РЕШЕНИЕ № 127

 

гр. Троян, 25.04.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на шести април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 207 от 2017 година по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

Постъпила е молба от И.Х.Б. ***, като непълнолетен, със съгласието на своя баща и законен представител Х. И. Б., с която на основание чл. 130 ал. 3 от СК е поискано от съда да разреши да бъде изтеглена сумата от 3 000 лева от детски влог в „Банка ДСК” ЕАД.

Към молбата са приложени Удостоверение за раждане от *** ***, копие от лични карти на молителите копие от спестовна книжка от „Банка ДСК” ЕАД и становище от ДСП.

Установява се, че на името на молителя е открит влог в „Банка ДСК” ЕАД – сметка IBAN ***, BIC ***.

 Молителя И.Б. се явява лично и със своя баща и законен представител Х.Б.. Двамата заявяват, че сумата, която искат да изтеглят от влога ще бъде използвана за закупуването на лек автомобил за молителя.

Съдът като съобрази приложените доказателства, изложеното в молбата, както и представения доклад-становище на ДСП – гр. Троян счита, че исканото действие е в интерес на детето и в очевидна негова полза по смисъла на чл. 130 ал. 3 от СК, тъй като сумата ще бъде използвана за закупуване на лек автомобил. 

При тези изводи и на основание чл. 130 ал. 3 от Семейния кодекс съдът

                                    Р Е Ш И:

      РАЗРЕШАВА на И.Х.Б., ЕГН **********, като непълнолетен със съгласието на своя баща и законен представител Х.И.Б., ЕГН **********, адрес: *** ДА ИЗТЕГЛИ сумата от 3 000 – три хиляди лева от детски влог на името на И.Б. в „Банката на ДСК” ЕАД - сметка IBAN ***, BIC ***.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      

                                                          Районен съдия: