Р Е Ш Е Н И Е  № 182

 

гр. Троян, 13.06.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на седемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 12 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази: 

         “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, седалище и адрес: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, представители: Левон Карекин Хампарцумян и Енрико Минити – изпълнителни директори е предявило срещу М.А.Т. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 13 602,94 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за банков кредит № 1366 от 28.05.2012 г., анекси и споразумение от 12.02.2015 г. към него, както и начислените лихви върху главницата, а именно: възнаградителна в размер на 16,79 лева и мораторна в размер на 2 057,90 лева. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява юрисконсулт Сергей Николицов, който моли съда да уважи така предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника М.Т. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Представен е писмен отговор, с който е оспорен предявения иск. Т. е редовно призован в с. з., не се явява и не изпраща представител. 

От приложените към делото писмени доказателства:  извлечение по кредит от 01.12.2016 г. и ч.гр. д. № 40866/2016 г. по описа на Софийски районен съд, както и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения Договор № 1366/28.05.2012 г. УниКредит  Булбанк" АД е предоставило на „М+Н” ЕООД - гр. Троян, представители М.Т. и Ангел Т. кредит в размер на 28 000 лева. Съгласно т. 4.1.2 от договора крайния му срок е 30.08.2013 г. като солидарни длъжници по договора са се задължили М.А.Т. и А.М.Т.. В последствие към договора са сключвани анекси.

На 15.09.2015 г. между страните е бил сключен договор за заместване в дълг, по силата на който ищцовата банка се е съгласила „ТЕРА ТРАНС ЕМ" ЕООД, ЕИК 203139911 да замести „М+Н" ООД, ЕИК 110037222 като главен длъжник по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 1366/28.05.2012 г., преоформен в Стандартен кредит за оборотни средства, Анекс № 1/20.07.2012 г., Анекс № 2/30.08.2012 г., Анекс № 3/20.06.2013 г., Анекс № 4/19.02.2013 г., Допълнително споразумение от 19.02.2015 г. Съгласно т. 2.4 от Договора за заместване в дълг „М+Н” ООД се е задължило по Договора за кредит в качеството си на солидарен длъжник. Солидарни лица по кредита са „М+Н" ООД, ЕИК 110037222, „МН - МАШИНЕРИ" ЕООД, ЕИК 202305741, „ТРОЯ ГББ" ЕООД, ЕИК 203188043, А.М.Т., ЕГН ********** и М.А.Т., ЕГН **********.

Установява се, че за периода 20.02.2015 г. - 20.07.2016 г. /вкл./ длъжникът е допуснал просрочие, като не е погасил на падежа погасителните си вноски по кредита и дължимите договорни лихви за съответния период, като просрочените суми към 20.07.2016 г. /до подаване на Заявлението по чл. 417 от ГПК/ възлизат общо в размер на 15 677,63 лева, от които 13 602,94 лева - главница, 16,79 лева -договорна лихва, 2057,90 лева - лихва върху просрочена главница/ и са станали изцяло изискуеми. „ТЕРА ТРАНС ЕМ" ЕООД не е изпълнило задълженията си по договора, като вземането на банката, установено в размер общо на 15 677,63 лева / в т.ч. главница, лихви/ е станало изискуемо в пълен размер, поради изтичане на договорения срок за погасяване - 20.04.2015 г., указан в т. 7. 2 на Анекс № 4/19.02.2015 г. и подлежи на принудително изпълнение по реда на чл. 60 ал. 2 от ЗКИ. Ищцовата банка е изпратила покани за добровлоно погасявани, които са получени лично от Ангел Т./ и по този начин е предприела действия по уведомяване на солидарните длъжници за настъпилата изискуемост на вземането, както и е предоставила възможност доброволно му погасяване.

На 21.07.2016 г. „УниКредит Булбанк" АД е депозирало в Софийски районен съд Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 40866/2016 г.

СРС е издал Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист в полза на „УниКредит Булбанк" АД, с които „ТЕРА ТРАНС ЕМ" ЕООД, ЕИК 203139911, „М + Н" ООД, ЕИК 110037222, „МН - МАШИНЕРИ" ЕООД, ЕИК 202305741, „ТРОЯ ГББ" ЕООД, ЕИК 203188043, А.М.Т., ЕГН ********** и М.А.Т., ЕГН ********** са осъдени да заплатят солидарно на „УниКредит Булбанк" АД процесните суми.

Длъжника М.Т. е подал възражение, че не дължи процесната сума и с разпореждане от 27.10.2016 г. съда е дал указание на кредитора да предяви искова претенция за доказване съществуване на процесното вземане, което е сторени в настоящето исково производство. 

Назначеното вещо лице Н.Р. по икономическата експертиза, е изследвала доказателствата по делото и банковите документи, и е констатирала, че към 15.07.2013 г. кредита по процесния договор е бил усвоен изцяло в размер на 28 121,56 лева. Размерът на вземането на ищцовата банка към датата на подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК е главница – 13 602,94 лева, договорна лихва – 16,79 лева и лихва върху просрочена главница – 2 057,90 лева.

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е основателен и доказан. Ответникът М.Т. в качеството си на солидарен длъжник се е задължила на определения падеж да погасява кредита със съответната вноска. В настоящия случай ответника се е задължил солидарно към дълга на кредитора, който по свой избор е насочил изпълнението срещу Т.. Солидар­ната отговорност обезпечава правото на обезщетение в случая на кредитора, защо­то, вместо един, той има двама или повече длъжника и то не за част, а за цялото задължение. Безспорно в случая беше доказано, че от 20.02.2015 г. е настъпило просрочие, а датата на пърлна изискуемост, съгласно договоринте клаузи, е настъпила на 20.04.2015 г. Съгласно чл. 15.1.1 от договора за банков кредит, "УниКредит Булбанк" АД има право при непогасяване в договорените срокове на погасителна вноска да обяви едностранно кредита за незабавно изискуем, в пълен размер, ведно с договорените лихви за просрочия. Ответника не е посочил конкретни възражения относно неоснователността на предявения устанивителен иск, заявил е като цяло, че същия е неоснователен.

Предвид на изложеното следва да бъде признато съществуване на вземането на „УниКредит Булбанк" АД за сумата 13602,94 – тринадесет хиляди шестстотни и два лева и 94 стотинки, представляваща незаплатена главница по Договор за банков кредит № 1366/28.05.2012 г., Анекси 1,2,3 и 4 към него и допълнително споразумение от 12.02.2015 г., ведно със законна лихва за периода от 21.07.2016 г. до изплащане на вземането, възнаградителна лихва в размер на 16,79  - шестнадесет лева и 79 стотинки за периода от 20.04.2015 г. до 20.07.2016 г., обезщетение за забава в размер на 2057,90  - две хиляди петдесет и седем лева и 90 стотинкиза периода от 20.02.2015 г. до 20.07.2016 г.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1035,49 лева по заповедното производство и 827,10 лева в настоящето исково производство, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

         ПРИЗНАВА на основание чл. 422 от ГПК съществуване на вземането на “УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, адрес: гр.София, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, законни представители: Левон Карекин Хампарцумян и Енрико Минити – изпълнителни директори, чрез пълномощника юрисконсулт Сергей Николаев Николицов, а именно, че М.А.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството си на солидарен длъжник дължи сумата  13 602,94 – тринадесет хиляди шестстотни и два лева и 94 стотинки, представляваща незаплатена главница по Договор за банков кредит № 1366/28.05.2012 г., Анекси 1,2,3 и 4 към него и допълнително споразумение от 12.02.2015 г., ведно със законна лихва за периода от 21.07.2016 г. до изплащане на вземането, възнаградителна лихва в размер на 16,79  - шестнадесет лева и 79 стотинки за периода от 20.04.2015 г. до 20.07.2016 г., обезщетение за забава в размер на 2 057,90  - две хиляди петдесет и седем лева и 90 стотинкиза периода от 20.02.2015 г. до 20.07.2016 г.

ОСЪЖДА М.А.Т., с горните данни да заплати на „УниКредит Булбанк” АД, с горните данни сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1035,49 – хиляда тридесет и пет лева и 49 стотинки по заповедното производство и 827,10 – осемстотин двадесет и седем лева и 10 стотинки в настоящето исково производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                         Районен съдия: