РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 19.04.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на четвърти април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 203 от 2017 година по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

 

          Постъпила е молба от М.Д.К. ***, в качеството му на баща и законен представител на малолетната си дъщеря В.М.К., роде на на 12.11.2015 г., с която на основание чл. 130 ал. 3 от СК е поискано от съда да разреши да бъдат изтеглени наличните средства от детски влог в „Уникредит Булбанк” АД.

Към молбата са приложени удостоверение за раждане, изд. от Община Троян, копие от лични карти на молителя, договор за депозитна сметка от 27.10.2016 г. и становище от ДСП - Троян.

Установява се, че на името на малолетното дете е открит влог в „Уникредит Булбанк” АД – сметка IBAN ***.

 Молителя М.К. се явява лично в с. з. и заявява, че сумата, която иска да изтегли от влога ще бъде използвана за ремонт и обзавеждане на детска стая.

В становището на ДСП се посочва, че сумата от детския влог, ще обезпечат нуждите на детето и това по никакъв начин не накърнява неговите интереси. 

 Съдът като съобрази приложените доказателства, изложеното в молбата, както и представения доклад-становище на ДСП – гр. Троян счита, че исканото действие е в интерес на детето и в очевидна негова полза по смисъла на чл. 130 ал. 3 от СК, тъй като сумата ще бъде използвана за ремонт и обзавеждане на детска стая.

При тези изводи и на основание чл. 130 ал. 3 от Семейния кодекс съдът

                  Р Е Ш И:

      РАЗРЕШАВА на М.Д.К., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството си на баща и законен представител на малолетното си дете В.М.К., ЕГН ********** ДА ИЗТЕГЛИ наличните средства от детски влог в „Уникредит Булбанк” АД – сметка IBAN ***.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      

 

Районен съдия: