ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  

 

гр. Троян, 02.05.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на пети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ………………, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 247 от 2017 г. на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

         

Настоящето дело е образувано по молба на Х.К.П. ***, в която се описва как през м. април 2015 г. е дал на И.И.Ш. *** сумата от 1 800 лева. Моли съда Ш. да бъде осъден да му възстанови процесната сума.

С разпореждане от 12.04.2017 г. съда е оставил производството без движение, като е констатирал редица нередовности по молбата и е дал указание на молителя П. в едноседмичен срок да отстрани същите. Х.П. е предупреден, че в противен случай производството по делото ще бъде прекратено.

Молителя е получил съобщението на 19.04.2017 г. и до настоящия момент не е изпълнила указанията на съда и не е отстранила нередовностите по молбата.

По изложените съображения ще следва на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК производството по настоящето дело да бъде прекратено.

Водим от изложеното и на това основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 247 от 2017 г. на Троянски районен съд на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: