РЕШЕНИЕ

 

       

 

гр. Троян, 28.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публично заседание на тринадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 372 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

        Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска от ответниците.

Б.С.Г. и М.М.Г.,*** са предявили срещу И.М.И. и Р.М.И.,*** иск с правно основание чл. 87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите. В исковата си молба ищците излагат, че с нот. акт № 104, т. І по нот. дело № 81/2015 г. на Нотариус Д. Кънчевски, рег. № 525 НК са продали на първата ответница собствения си недвижим имот, находящ се в с. Дебнево с идентификатор 20300.350.227 по КККР на селото, подробно описан в исковата молба  срещу задължението за гледане и издръжка. В процеса като необходим другар участва и съпруга на И.И. – Р.И., тъй като собствеността е придобита в режим на СИО. Ищците желаят този договор да бъде развален, тъй като ответниците не им предоставят грижи и издръжка. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба ищците са ангажирали писмени доказателства. Ищците се явяват лично в с. з.,  молят съда да развали сключения помежду им договор със съответните законови последици.

Ответниците не са представили писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК. В с. з. двамата са представлявани от адв. К.Н. от ЛАК, който заявява от името на доверителите си, че същите признават иска и моли съда да уважи така същия. Не са ангажирани доказателства.  

Приложените към исковата молба писмени документи са приети като доказателства в производството, а именно: копие от нот. акт за продажба на недвижим имот № 88, том V, н.д. № 1092 от 2002 г. на ТРС, копие от нот. акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 104, т. І, н.д. № 81/2015 г. на нотариус Д. Кънчевски, рег. № 525 на НК с район на действие ТРС, скица на поземлен имот № 15-151925/04.04.2017 г. на СГКК Ловеч и удостоверение за данъчна оценка изх. № До000951/11.04.2017 г.

От фактическа страна се установява следното:

С нотариален акт № 104, т. І, р. 1127, н. д. № 81/2015 г. на Нотариус Димитър Кънчевски – с район на действие РС Троян, рег. № 525 ищците М.Г. и Б. Г. са прехвърлили на И.М.И. срещу задължение за издръжка и гледане, собствения си – придобит по време на брака, недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20300.350.227 то КККР на с. Дебнево, одобрена със Заповед № РД 18-113/2008 г. на Изп. директор на АГКК, находящ се в с. Дебнево, ул. „Видима” № 10, с площ 207 кв. м., убранизирана територия, при съседи – имоти с идентификатори № 20300.350.4028; 20300.350.228; 20300.350.229; 20300.350.225; заедно с построените в имота едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 20300.350.227.1, със застроена площ от 54 кв. м и двуетажна селскостопанска сграда с идентификатор № 20300.350.227.2 с площ 51 кв. м. Не се оспорва от страните, въпреки, че не са представени доказателства, че приобретателката на имота има сключен граждански брак към датата на сделката с втория ответник – Р.И., имота е придобит в съсобственост от двамата ответници. Ищците твърдят в исковата молба, че от една година И.И. работи в Германия и няма намерение да се връща в България, а Р.И. е заявил на ищците, че след като децата им завършат училище през месец май и той има намерение да отиде да живее в Германия.

Ищците заявяват, че няма изпълнение по сключения договор и очевидно изпълнението му за в бъдеще е невъзможно. Постигнали са съгласие с ответниците да бъде развален договора за гледане и издръжка, поради което са предявили настоящия иск за разваляне на договора за прехвърляне на недвижимия имот срещу издръжка  и гледане.

Ответниците изрично са признали иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. 3 от ГПК и ще следва исковата претенция да бъде изцяло уважена, като съда развали сключения между страните договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Страните не са заявили претенции за присъждане на разноски и съда не следва да се произнася за това.  

Водим от горното и на основание чл. 237 ал. 2 от ГПК съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗВАЛЯ на основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД сключения договор между Б.С.Г., ЕГН ********** и М.М.Г., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, от една страна и И.М.И., ЕГН ********** и Р.М.И., ЕГН **********, двамата с адрес: *** а,от друга страна, за продажба на следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20300.350.227 то КККР на с. Дебнево, одобрена със Заповед № РД 18-113/2008 г. на Изп. директор на АГКК, находящ се в с. Дебнево, ул. „Видима” № 10, с площ 207 кв. м., убранизирана територия, при съседи – имоти с идентификатори № 20300.350.4028; 20300.350.228; 20300.350.229; 20300.350.225; заедно с построените в имота едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 20300.350.227.1, със застроена площ от 54 кв. м и двеутажна селскостопанска сграда с идентификатор № 20300.350.227.2 с площ 51 кв. м. срещу задължението купувача да гледа и издържа ищците и да им осигури всичко необходимо до края на живота им и ОБЕЗСИЛВА посочения нотариален акт № 104, т. І, р. 1127, н. д. № 81/2015 г. на Нотариус Димитър Кънчевски – с район на действие РС Троян, рег. № 525

 Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.           

                                         

                                                              Районен съдия: