РЕШЕНИЕ  № 199

 

гр. Троян, 21.06.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 165 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази: 

         „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева - изпълнителен директор е предявило против Р.И.М. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК  за сумата 217,39 лева, представляваща задължение по договор за потребителски паричен кредит от 20.09.2013 г., сключен между ответницата и „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, за сумата 47,61 лева - договорна лихва и за сумата 63,67 лева – законова лихва за забава.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, не е изразено становище по същество.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата. М. не е представила писмен отговор. Същата е редовно призована, явява се лично в с. з. и завява, че поради закриване на офиса не е знаела къде да заплаща вноските по кредита си. Не е ангажирала доказателства.

От приложените към делото писмени доказателства: Формуляр за потребителски заем № 10356708 от 20.09.2013 г.; Договор за потребителски заем № CASH-10356708 от 20.09.2013г.; Заверено копие от лична карта приложено към Договор за потребителски заем CASH-10356708 от 20.09.2013г.; Сертификат № CASH-10356708 към застраховка; Становище относно отпускането на потребителски заем CASH-10356708; Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС" ЕАД от дата 21.07.2014 г.; Допълнително споразумение към договор за продажба и прехвърляне на вземания между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД /понастоящем „Агенция за събиране на вземания" ЕАД/ от дата 01.04.2015г.; Приложение №1/01.04.2015 г. към Договор за продажба и прехвърляне навземания /цесия/, сключен между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД от 28.07.2014г.; Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/, сключен между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД от 28.07.2014г.; Потвърждение от „Изи Асет Мениджмънт" АД за сключена цесия на основание чл. 99, ал. 3 Закона за задълженията и договорите, в едно с пълномощно в полза на „Агенция за събиране на вземания"; Известие за доставяне на уведомително писмо с изх. № УПЦ-П-БНП/№ CASH-10356708, ЛД-П-БНП/САSН-10356708; Обратна разписка към товарителница № 64079994 на куриерска фирма ЛЕО ЕКСПРЕС, с пратка - Уведомително писмо с изх. № ЛД-П-БНП/САSН-10356708 и УПЦ-С-БНП/Cash-10356708; Уведомление за извършено прехвърляне на вземания (цесия) от „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, чрез „Агенция за събиране на вземания" ЕАД до Р.И.М.- Изх. № УПЦ-П-БНП/№ CASH-10356708; Уведомление за извършено прехвърляне на вземания (цесия) от „Изи Асет Мениджмънт" АД, чрез „Агенция за събиране на вземания" ЕАД до Р.И.М. - Изх. № ЛД-П-БНП/САSН-10356708; Уведомление за извършено прехвърляне на вземания (цесия) от „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, чрез „Агенция за събиране на вземания" ЕАД до Р.И.М. - Изх. № УПЦ-С-БНП/№ CASH-10356708; Приложение №1 към Договор за продажба и прехвърляне на вземания от 21.07.2014г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „БНП Париба Пърсънъл Файнанс" ЕАД; Обратна разписка към товарителница № 64095107 на куриерска фирма ЛЕО ЕКСПРЕС, с пратка - Уведомително писмо с изх. № ЛД-С-БНП/CASH-10356708 и УПЦ-С-БНП/Cash-10356708 и ч.гр.д. № 1095/2016 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 20.09.2013 г. Р.И.М. в качеството на кредитополучател е сключила Договор за потребителски кредит № CASH-10356708 с „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД – кредитор, който договор е представен като доказателство по делото. С подписването на договора за кредит кредитополучателят е приел без възражения Общите условия на кредитора и декларирал, че същите са му предадени при сключване на договора.

Съгласно договорните клаузи, кредиторът се е задължил да предостави на кредитополучателя М. под формата на заем парична сума в размер на 500,00 лева, представляваща главница и отбелязана в договора в поле „ Общ размер на кредита".

Не се оспорва от ответницата, че същата при подписването на договора е получил сумата на заема в брой от представител на заемодателя. В задължение на М. е било да погасява месечните вноски, според условията на сключения договор.

Видно от договора, погасителните вноски по договора съставляват изплащане на главницата по кредита, застрахователната премия, ведно с надбавка, покриваща разноските на заемодателя по подготовка и обслужване на заема и определена добавка съставляваща печалбата на заемодателя, като лихвения процент е фиксиран за срока на договора и е посочен в него, при което общата стойност на плащанията по кредита е договорена в размер на 972,00 лева.

На основание сключения между страните договор, М. се е задължила да върне сумата по кредита в срок до 05.06.2014 г., на 36 броя равни седмични погасителни вноски, всяка от които по 27 лева, при първа погасителна вноска на 03.10.2013 г., съгласно погасителен план неразделна част от договора за кредит, в който е посочен падежа на всяка отделна погасителна вноска. Срокът на договора е изтекъл на 05.06.2014 г. с последната погасителна вноска и не е обявяван за предсрочно изискуем.

Съгласно Общите условия към договора за потребителски кредит, при забава в плащането на месечни погасителна вноска, кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена вноска. Видно от представените доказателства, на длъжника е начислена лихва за забава за периода от 04.04.2014 г. до датата на подаване на заявлението в съда. Общият размер на начислената лихва е 63,76 лева, който е съвкупност от лихвите за забава, изчислени за всяка отделна падежирала, неплатена погасителна вноска.

Не се оспорва от ответницата, че към момента същата е погасила сумата в размер на 707,00 лева, с която са погасени: договорна лихва - 424,39 лева, главница - 282,61лева.

На 21.07.2014 г. е сключен договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) на основание чл. 99 от ЗЗД между „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, ЕИК 130697606 и „Изи Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131576434, по силата на който вземането, произтичащо от Договор за потребителски кредит № CASH-10356708 от дата 20.09.2013 г. между „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД и Р.И.М. е прехвърлено в полза на „Изи Асет Мениджмънт" АД изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви.

В последствие гореописаното вземане по Договор за потребителски кредит № CASH-10356708 от дата 20.09.2013 г. е прехвърлено изцяло в полза на „Агенция за събиране на вземания" ЕАД, заедно с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви, чрез Допълнително споразумение от 01.04.2015 г. към Договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) от 28.07.2014 г., сключено между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД, ЕИК 201318404 /понастоящем „Агенция за събиране на вземания" ЕАД/.

На цесионера „Агенция за събиране на вземания" ЕАД е дадено потвърждение за извършената цесия съгласно разпоредбите на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД.

На 01.06.2015 г. е изпратено уведомително писмо на М. за извършената цесия на

В качеството си на цесионер „Агенция за събиране на вземания" ЕАД е подала заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу Р.И.М., по което в ТРС е образувано ч. гр. д. № 1095/2016 г. и е издадена Заповед за изпълнение срещу ответницата.

М. е подала възражение срещу издадената заповед и съгласно разпореждане на съда, ищеца е предявил настоящата искова претенция.

Ответницата не оспорва по принцип, че дължи претендираното вземане, същата излага, че не е знаела къде да погасява вноските, след като офиса на кредитора е бил закрит в града.

При изложената фактическа обстановка, съда извежда следното:   Съгласно чл. 430 ал. 1 от ТЗ - „С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока.”. В случая следва да се приеме, че ответника е неизправна страна по процесния договор и не е изпълнил основно свое задължение да погаси получения кредит.

Ответницата не оспори в процеса представените писмени доказателства.

         Предвид изложените съображения, съдът намира предявеният иск за изцяло основателен, поради което следва да се приеме за установено между страните съществуването на вземането в полза на ищеца за сумата в размер на 217,39 лева, представляваща дължима главница по Договор за потребителски кредит № CASH-10356708, сключен на 20.09.2013 г., сключен между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и Р.И.М. по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 21.07.2014 г. в полза на „Изи Асет Менеджмънт“АД, което дружество от своя страна прехвърля вземането в полза на „Агенция за събиране на вземания” ООД /правоприемник, на който е „Агенция за събиране на вземания” АД, понастоящем „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, ЕИК 203670940 по силата на Допълнително споразумение от 01.04.2015 г. към Договор за продажба и прехвърляне на вземания/цесия/ от 28.07.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2016 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 47,61 лева, представляваща договорна лихва за периода 03.04.2014 г. до 05.06.2014 г. /падеж на последната погасителна вноска/, сумата 63,76 лева, представляваща обезщетение за забава, считано от 04.04.2014 г. до 22.12.2016 г.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 325,00 лева по заповедното производство и 25,00 лева – внесена държавна такса по исковото производство, както и 150 лева юлисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК /Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., изм. и доп., бр. 8 от 24.01.2017 г., доп., бр. 13 от 07.02.2017 г./ във вр. чл. 37 от ЗПП във вр. чл. 26 от Наредбата за заплащането на правната помощ /Приета с ПМС № 4 от 06.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 01.01.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 15.12.2015 г./.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

         ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева - изпълнителен директор, а именно, че Р.И.М., ЕГН ********** с адрес *** дължи сумата 217,39 – двеста и седемнадесет лева и 39 ст., представляваща дължима главница по Договор за потребителски кредит № CASH-10356708, сключен на 20.09.2013 г., сключен между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и Р.И.М. по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 21.07.2014 г. в полза на „Изи Асет Менеджмънт“АД, което дружество от своя страна прехвърля вземането в полза на „Агенция за събиране на вземания” ООД /правоприемник, на който е „Агенция за събиране на вземания” АД, понастоящем „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, ЕИК 203670940 по силата на Допълнително споразумение от 01.04.2015 г. към Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 28.07.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2016 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 47,61 – четиридесет и седем лева и 61 ст., представляваща договорна лихва за периода 03.04.2014 г. до 05.06.2014 г. /падеж на последната погасителна вноска/, сумата 63,76 – шестдесет и три лева и 76 ст., представляваща обезщетение за забава, считано от 04.04.2014 г. до 22.12.2016 г.

ОСЪЖДА Р.И.М., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева - изпълнителен директор сумата от 325,00 – триста двадесет и пет лева съдебно-деловодни разноски по заповедното производство и 175,00 – сто седемдесет и пет лева съдебно-деловодни разноски по исковото производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: