ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 03.07.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на трети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията ч. гр. дело № 391 от 2017 г. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

            Настоящето дело е образувано по подадена искова молба от „СТ ВЪЛЕВ” ЕООД с ЕИК 110540113, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Крайречна” 1, представлявано от управителя Стефан Димитров Вълев против “ЕЛИМЕГАН” ООД с ЕИК 201261432, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. “36-та” № 13, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителите Димитър Янков Вичев и Драгомир Александров Иванов за сумата 1850.30 лева – незаплатена цена на закупени стоки и 360.48 лева – обезщетение в размер на законната лихва.

Със заявление от 27.06.2017 г. ищцовото дружество е сезирало съда да прекрати производството по настоящето дело, тъй като ответника е погасил доброволно задължението си. 

Водим от изложеното и на основание чл. 232 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 391/2017 г. по описа на Районен съд – Троян, поради оттегляне на молбата от „СТ ВЪЛЕВ” ЕООД с ЕИК 110540113, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Крайречна” 1, представлявано от управителя Стефан Димитров Вълев

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: