Р Е Ш Е Н И Е № 218

 

гр. Троян, 13.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното заседание на тринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………...........…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 411 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

        С решение № 107 от 05.04.2017 г., което е влязло в законна сила, е допусната делба между С.В.М., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. Д. Ч./, Д.Д.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** и Д.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Срелбище”, бл. 13 а, вх. А, ет. 2, ап. 8  на следния съсобствен недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03486.12.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Бели Осъм, площ: 562 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1012, съседи: 03486.11.302, 03486.101.1012, 03486.101.101, 03486.12.384, 03486.12.444, 03486.12.229, 03486.12, като съда е постановил от имота да се образуват ДВАНАДЕСЕТ РАВНИ ДЯЛА, от които за С.В.М. са отредени ДЕВЕТ ДЯЛА /9/12 ид. части/, а за всеки един от Д.Д.К., М.С.Т. и Д.С.Т., е отредено по ЕДИН ДЯЛ /1/12 ид. част/.

               Ищцата е редовно призована, явява се пълномощника адв. Д.Ч. от ЛАК. Счита, че съда следва да извърши същинската делба на процесния имот, като го изнесе на публична продан като неподеляем по реда на чл. 348 от ГПК, но въпреки това моли съда да възложи делбения имот на ищцата.

               Ответниците са редовно призовани, не се явяват в с. з., представлявани са от адв. П.П. от ЛАК, който моли съда да изнесе имота на публична продан. 

               Допусната и изслушана е съдебно-технически експертизи, като вещото лице А.Д. е констатирала в заключението си, че процесния имот е неподеляем. Предложена е пазарна оценка на имота в размер на 1 710 лева.

               Предвид на изложеното съда намира, че са налице условията на чл. 348 от ГПК, а именно делбения имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете. Искането на ищцата С.М. за възлагане на имота е неоснователно, предвид хипотезите, уредени в разпоредбата на чл. 349 от ГПК. Изрично законодателя е предвидил случаи, при които се възлага неподеляемо жилище, а не земеделска земя, какъвто в случая е делбения имот. Ще следва същия да бъде изнесен на публична продан с първоначална цена 1 710 лева, каквато е определената пазарна оценка от вещото лице към настоящия момент. Добитата от продажбата сума следва да се разпредели съобразно дяловете на всеки един от съделителите, а именно 9/12 за ищцата и по 1/12 за всеки един от ответниците.

               Ще следва ищцата да заплати 51,30 лева, а всеки един от ответниците по 5,70 лева - 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно с дяловете им.

Предвид разпоредбата на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноски, съобразно стойността на дяловете им. Ще следва ищцата да заплати на всеки един от ответниците по 350 лева сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с дяловете, а всеки един от ответниците да заплати по 105,83 лева на ищцата.

               Водим от горното, съдът

                                         Р    Е    Ш    И:

               ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляем следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03486.12.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Бели Осъм, площ: 562 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1012, съседи: 03486.11.302, 03486.101.1012, 03486.101.101, 03486.12.384, 03486.12.444, 03486.12.229, 03486.12, при ПЪРВОНАЧЛАНА ЦЕНА 1 710 – хиляда седемстотин и десет лева.   Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 9/12 за С.В.М., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. Д. Ч./ и по 1/12 за всеки един от Д.Д.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** и Д.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Срелбище”, бл. 13 а, вх. А, ет. 2, ап. 8.

ОСЪЖДА С.В.М., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. Д. Ч./ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 51,30 – петдесет и един лева и 30 стотинки.

                   ОСЪЖДА всеки един от Д.Д.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** и Д.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Срелбище”, бл. 13 а, вх. А, ет. 2, ап. 8 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 5,70 – пет лева и 70 стотинки.

                   ОСЪЖДА всеки един от Д.Д.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** и Д.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Срелбище”, бл. 13 а, вх. А, ет. 2, ап. 8 да заплати на С.В.М., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. Д. Ч./ по 105,83 – сто и пет лева и 83 стотинки, сторени съдебно-деловони разноски, съразмерно с дяловете.              

 ОСЪЖДА С.В.М., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. Д. Ч./ да заплати на всеки един от Д.Д.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** и Д.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Срелбище”, бл. 13 а, вх. А, ет. 2, ап. 8 по 350,00 – триста и петдесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с дяловете.                  

                   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                              

Районен съдия: