РЕШЕНИЕ

 

№ 111  

 

гр. Троян, 18.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1141 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

        Ц.Д.Ц., С.Д.Г. и В.К.Д.,*** са предявили против В.В.Н., Ц.С.С., Б.М.Т.,***, Н.Г.Н. *** и Г.В. ***, иск с правно основание чл. 59 от Закона за задълженията и договорите за сумата 5 000 лева, представляваща неоснователно обогатяване в резултат на продадени от ответниците през 2015 г. наследствени имоти, които са били собственост на общия наследодател на страните М.В.Г., починал на 21.08.1985 г. В подкрепа на твърденията си ищците са ангажирали писмени доказателства и чрез пълномощника си адв. В.У. от ЛАК молят съда да постанови решение, с което да осъди ответниците да им заплатят процесната сума, ведно със законната лихва, както и направените по делото разноски.

Ответниците са представили писмен отговор, с който оспорват предявения иск. Отв. Ц.С. се явява лично и е представляван от адв. Венелин Ангелов от ЛАК, останалите ответници са представлявани от адв. С.С. от ЛАК. Изразено е становище, че ищците не се явяват наследници на общия наследодател и не могат да черпят подобни права, молят съда да отхвърли иска като неоснователен и недоказан.   

От приложената към делото писмени доказателства: Справка по лице от Служба по вписвания гр. Троян за лицето В.В.Н. за периода от 16.11.1915 г. до 16.11.2015 г., Справка по лице от Служба по вписвания гр. Троян за лицето М.Ц.В. за периода от 16.11.1915 г. до 16.11.2015 г., Справка по лице от Служба по вписвания гр. Троян за лицето Г.В.В. за периода от 16.11.1915 г. до 16.11.2015 г., Справка по лице от Служба по вписвания гр. Троян за лицето Н.Г.Н. за периода от 16.11.1915 г. до 16.11.2015 г., Справка по лице от Служба по вписвания гр. Троян за лицето Г.В.Г. за периода от 16.11.1915 г. до 16.11.2015 г., удостоверение за наследници № 173 от 01.12.2015 г., издадено от Кметство с. Бели Осъм, удостоверение за наследници изх. № 68 от 15.05.2015 г. от Кметство с. Бели Осъм, решение № 2826 от 20.11.1995 г. на ОСЗ – Троян, нот. акт № 136 том ІІ, н.д. № 408 от 2003 г. на Съдия по вписвания при ТРС, нот. акт № 139, том ІІІ, н.д. № 391 от 2004 г. на нотариус Борис Кожухаров, нот. акт № 7 том ІІ, н.д. № 155/2015 г. на нотариус М.Гладкова, нот. акт № 37, том І, н.д. № 27 от 2015 г. на нотариус М.Гладкова, нот. акт № 8 том ІІ, н.д. № 156/2015 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 38 т. І, н.д. № 28/2015 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 3, том ІІІ, н.д. № 339 от 2014 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 37 том І, н.д. № 27 от 2015 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 16 том ІІІ, н.д. № 332 от 2015 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 156 том ІІ, н.д. № 299 от 2014 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 77 том ІІ, н.д. № 217 от 2015 г. на нот. М.Гладкова, нот. акт № 139 том ІІІ, н.д. № 391 от 2004 г. на нот. Б.Кожухаров, нот. акт № 64 том VІ, н.д. № 823/2004 г. на нот. Б.Кожухаров и удостоверение за идентичност на поземлен имот, изд. от Община гр. Торян на 13.01.2017 г. и от допусната и изслушана техническа експертиза с вещо лице инж. Е.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представените нот. акт № 7, т. ІІ, н. д. № 155/2015 г., нот. акт № 37 т. І, н. д. № 27/2015 г., нот. акт № 156 т. ІІ, н. д. № 299/2014 г. на Нотариус Маргарита Гладкова и нот. акт № 139 т. ІІІ, н. д. № 391/2004 г. на Нотариус Борис Кожухаров, ответниците В.Н., Ц.С., Б.Т., Н.Н. и Г.В., съответно техни наследодатели, са признати за собственици на следните недвижими имоти, а именно:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1668 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, общ.Троян, с идентификатор 03486.29.25; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9869 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, общ. Троян, м. „Хайдушкото”, идентификатор 03486.67.31; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3152 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, общ. Троян, обл.Ловеч, м. „Козарката”, идентификатор 03486.29.67; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3768 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Козарката”, идентификатор 03486.29.60; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 11717 кв. м, находя ще в с. Бели Осъм, общ. Троян, обл.Ловеч, местн. ”Хайдушкото”, идентификатор 03486.29.36;  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 14169 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Хайдушкото”, идентификатор 03486.29.79; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 25385 кв. м, находящ се в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Хайдушкото”, идентификатор 03486.29.42; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4410 кв. м, в с. Бели Осъм, общ.Троян, местн. „Смрадлешки ръд”, идентификатор 03486.27.91; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3812 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, обл.Ловеч, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.366; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2875 кв. м, в с. Бели Осъм, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.402; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 10787 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Смрадлешки ръд”, идентификатор 03486.27.127; ПОЗЕМЛЕН Имот с площ 1128 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Влъкат”, идентификатор 03486.30.82; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2269 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Смрадлешки ръд”, идентификатор 03486.27.129; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 13077 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Смрадлешки ръд”, идентификатор 03486.27.90; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1157 кв. м, в с. Бели Осъм, местн. „Влъкат”, идентификатор 03486.30.85; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 21724 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, идентификатор 03486.29.96; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15860 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, идентификатор 03486.29.104; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 20225 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, идентификатор 03486.29.70; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2089 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Влъкат”, идентификатор 03486.30.36; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1911 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.65; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3887 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Влъкат”, идентификатор 03486.30102, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1043 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.206; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2450 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Влъкат”, идентификатор 03486.30.77; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 695 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.75, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1451 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.207; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 525 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.63; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1440 кв. м, в с. Бели Осъм, общ. Троян, местн. „Сергов дял”, идентификатор 03486.31.387.

По делото са представени и нот. актове за продажбата на описаните имоти, а именно: нот. акт № 8, т. ІІ, н. д. № 156/2015 г., нот. акт № 38, т. І, н. д. № 28/2015 г., нот. акт № 3, т. ІІІ, н. д. № 339/2014 г., нот. акт № 16, т. ІІІ, н. д. № 332/2015 г., нот. акт № 77, т. ІІ, н. д. № 217/2015 г. на Нотариус Маргарита Гладкова и нот. акт № 64, т. VІ, н. д. № 823/2004 г. на Нотариус Борис Кожухаров.

Видно от у-ние за наследници на Кметство с. Бели Осъм от 01.12.2015 г. наследодателя на страните М.В.Г. е починал на 21.08.1985 г. и като наследник е оставил дъщеря си В. М.В., която е починала на 28.03.2001 г. и не е оставила като наследници съпруг или свои низходящи и възходящи. В. е оставила наследници по съребрена линия.

По делото е допусната и изслушана съдебно-техническа с вещо лице инж. Е.Г., която е изготвила заключение за пазарната оценка на ПИ с идентификатор 03486.103.670, находящ се в с. Бели Осъм, който е застроен с двуетажна жилищна сграда, едноетажна паянтова лятна кухня, плевня и два навеса с обща стойност 26 100 лева, в т. ч. земя – 9 600 лева.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства и на така изяснената фактическа обстановка налага извода, че е предявен иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД, който иск, видно от постоянната практика на ВКС, е субсидиарен, т. е. той намира приложение само тогава, когато липсва или е липсвала възможност за осъществяване на исковата претенция по съдебен ред на друго правно основание. Ищците претендират присъждане на процесната сума, която считат, че им се полага от извършените продажби на процесните имоти, предвид наследствените им права.

Решаващия съд намира, че предявения иск се явява неоснователен и недоказан. Основния въпрос в настоящия казус са наследствените права на страните по делото. Безспорно към датата на смъртта си през 1985 г. М.Г. е оставил като наследник дъщеря си В. М.В., която е починала на 28.03.2001 г. Предвид разпоредбите на Закона за наследството съда намира, че ищците не са наследници на В. В. и не могат да се ползват от подобни наследствени права. Съгласно българското законодателство /глава ІІ от ЗН/ при наследяване по закон роднините на починалия се разделят в четири реда. В първия ред се включват децата, във втория ред са родителите, съответно бабата и дядото, в третия ред са братята и сестрите, а четвъртия ред това са роднините по съребрена линия от трета до шеста степен на родство, включително. Законовото правило в случая е, че съребрените роднини наследяват само в случаите, при които починалия не е оставил низходящи, възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи. Принципът /както е и в настоящия казус/ е по-близкият по степен на родство и неговите низходящи, изключват от наследяване по-далечния по степен. Данните по делото сочат, че В. В. е починала на 28.03.2001 г. От 27.07.1992 г. в сила влиза разпоредбата на чл. 8 ал. 4 от ЗН. В случая липсват наследници от първите три реда, безспорно В. В. се наследява от своите съребрени  роднини, както по линия на майка си така и по линия на баща си. Основното правило е, че по-близкият по степен или низходящия на по-близък по степен изключва от наследяване по-далечният по степен. Следва да се отбележи обстоятелство, че съребрените роднини наследяват, като се изключват по степени, а не по заместване така както е в първите три реда. В този смисъл е задължителната съдебна практика – ТР № 3 на ОСГК на ВКС от 30.12.1994 г., постановено по гр. дело № 3 от 1994 г.

Наследници на В. В. към датата на смъртта й са В.Ц.С., С.Ц.Г. и М.Ц.В.. Те са нейни роднини от четвърта степен по съребрена линия, а всички останали са от пета и шеста степен.

При тези изводи иска следва да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан.      

На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищците да бъдат осъдени да заплатят на ответниците направените от тях съдебно – деловодни разноски в размер на 300,00 лева на Ц.С. и съответно по 145,00 лева на всеки един от останалите ответници Б.Т., В.Н., Н.Н. и Г.В..

Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Ц.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, В.К.Д., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД срещу В.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. „Букувец“, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 5, Ц.С.С., ЕГН **********, с адрес ***, Б.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, Н.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.В.В., ЕГН **********, с адрес *** за сумата 5 000 лева, представляваща неоснователно обогатяване в резултат на продадени от ответниците през 2015 г. наследствени имоти, които са били собственост на общия наследодател на страните М.В.Г., починал на 21.08.1985 г.

ОСЪЖДА Ц.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, В.К.Д., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидарно на всеки един от ответниците Б.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, Н.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.В.В., ЕГН **********, с адрес *** по 145,00 – сто четиридесет и пет лева  съдебно деловодни разноски, а на Ц.С.С., ЕГН **********, с адрес *** сумата 300,00 – триста лева   съдебно деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                      Районен съдия: