РЕШЕНИЕ

 

№ 129    

 

гр. Троян, 28.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора……….. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 166 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е по реда на чл. 30 от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян за прекратяване на наставянето на детето А.Х.Т., родена на *** г. в ЦНСТДМ – с. Дълбок Дол, общ. Троян, настанена по съдебен ред с решение № 123 от 13.05.2014 г. на РС – Троян по гр. д. № 182/2014 г. В молбата се твърди, че майката на детето Й.У. има желание и възможност да се грижи за непълнолетната си дъщеря А. и да я отглежда в семейството си. В с. з. за молителя се явява Драгомир Ангелов – началник отдел „Социална закрила” при ДСП – Троян и моли съда да уважи искането и с оглед реинтегрирането на детето отново в семейната си среда, да се произнесе с решение съгласно разпоредбата на чл. 30 ал. 2 от ЗЗДт. 

За ЦНСТДМ – с. Дълбок дол се явява соц. работник Ю.П..

Родителите на детето – Й.У. и Х.Т. са редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 18/21.01.2000 г. на Община Троян, детето А.Х.Т. е родена на *** г., от майка Й.Л.У. и баща Х.Т.Т..

По делото е представен социален доклад на ДСП – Троян, от който става известно, че със съдебно решение № 123 от 13.05.2014 г. на РС – Троян по гр. д. № 182/2014 г., А.Т. е настанена в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол. Родителите не поддържат никаква връзка. Причината за това е била, че майката Й.У. *** с различни мъже, от които има още три деца. А. е родена от съвместното съжителство на майката с Х.Т., който е припознал детето, тъй като майката е била в брак с лицето Г.Б. от гр. Бургас.

Към този момент майката не е имала постоянни доходи, често е сменяла квартирата си и не е полагала грижи за децата си. В ДСП – Троян бил получен сигнал за неглижирано отношение на майката към децата си, което е наложило и вземането на спешни мерки за защита на децата.

Със заповед от 07.02.2014 г. на Директора на ДСП – гр. Троян детето временно е настанено в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол, до произнасянето на съда с решение  № 123 от 13.05.2014 г. на РС – Троян по гр. д. № 182/2014 г.

С молба от 21.01.2015 г. майката Й.У. е изразила желание пред ДСП – Троян, четирите й деца – А., К., А. и Д. да бъдат реинтегрирани в семейството си. Видно от представените доказателства, У. е посещавала ОПЦ за повишаване на родителския си капацитет. Към момента разполага с жилище, доходи и подкрепяща среда. Не са налице рискови фактори, които да застрашават живота и развитите на детето.

Със заповед от 27.01.2017 г. на ДСП – Троян е прекратено временното настаняване на А.Т. в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол с оглед реинтеграцията в семейна среда.

 Предвид на тези факти съда приема, че обстоятелствата, при които детето е настанено в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол са променени. Майката на детето е работила със соц. работници по програма и е изпълнила заложените марки в плана за действие по реинтегриране на детето в семейството си.

При тези данни съда намира, че в най-добрия интерес на непълнолетното дете е то да бъде реинтегрирано в семейството на своята рождена майка.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30 ал. 2, във вр. чл. 29 т. 6 и т. 9 от ЗЗДт. и следва да бъде прекратено настаняването на непълнолетното дете в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол с оглед реинетграцията на детето в семейството на неговата майка Й.У..

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А.Х.Т., родена на *** г., ЕГН ********** от майка Й.Л.У., ЕГН **********, адрес: *** и баща Х.Т.Т., ЕГН **********, адрес: *** дол с оглед реинтеграцията на детето в семейството на рождената майка Й.Л.У..

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

                                          Районен съдия: