и ответницата В.Н., на която е присъдил сторени съдебно-деловодни разноски в размер на 145 лева.

        Водим от горното и на основание чл. 248 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПЪЛВА решение № 111 от 18.04.2017 г. по гр. дело № 1141/2015 г. по описа на ТРС в частта за разноските, а именно: „ОСЪЖДА Ц.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, В.К.Д., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидарно на всеки един от ответниците Б.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, Н.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, Г.В.В., ЕГН **********, с адрес *** и В.В.Н., ЕГН **********, адрес: *** по 145,00 – сто четиридесет и пет лева.”

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: