Р Е Ш Е Н И Е

 

      

 

гр. Троян, 18.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 170 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:      

 

Производството е образувано по искова молба, предявена от П.Х.М. *** против П.П.Т. ***. Твърди се, че страните са бивши съпрузи, като брака им е прекратен с решение № 711 по гр. дело № 612/2005 г. Страните имат родени две деца – С.П.М., която е пълнолетна и Х.П.М., който е непълнолетен. След развода, съда е постановил родителските права върху двете деца да бъдат упражнявани от майката П.Т.. Ищеца излага, че с ответницата са постигнали устно споразумение той да поеме грижите за непълнолетния им син Х.. В момента детето живее при баща си, привързано е към него, битовите условия са добри, поради което М. моли съда да измени постановеното решение, като му присъди упражняване на родителските права. Представят се доказателства, ищеца се явява лично в с. з. и моли съда да уважи така предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответницата П.Т. е изпратено копие от ИМ и доказателствата в предвидения месечен срок същата не е представила отговор. В с. з. Т. е редовно призована, явява се пълномощника й адв. К.Н. от ЛАК, който излага, че ответницата признава изцяло иска. 

ДСП – Троян е представила писмено становище, не изпраща представител в с.з.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от представеното удостоверение за раждане Х.П.М. е роден на *** г. от майка П.П.Т. и баща П.Х.М..

С решение № 711 от 21.12.2005 г. на ТРС по гр. д. № 612/2005 г., съда е прекратил брака между страните по делото П.М. и П.Т. и е одобрил постигнатото между тях споразумение, като е предоставил упражняването на родителските права върху родените от брака деца С.П.М. и Х.П.М. на майката. М. твърди, че ответницата има ново семейство, има родено дете, и й е трудно да полага необходимите грижи за всичките си деца, който факт не се оспорва от Т.. Ищеца заявява, че с ответницата П.Т. са постигнали устно съгласие той да поеме грижите за непълнолетния им син Х.П.М.. Ищеца твърди, че е в близки отношения с детето, то е привързано към него и той желае да се грижи за него и да упражнява родителските права. М. заявява, че от година детето живее при него, като с майката са постигнали съгласие за свободен режим на контакти, като тя да има право да го взема когато пожелае.  

От приложеното по делото становище на ДСП - Троян се установява, че детето живее при своя баща, поддържа връзки с майка си. Условията, при които живее с ответника са добри и се изразява мнение, че промяната при упражняване на родителските права ще е в интерес на детето.

Ответницата, чрез своя пълномощник адв. Н., изрично е изразила становище, че признава така предявения иск.

Съда намира, че са налице условията на чл. 237 от ГПК и следва да постанови решението си при признание на иска, като присъди на ищеца упражняването на родителските права, както и да бъде определен режима на контакти на детето с майката, местоживеенето и размера на месечната издръжка.

На основание чл. 78 ал. 2 от ГПК при признание на иска ще следва ищеца да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт сумата 165,60 лева, представляваща 4 % ДТ върху определената издръжка за три години.

Водим от горното съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯ решение № 711 от 21.12.2005 г. по гр. дело № 613 от 2005 г. на ТРС, като ПОСТАНОВЯВА родителските права спрямо непълнолетния Х.П.М., роден на *** г., ЕГН ********** в бъдеще да се упражняват от неговия баща и законен представител П.Х.М., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето Х.П.М. при бащата П.Х.М., като в момента това е постоянният и настоящ адрес ***, ж. к. „Лъгът”, бл. 2, вх. Е, ап. 15.

ПОСТАНОВЯВА свободен режима на лични отношения на майката П.П.Т., ЕГН ********** с непълнолетния си син Х.П.М., роден на *** г.

ОСЪЖДА П.П.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплаща на сина си Х.П.М., роден на *** г., като непълнолетен със съгласието на неговия баща и законен представител П.Х.М., ЕГН ********** месечна издръжка в минимален размер от 115,00 – сто и петнадесет лева, считано от 27.02.2017 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА П.Х.М., ЕГН **********, адрес: *** да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 165,60 – сто шестдесет и пет лева и 60 стотинки държавна такса върху определената издръжка.

На основание чл. 242 ал. І от ГПК ДОПУСКА предварително  изпълнение на решението.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщението.

 

Районен съдия: