Р Е Ш Е Н И Е

 

       

 

гр. Троян, 10.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 283 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

С.В.И. и О.В.И.,*** са предявили срещу В.С.К. *** с правно основание чл. 87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите. В исковата си молба ищците излагат, че ответницата е тяхна дъщеря. През 2016 г. са продали на К. собствените си недвижими имоти, находящи се в гр. Троян, подробно описани в молбата, срещу задължението купувача да ги гледа и издържа докато са живи. Твърди се още, че ответница никога не е изпълнявала необходимите грижи и изобщо не се е интересувала от ищците. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба са ангажирани писмени и гласни доказателства, в съдебно заседание ищците се представляват от адв. Д.Ч. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда изцяло да уважи исковата им претенция като развали процесния договор, материализиран с нот. акт № 68, т. ІІ, по нот. дело № 220/2016 г. на Нотариус Маргарита Гладкова.

По реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК на ответницата В.К. е назначен особен представител – адв.  Х.В. от ЛАК. В законовия срок същия е представил писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК, с който заявява, че оспорва предявения иск, излага аргументи, че в договора не е конкретизирана дължимата престация нито по размер, нито по вид. В с. з. адв. В. поддържа възраженията в отговора си и моли съда да отхвърли така предявения иск.

От приложените към делото писмени доказателства: Нотариален акт за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за гледане и издръжка с вх. рег. № 2023/21.06.2017 г., Акт № 63, том VІІ, дело № 387/2016 г. на Служба по вписванията гр. Троян, Скица на поземлен имот № 15-22662/20.01.2017 г., Скица на поземлен имот № 15-22689/20.01.2017 г., Скица На поземлен имот № 15-22725/20.01.2017 г., Схема на СОС № 15-22703/20.01.2017 г., всички на СГКК – Ловеч, Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК с изх. № ДО000201/30.01.2017 г., изд. от отдел „Местни приходи” при Община гр. Троян, Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК с изх. № ДО000202/30.01.2017 г., изд. от отдел „Местни приходи” при Община гр. Троян, Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК с изх. № ДО000203/30.01.2017 г., изд. от отдел „Местни приходи” при Община гр. Троян, Удостоверение изх. № 02-03-0535/28.03.2017 г. изд. от Община гр. Троян и Удостоверение изх. № 02-03-0536/28.03.2017 г. изд. от  Община гр. Троян, от показанията на разпитаните свидетели по делото Н.Н.Н.и П.П.Ч., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищците С.И. и О.И. са родители на ответницата В.К.. С нотариален акт нот. акт № 68, т. ІІ, по нот. дело № 220/2016 г. на Нотариус Маргарита Гладкова ищците са прехвърлили на ответницата собствените си недвижими имоти, а именно: 1/4 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.294 по КККР на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „Македония" № 53, Площ: 324 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2473, Съседи: 73198.506.303, 73198.506.291, 73198.506.293, 73198.506.297, ЗАЕДНО с 1/2 ид. ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.294.1 по КККР на гр. Троян, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Троян, ул. „Македония" № 53, ет. 2, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.294, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: няма данни, Прилежащи части: 1/2 от общите части на сградата, ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 73198.506.294.1.1, Над обекта: няма, Стар идентификатор: няма, КАКТО И ЗАЕДНО с 1/2 ид. ч. от СГРАДА с идентификатор 73198.506.294.2, със застроена площ от 23 кв. м , брой етажи: 1, предназначение: Сграда за култура и изкуство.;

1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.288  по КККР на гр. Троян, Последно изменение със заповед: КД-14-11-151/12.04.2010 год. на Началника на СГКК - Ловеч, Адрес на поземления имот. гр. Троян, „Лъгът", Площ: 526 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3208, квартал: 120, парцел: XIX, Съседи: 73198.506.290, 73198.506.670, 73198.506.286, 73198.506.643, 73198.506.287, 73198.506.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.205.27 по КККР на гр. Троян, Последно изменение със заповед: КД-14-11-148/22.02.2012 год. на Началника на СГКК - Ловеч, Адрес на поземления имот: местност „Малка Рибна", Площ: 1493 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: 73198.205.8, 73198.205.11, Номер по предходен план: няма, Съседи: 73198.205, 73198.204.77, 73198.205.7, 73198.205.25, 73198.205.6, 73198.205.9.

От представения договор се установява, че ищците са прехвърлили на приобретателя - ответницата по настоящето дело описаните горе имоти срещу задължението, поето от нейна страна да ги гледа и издържа до края на живота им.

Ответницата по делото обаче не изпълнявала поетите задължения. Тя не оказвала необходимото внимание и не проявява интерес към ищците и техните нужди. К. не оказвала никаква материална, физическа, морална или каквато и да е било друга подкрепа и помощ, поради което за тях се породил правния интерес да предявят настоящата искова претенция.

За имотите, предмет на процесния договор, са представени актуални скици и дан. оценки.

Твърди се в исковата претенция, че приобретателя В.К. никога не е полагала дължимите грижи към ищците и не е оказала на ищците никаква материална, физическа, морална и каквато и да е друга подкрепа. За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал гласни доказателства, като в съдебното производство са разпитани двама свидетели. Свид. Н.Н.излага, че е съсед на ищците. С. е споделял на свидетеля, че има намерение предвид годините, които го натискат да се обезпечи и да има някой, който да го гледа. Споделял, че има намерение да прехвърли имота на дъщеря си. В края на пролетта ищеца разговарял с Н.и му се оплакал, че дъщеря му не е изпълнила обещанието си за издръжка и обезпечаване. С. му поискал 600 лева заем, за да си купи дърва за зимата. Свид.  П.Ч. заявява, че познава С.И. и съпругата му О.И.. Познава и дъщеря им В.. С. споделил на свидетеля, че иска да прехвърли имотите на дъщеря си, тъй като тя ще го гледа и ще го поддържа финансово. Ищците прехвърлили имотите си миналата година на ответницата, но след това се оплаквали, че тя не ги гледа и не ги подпомага, и не указва никаква помощ, нито на С., нито на съпругата му. С. в момента е някъде в чужбина, понеже няма тук работа за да работи.

 

          От така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Договор, с който се прехвърля в настоящия казус недвижими имоти, срещу задължение за издръжка и гледане по своята същност е възмезден, т. е. предполагат се насрещни престации, двустранен и тъй като се касае за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот, е и формален (изискване за прехвърляне на имота с нотариален акт). Срещу приобретените недвижими имоти ответницата В.К. се е задължила да полага грижи и да издържа ищците.

Един от най-характерните черти на договора е, че се сключва с оглед личността на купувача. В случая ищците са родители на ответницата и са преценили, че като най-близък човек, би им подсигурила един спокоен и нормален живот. Установи се по делото, че ответницата от самото начало изобщо не е изпълнявала задълженията си по сключения договор.

По своята правна същност договора за прехвърляне на вещни права срещу поето задължение за издръжка и гледане е алеаторен договор със специфична социална цел и предназначение, който договор се подчинява на общите правила за договорите уредени в ЗЗД. Длъжникът по задължението за издръжка и гледане в натура дължи това, което е уговорено и както е уговорено, а кредитора има задължение за съдействие, без то да представлява изрично договорно задължение. Относно възражението на особения представител, че в процесния договор липсва конкретизация на задълженията на приобритателя по вид и размер е дадено разрешение по реда на чл. 290 ГПК в решение № 26/2009 г. ІІ ГО ВКС по гр.д. № 5524/2007 г., решение № 70/2011 г. на ІІІ ГО ВКС по гр.д. № 612/2010 г., решение № 82/05.04.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1313/2009 г. Обобщен отговорът е, че насрещните престации се определят от конкретното постигнато съгласие между страните по договора. Изхожда се от правилото, че ако не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, дължи се цялата необходима издръжка и всички необходими грижи. Ако в договора задължението на приобретателя е описано като «издръжка и гледане», издръжката включва изцяло храна, режийни разноски, дрехи и други, според нуждата на прехвърлителя (без оглед на възможността му да се издържа сам от имуществото и доходите си), и полагане на грижи за здравето, хигиената и домакинството на прехвърлителя според неговата нужда и възможностите му да се справя сам. Следва да се допълни, че паричната престация по правило не може да замести уговорената натурална, поради което кредиторът не може да иска, а длъжникът не може да престира пари вместо грижи и издръжка.

При това положения решаващия съд приема, че при хипотезата на чл. 87 от ЗЗД е налице неизпълнението на задължение по този двустранен договор за продажба срещу издръжка и гледане от страна на ответницата – приобретател.

При описаната фактическа обстановка настоящия договор е лишен от предвиденото в закона съдържание и неговото съществуване е неоправдано, ето защо ще следва сключения между страните договор да бъде развален.

Ще следва при този изход на процеса ответницата да бъде осъдена да заплати на ищците сторените съдебни разноски в размер на 1 462,40 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗВАЛЯ на основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД сключения с нот. акт № 68, т. ІІ по нот. дело № 220/2016 г. на Нотариус Маргарита Гладкова – рег. № 477 на НК между С.В.И., ЕГН **********, О.В.И., ЕГН **********, двамата с адрес: *** /съд. адрес ***, адв. Д. Ч./ и В.С.К., ЕГН **********, адрес: *** договор за прехвърляне на недвижими имот, а именно: 1/4 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.294 по КККР на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „Македония" № 53, Площ: 324 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2473, Съседи: 73198.506.303, 73198.506.291, 73198.506.293, 73198.506.297, ЗАЕДНО с 1/2 ид. ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.294.1 по КККР на гр. Троян, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Троян, ул. „Македония" № 53, ет. 2, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.294, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: няма данни, Прилежащи части: 1/2 от общите части на сградата, ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 73198.506.294.1.1, Над обекта: няма, Стар идентификатор: няма, КАКТО И ЗАЕДНО с 1/2 ид. ч. от СГРАДА с идентификатор 73198.506.294.2, със застроена площ от 23 кв. м , брой етажи: 1, предназначение: Сграда за култура и изкуство.;

1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.288  по КККР на гр. Троян, Последно изменение със заповед: КД-14-11-151/12.04.2010 год. на Началника на СГКК - Ловеч, Адрес на поземления имот. гр. Троян, „Лъгът", Площ: 526 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3208, квартал: 120, парцел: XIX, Съседи: 73198.506.290, 73198.506.670, 73198.506.286, 73198.506.643, 73198.506.287, 73198.506.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.205.27 по КККР на гр. Троян, Последно изменение със заповед: КД-14-11-148/22.02.2012 год. на Началника на СГКК - Ловеч, Адрес на поземления имот: местност „Малка Рибна", Площ: 1493 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: 73198.205.8, 73198.205.11, Номер по предходен план: няма, Съседи: 73198.205, 73198.204.77, 73198.205.7, 73198.205.25, 73198.205.6, 73198.205.9, срещу задължението на ответницата - приобретател да гледа и издържа ищците докато са живи и да им подсигури нормален и спокоен живот.

ОСЪЖДА В.С.К., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на С.В.И., ЕГН ********** и О.В.И., ЕГН **********, двамата с адрес: *** сторени съдебно-деловодни разноски в размер на 1 462,40 – хиляда четиристотин шестдесет и два лева и 40 стотинки.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: