Р Е Ш Е Н И Е

      

 

гр. Троян, 17.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и шести юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………….

……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 357 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

А……………………

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 23.09.2012 г. в гр. Дулово, обл. Силистра, за което е съставен акт за граждански брак № 128/23.09.2012 г. на Община Дулово между А.Н.Ю. с адрес: ***, ЕГН ********** и Т.Р.С., с адрес: ***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между А.Н.Ю. с адрес: ***, ЕГН ********** и Т.Р.С., с адрес: ***, ЕГН **********  на основание чл. 50 ал. 2 от СК:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака малолетни деца Н.Т.Р. и Е.Т.Р., родени на *** година , в бъдеще ще се упражняват от тяхната майка и законен представител А.Н.Ю., ЕГН **********, а бащата Т.Р.С., ЕГН ********** ще има право на лични контакти с децата всяка първа и трета седмица от месеца от 16.00 часа в петъчния ден до 14.00 часа в неделния ден, включително да ги взема при себе си за един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката.

През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число, децата ще прекарват при баща си по три дни от Коледните празници - на 23, 24 и 25 декември, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула, децата ще прекарват при бащата по три дни от Новогодишните празници - на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 1 януари следващата година до 17.00 часа.

Всеки един от двамата родители ще има право да присъства на всеки рожден ден на децата, независимо къде се провежда този празник.

ОСЪЖДА Т.Р.С., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплаща на А.Н.Ю. с адрес: ***, ЕГН **********, в качеството й на законен представител и родител, упражняващ родителските права върху малолетните Н.Т.Р. и Е.Т.Р.  месечна издръжка в размер по 150 - сто и петдесет лева за всяко едно от децата, считано от 01.08.2017 год. до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата ще следва местоживеенето на майката, което в момента е ***

Съпрузите са декларирали, че не си дължат издръжка един на друг. Никой от съпрузите няма претенции към другия съпруг за средства по лични влогове и сметки в банки, двамата не са придобили движими и недвижимо имущество в режим на СИО.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в ***след прекратяването на брака ще се ползва от молителя Т.Р.С..

 След прекратяването на брака молителката А.Н.Ю. ще запази фамилията – Ю..

ОСЪЖДА Т.Р.С., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 216.00 – двеста и шестнадесет лева ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години.     

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                           Районен съдия: