РЕШЕНИЕ

 

                                                            № 188

 

                       гр. Троян, 16.06.2017 год.

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на шести юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

                       Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 174 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

С.Т.С. *** е сезирал съда с молба с правно основание чл. 56 от Закона за гражданската регистрация. Производството е по реда на чл. 542 от ГПК. Молителя излага, че неговата баба Г.П.Х., б. ж. на с. Голяма Желязна, общ. Троян е починала на 18.03.1946 г. На С. било необходимо удостоверение за наследници във връзка с уреждане собствеността на наследствени имоти. Молителя твърди, че не могъл да се снабди с посочения документ, тъй като от кметството му отговорили, че няма запазен регистъра за починалите през 1946 г. В съдебното заседание молителя се явява лично и е представлявана от адв. С.С. от ЛАК, който от името на доверителя си моли съда да постанови решение, с което да установи по отношение на ответника Община Троян факта на смъртта на Г.Х., както и да разпореди да се издаде акт за нейната смърт. В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства.

Като заинтересована страна е призована Община Троян. Представен е писмен отговор, с който се изразява становище, че иска е основателен.

Като страна е призована Троянска районна прокуратура, в с. з. не се явява представител.

От приложените като писмени доказателства: писмо от Кметство с. Голяма Желязна от 27.02.2017 г. и у-ние за наследници, както и от показанията на свидетелите С.Т.П.иА.К.С., се установява следното:

Не се оспорва факта, че молителя С.С. е внук на Г.П.Х., б. ж. на с. Голяма Желязна, общ. Троян.

С представеното писмо на Кметство с. Голяма Желязна е удостоверено, че няма запазен регистър за починалите лица през 1946 г.

От свидетелските показания на С.П.и А.С.се установява, че Г.Х. е баба на молителя, живяла е в с. Голяма Желязна и е починала на 18.03.1946 г. 

С оглед на изложеното съдът счита, че в случая за този факт липсва съставен документ, който до го удостоверява при хипотезата на чл. 542 от ГПК, а именно липсва смъртен акт – по смисъла на същата разпоредба документ, който да удостоверява смъртта на Г.П.Х.. Молителя по делото има правен интерес да установи по съдебен ред факта на смъртта на своята баба, с цел за снабдяване с удостоверение за наследници.

При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като се признае за установено по отношение на Община Троян факта на смъртта на Г.Х.. Препис от настоящото решение следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Общината за съставяне на акт за смърт на Г.П.Х., настъпила на 18.03.1946 г., в с. Голяма Желязна, общ. Троян и съответно отбелязване в регистъра на населението.

Молителя е направил искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски, което е неоснователно. Настоящето производство е охранително и съгласно разпоредбата на чл. 541 от ГПК разноските са за сметка на молителя.

Водим от изложеното

                       Р     Е    Ш    И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова ФАКТА НА СМЪРТТА на Г.П.Х., настъпила на 18.03.1946 г., в с. Голяма Желязна, общ. Троян и това да се отрази в регистъра на населението и да се издаде Акт за смърт.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия: