ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 19.06.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на деветнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 300 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

         „Луфтханза Техник София” ООД – гр. София, представител Даниел Арам Хофман е депозирало настоящата молба срещу А.Н.А. ***, с посочено правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 92 от ЗЗД и чл. 220 ал. 1 от КТ.

С разпореждане от 06.04.2017 г. съда е оставил без движение настоящата искова молба и е дал указание на ищцовото дружество в едноседмичен срок да внесе държавна такса в размер на 1003,98 лева, съгласно Тарифата за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК и същото е предупредено, че в противен случай производството ще бъде прекратено.

Съобщението е получено от пълномощник на 09.05.2017 г., но и до момента не е представен документ за внесена държавна такса. При това положение и на основание чл. 129 ал. 2 от ГПК, вр. чл. 128 т. 2 от ГПК ще следва производството да бъде прекратено и исковата молба и приложенията да бъдат върнати на ищеца.

Водим от изложеното и на горното основание съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 300/2017 г. на ТРС и ВРЪЩА искова молба вх. № 2491 от 04.04.2017 г. и приложенията към нея на „Луфтханза Техник София” ООД – гр. София, представител Даниел Арам Хофман, ЕИК 175382604, седалище и адрес на управление: гр. София, р-он „Слатина”, летище София, хангар 3.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: