П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   27.06.2017 год.        Опр. № 348

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  двадесет и седми юни,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  МАРИЯ СТАНЧЕВА

сложи за разглеждане  гражданско  дело  № 392 по описа  на Троянски районен съд за 2017 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  11.10  часа се явиха:

Ищеца Д.П.Д. – р.пр. не се явява, вместо него адв. К.Д. с пълн. приложено към исковата молба.

Ответника „ДАД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Опълченска" № 1, ЕИК 110546529, представлявано от Управителя Светослав Маринов Дочков – р.пр. явява се адв. Б.Д. с пълн. приложено към отговора на исковата молба.

АДВ.Д.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.Д.: - Поддържам исковата молба. Представям копие от банкова сметка ***. Страните са постигнали спогодба, която молим да бъде одобрена.

АДВ.Д.: - Страните са постигнали спогодба, която молим да бъде одобрена и да се прекрати производството по делото. 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети допуснатите писмени доказателства по исковата молба, както и удостоверение за банкова сметка ***,  поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

              ПРИЕМА като доказателства по делото Трудов договор №397/26.10.2015г., Длъжностна характеристика, връчена на ищеца на 28.10.2015г., Диплома с.А-96, №005806, рег.№ 4191, издадена от Техникум по механоелектротехника гр.Ловеч, Свидетелство за зрелост и квалификация с.К, № 058234, издадено от МНП, Трудова книжка - продължение,  Заповед № 972/06.03.2017г., издадена от управителя на „ДАД" ООД, Предизвестие от 30.01.2017г.,  Копие от пощенски плик, от което е видна датата на пощенското клеймо, Извлечение от лична амбулаторна карта, от която е виден периодът на ползване на отпуск по болест, и удостоверение за банкова сметка ***.

СЪДЪТ ПРИКАНВА  страните към спогодба по реда на чл.145 ал.ІІІ от ГПК И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

         АДВ.Д.: - От името на „ДАД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Опълченска" №1, ЕИК 110546529, представлявано от Управителя Светослав Маринов Дочков, в качеството на ответник по гр.д. № 392/2017г. по описа на Районен съд - гр. Троян заявявам следното:

             І. 1.Признава изцяло исковете по чл. 344, aл. 1, т.1 и т.З от КТ по основание и размер, включително заявява признание, че издадената Заповед № 972/06.03.2017г. за прекратяване на трудовото правоотношение е незаконосъобразна, а извършеното уволнение е незаконно;

             2.Задължава се да изплати на ищеца обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за оставане без работа поради незаконно уволнение за периода от 06.03.2017г. до 05.05.2017 г. в искания размер от 1100 лева /хиляда и сто лева/.

    3. Задължава се да изплати на ищеца сумата от 460.00 лева /четиристотин и шестдесет лева/, представляващи направени съдебни разноски за хонорар за един адвокат  в  минимален  размер  по  Договор  за  правна  помощ  и   съдействие № 0000034599/27.04.2017г.

    4.Задължава се да извърши всички необходими действия по деклариране на дължимите осигуровки за периода от 06.03.2017г. до 05.05.2017 г. и тяхното изплащане, като признава същия период за законосъобразен трудов стаж на ищеца.

    5. Задължава се да извърши поправка в трудовата книжка на ищеца, като основанието на извършеното уволнение и вписаният съответен трудов стаж бъдат заличени и бъде вписано ново основание за прекратяване на трудов договор №397/26.10.2015 г., а именно - чл.325, т.1 от КТ, с нанасяне на период на трудов стаж от 26.10.2015 г. до 05.05.2017 г.

            АДВ.Д.: - От името на Д.П.Д.,***, ЕГН: **********, в качеството му на ищец по гр.д. № 392/2017 г. по описа на Районен съд - гр. Троян заявявам следното:

     ІІ.1. Доверителя ми изразява съгласие да получи обезщетението и разноските, предмет на т.І.2 и т.І.3 от настоящата спогодба, при условията на настоящата спогодба;

2. 3адължава се да предостави на ответника лична банкова сметка ***.

3.  Прави отказ от иска си по чл. 344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на предишната работа.

4.  Задължава се да не се явява на работното си място, да не претендира възобновяване на трудовото правоотношение и да не предявява каквито и да било претенции, свързани с уволнението, отмяната му, възстановяването на работа и други обезщетения, освен тези, предмет на настоящото споразумение.

5.  Задължава се, след приключване на производството по гр.д. № 392/2017г. по описа на Районен съд - гр. Троян, да представи трудовата си книжка в счетоводството на ответника, за извършване на поправките по т.І.5. от настоящата спогодба.

 

АДВ.Д.: ……………………

/пълн. на ищеца Д.Д./

СПОГОДИЛИ СЕ:

                                                          АДВ.Д.: ……………………

                                                /пълн. на ответника „ДАД" ООД,гр. Троян/

 

 

Съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото относно предявения иск по чл.344 ал.1 т.2 от КТ, предвид направения отказ от ищеца Д.П.Д.. 

Съдът като взема предвид постигната между страните спогодба и на основание чл. 234 ал.1 от ГПК, намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, а производството по делото да бъде прекратено.  Ще следва ищеца Д.П.Д., ЕГН ********** да заплати 40.00 лева държавна такса в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на ТРС, а ответника  „ДАД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Опълченска" №1, ЕИК 110546529, представлявано от Управителя Светослав Маринов Дочков да заплати държавна такса в размер на 102.00 лева в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на Троянски районен съд, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото относно предявения иск по чл.344 ал.1 т.2 от КТ, предвид направения отказ от ищеца Д.П.Д.. 

           ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигната между страните съдебна спогодба както следва: „ДАД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Опълченска" №1, ЕИК 110546529, представлявано от Управителя Светослав Маринов Дочков, в качеството на ответник по гр.д. №392/2017г. по описа на Районен съд - гр. Троян, а именно:

         1. „ДАД" ООД, признава изцяло исковете по чл. 344, aл. 1, т.1 и т.З от КТ по основание и размер, включително заявява признание, че издадената Заповед № 972/06.03.2017г. за прекратяване на трудовото правоотношение е незаконосъобразна, а извършеното уволнение е незаконно;

         2. „ДАД" ООД,  се задължава се да изплати на ищеца обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за оставане без работа поради незаконно уволнение за периода от 06.03.2017г. до 05.05.2017г. в искания размер от 1100 лв. /хиляда и сто лева/.

         3. „ДАД" ООД, се задължава се да изплати на ищеца сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляващи направени съдебни разноски за хонорар за един адвокат  в  минимален  размер  по  Договор  за  правна  помощ  и   съдействие № 0000034599/27.04.2017г.

         4. „ДАД" ООД, се задължава се да извърши всички необходими действия по деклариране на дължимите осигуровки за периода от 06.03.2017г. до 05.05.2017г. и тяхното изплащане, като признава същия период за законосъобразен трудов стаж на ищеца.

          5. „ДАД" ООД, се задължава се да извърши поправка в трудовата книжка на ищеца, като основанието на извършеното уволнение и вписаният съответен трудов стаж бъдат заличени и бъде вписано ново основание за прекратяване на трудов договор № 397/26.10.2015г., а именно - чл.325, т.1 от КТ, с нанасяне на период на трудов стаж от 26.10.2015г. до 05.05.2017г.

          II.      Д.П.Д.,***, ЕГН: **********, в качеството му на ищец по гр.д. № 392/2017г. по описа на Районен съд - гр. Троян:

1. Д.П.Д.  е съгласен да получи обезщетението и разноските, предмет на т.І.2 и т.І.3 от настоящата спогодба, при условията на настоящата спогодба;

2. Д.П.Д. се задължава  да предостави на ответника лична банкова сметка ***.

          3.  Д.П.Д. се задължава  да не се явява на работното си място, да не претендира възобновяване на трудовото правоотношение и да не предявява каквито и да било претенции, свързани с уволнението, отмяната му, възстановяването на работа и други обезщетения, освен тези, предмет на настоящото споразумение.

          4. Д.П.Д. се задължава  след приключване на производството по гр.д. № 392/2017г. по описа на Районен съд - гр. Троян, да представи трудовата си книжка в счетоводството на ответника, за извършване на поправките по т.І.5. от настоящата спогодба.

           ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********,*** да заплати 40.00  - четиридесет  лева държавна такса в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на Троянски районен съд.

            ОСЪЖДА ответника  „ДАД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Опълченска" №1, ЕИК 110546529, представлявано от Управителя Светослав Маринов Дочков да заплати държавна такса в размер на 102.00 – сто и два  лева в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на Троянски районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 392 от 2017 година по описа на Троянски районен съд на основание чл. 234 ал.1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: