РЕШЕНИЕ № 174

 

 

гр. Троян, 30.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на трети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на  прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията - Ютерова  гр. дело № 134 по описа за 2017 год., и за да се произнесе - съобрази:

 

Л.Ц.С. *** и Ц.Е.С. ***, чрез пълномощника си адвокат А.Ч. ***, са предявили срещу Д.П.Д. ***, иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК, с който искат да се признае за установено по отношение на ответника, че са собственици на следния недвижим имот – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.3.1.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Троян, ул. „М.Р.”№ 6, ет. 1, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.3, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Ниво: 1, с площ: 14.53 кв. м, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 73198.504.3.1.18, 73198.504.3.1.16, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.504.3.1.2, 73198.504.3.1.1.

В подкрепа на твърденията си ищците са ангажирали писмени доказателства, като в с. з. се представляват от пълномощника си адвокат А.Ч., който моли съдът да постанови неприсъствено решение за уважаване на предявения иск, както и да бъдат присъдени на ищците сторените от тях разноски по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата, приложени към нея, като в законоустановения срок не е представен отговор и не е изразено становище по иска. В с. з. ответникът не се явява и не изпраща представител.

От приложените към делото писмени доказателства: Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.07.2015 год., постановено по изп.д. № 144/2014 год. по описа на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров, с рег. № 879 на КЧСИ, с район на действие: ЛОС, вписано под № 22/06.10.2015 год., с дв. рег. № 3639/2015 год. на СВ – гр. Троян; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том III, дело № 1214/29.12.1999 год. на СВ при Районен съд – гр. Троян; Схема № 15-554640/11.11.2016 год. на СГКК – Ловеч; Удостоверение за идентичност № УД-ТСУ-КР-31/16.02.2017 год. на община Троян; Удостоверение за граждански брак № 093313/26.11.1998 год. на община Троян; Удостоверение за наследници с изх. № 04-2611/2013 год. на община Троян; Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ДО000292/08.02.2017 год. на Отдел „Местни приходи” при Община Троян; Искане с вх. № 16779/13.09.2016 год. по изп. д. № 144/2014 год. по описа на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров, с рег. № 879 на КЧСИ, с район на действие: ЛОС; Молба от 23.11.2016 год. по изп.д. № 53/2016 год. Частен съдебен изпълнител Сия Халаджова, с рег. № 863 от КЧСИ, с район на действие: СГС; Известие за доставяне PS5600006572 C/23.11.2016 год. на ПС – гр. Троян, както и от изисканото и представено по делото изпълнително дело № 53/2016 год. по описа на Частен съдебен изпълнител Сия Халаджова, с рег. № 863 от КЧСИ, с район на действие: СГС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том III, дело № 1214/29.12.1999 год. на СВ при Районен съд – гр. Троян, ищцата по делото Л.Ц.С. е придобила собствеността върху гараж № 3, със застроена площ 14.53 кв. м, находящ се в гр. Троян, в жилищен блок „Алдица”.

Видно от представеното Удостоверение за идентичност № УД-ТСУ-КР-31/16.02.2017 год. на община Троян, недвижимият имот, подробно индивидуализиран в горепосочения Нотариален акт, е идентичен с процесния недвижим имот - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.3.1.17 по КККР на гр. Троян, област Ловеч.

Видно от представеното Удостоверение за граждански брак № 093313/26.11.1998 год. на община Троян, процесният имот е придобит от ищцата Л.Ц.С. по време на брака й със съпруга й Емил Вергилов С., поч. на 24.10.2013 год., в режим на съпружеска имуществена общност. След смъртта му, съгласно представеното по делото Удостоверение за наследници с изх. № 04-2611/2013 год. на община Троян, притежаваната от него 1/2 ид. част от процесния имот е наследена при равни права от ищците по делото, като понастоящем ищцата Л.Ц.С. е собственик на 3/4 ид. части от процесния имот, а ищецът Ц.Е. С.е собственик на 1/4 ид. част от имота.

От представеното по делото Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.07.2015 год., постановено по изп. д. № 144/2014 год. по описа на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров, с рег. № 879 на КЧСИ, с район на действие: ЛОС, вписано под № 22/06.10.2015 год., с дв. рег. № 3639/2015 год. на СВ – гр. Троян, се установява, че на ответника Д.П.Д. е възложена 1/2 ид. част от процесния имот – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ГАРАЖ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.3.1.17 по КККР на гр. Троян, област Ловеч.

Изпълнително дело № 144/2014 год. по описа на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров, с рег. № 879 на КЧСИ, с район на действие: ЛОС, впоследствие е прехвърлено на  Частен съдебен изпълнител Сия Халаджова, с рег. № 863 от КЧСИ, с район на действие: СГС и преобразувано под № 53 по описа й за 2016 год.

Изпълнителното дело е изискано и представено по настоящето дело от Частен съдебен изпълнител Сия Халаджова, с рег. № 863 от КЧСИ, с район на действие: СГС, като от него се установява, че същото е образувано не срещу ищците по делото, а срещу третото лице Калин Димитров Кънчевски, с ЕГН **********. По изпълнителното дело няма данни ищците да се предоставяли процесния имот за обезпечаване на задълженията  на длъжника.

Въпреки това се установява, че в рамките на изпълнителното производство принудителното изпълнение по делото е било насочено спрямо 1/2 ид. част от процесния имот, собственост на ищците, която част е била описана, изнесена на публична продан и продадена от съдебния изпълнител.

В предявената по делото искова молба, ищците са изложили, че вследствие на така предприетите изпълнителни действия по отношение на имота, правото им на собственост върху него е било накърнено, което е обусловило и правният им интерес от настоящето дело.

В с. з. ищците чрез своя пълномощник са поискали постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК.

Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде уважен предявеният иск, като бъде признато за установено по отношение на ответника Д.П.Д., че ищците по делото Л.Ц.С. и Ц.Е.С. са собственици на процесния недвижим имот – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.3.1.17 по КККР на гр. Троян, област Ловеч.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответникът да бъде осъден да заплати на ищците сторените от тях съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер на 413.54 лв. съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът :  

                                                           

                                 Р    Е    Ш    И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,  на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, по отношение на ответника Д.П.Д., адрес: ***, с ЕГН **********, че ищците по делото Л.Ц.С., адрес: ***, с ЕГН ********** и Ц.Е.С., адрес: ***, с ЕГН **********, са собственици на следния недвижим имот:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.3.1.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Троян, ул. „М.Р.”№ 6, ет. 1, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.3, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1, Ниво: 1, с площ: 14.53 кв. м, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 73198.504.3.1.18, 73198.504.3.1.16, Под обекта: няма, Над обекта: 73198.504.3.1.2, 73198.504.3.1.1.

ОСЪЖДА Д.П.Д., адрес: ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Ц.С., адрес: ***, с ЕГН **********,  и на Ц.Е.С., адрес: ***, с ЕГН **********, сумата от 413.54 - четиристотин и тринадесет лева и петдесет и четири стотинки съдебно-деловодни разноски по делото.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

                                         Районен съдия :