РЕШЕНИЕ № 70

 

гр. Троян, 08.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................ като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 442 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:               

         К.В.К. *** е предявил срещу ЕТ “Елимекс – Иван Радевски” - гр. Троян, представляван от Иван Радевски иск с правно основание чл. 128 ал. 1 от КТ, вр. чл. 12 ал. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата от 2007 г. за сумата 3 765,12 лева, представляваща незаплатено допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за периода 21.05.2010 г. – 17.11.2015 г. В течение на производството на основание чл. 214 от ГПК по искане на ищеца съда е изменил искането, като претенцията на същия е за сумата 3 022,37 лева – допълнително трудово възнаграждение и професионален опит.

В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства и чрез своя пълномощник – мл. адвокат К.Д. от ЛАК моли съда изцяло да уважи иска, както и да бъде присъдена законовата лихва и направените разноски по делото. 

За ответника ЕТ “Елимекс – Иван Радевски” - гр. Троян, представляван от Иван Радевски редовно призовано се явява пълномощника адв. Димитър Илковски от ЛАК. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответника е представил писмен отговор, с който изцяло оспорва предявения иск. Направено е възражение за изтекла погасителна тригодишна давност.

От приложените към делото писмени доказателства: Заповед № 261 от 17.11.2015 г. на ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”, Трудов договор № 315/01.07-2015 г. на ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”, Трудов договор № 159/01.04.2014 г. на ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”, Трудов договор № 70 от 21.05.2010 г. на „Мебел Троян” ООД, Справка от Търговски регистър на ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”, препис –извлечение от трудова книжка № 804 на К.В.К., препис-извлечение от трудова книжка № 1126 на К.В.К., Справка от Търговски регистър на „Мебел Троян” ЕООД и Удостоверение за декларирани данни изх. № 110191600214467 от 27.07.2016 г. на ТД на НАП гр. Велико Търново ведно със Справка за актуално състояние на всички трудови договори на К.В.К. и заверено копие от трудово досие на К.В.К., от заключението на допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р. и от обясненията на страните, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Видно от представения трудов договор № 70/21.05.2010 г. ищеца К.К. *** ООД на длъжност „ръководител участък лак и опакова" с месечно трудово възнаграждение в размер на 440 лева. На 01.09.2011 г. е преназначен в същото дружество, като размера на възнаграждението е увеличен на 640 лева. Като доказателство по делото е приета трудова книжка на К. и се установява, че посоченото трудово правоотношение е прекратено на 01.04.2014 г. на основание чл. 123 ал. 1 т. 7 от КТ, което е отбелязано в трудовата книжка на ищеца. Ответника се явява правоприемник на „Мебел Троян" ООД и при условията на чл. 123 ал. 2 КТ, ЕТ „Елимекс - Иван Радевски" е преназначил ищеца с трудов договор № 159/01.04.2014 г. на длъжност „ръководител цех" със запазено трудово възнаграждение от предходния трудов договор и с признат трудов стаж по специалността – 10 г. 05 м. 01 д. От представените доказателства се установява, че на 01.09.2014 г. ищеца е преназначен в „Елимекс" ЕООД, правоприемник на ЕТ „Елимекс - Иван Радевски" и това трудово правоотношение е съществувало до 01.07.2015 г., след което отново при условията на чл. 123 ал. 1 т. 7 от КТ, във вр. с чл. 123 ал. 2 от КТ, К. е преназначен в ЕТ „Елимекс-Иван Радевски". Със заповед № 261/17.11.2015 г. на основание чл. 328 ал. 1 т. 11 от КТ трудовото правоотношение с ищеца е прекратено.

Към настоящия момент дейността в предприятието, в което К. е работил, се осъществява от „Мебел-Троян" ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала Тома Антонов Благов, като правоприемник и приобретател на дружествените дялове на първия работодател на ищеца - „Мебел Троян" ООД. Дружествените дялове на бившите собственици - Калинка Пенкова Радевска и Иван Колев Радевски са прехвърлени съответно на 03.07.2014 г. и 17.07.2014 г.

Приетата съдебно-икономическа експертиза е дала заключение, че допълнителното тр. възнаграждение, дължимо от работодателите за периода 01.04.2015 г. до 17.11.2015 г. е както следва: І вариант ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”  - 176,46 лева; ІІ вариант – 827,89 лева и от „Елимекс” ЕООД: І вариант – 231,08 лева и ІІ вариант – 1027,12 лева. В заключението си вещото лице Н.Р. е предложила и общ размер на задължението, съобразен с дължимата законова лихва. Установено е по заключението, че тр. стаж на ищеца до момента на постъпване на работа в „Мебел Троян” ЕООД е 29 години 7 месеца и 6 дни. Общо придобития тр. стаж за периода 25.05.10 – 17.11.2015 г. е 5 години 5 месеца и 23 дни. В допълнително заключение Р. е констатирала, че в ЕТ „Елимекс – Иван Радевски” и „Елимекс” ЕООД е начислявано тр. възнаграждение в размер на 640 лева, а доп. тр. възнаграждение за придобит тр. стаж и професионален опит не е начислявано на база отразения в договор № 159 от 01.04.2014 г. тр. стаж от 10 години 5 месеца и 1 ден.  

Предвид изложените факти по делото, настоящата инстанция мотивира следните правни изводи: Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /в сила от 01.07.2007 г./ допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща в процент върху основната заплата, определена с индивидуалния трудов договор. По смисъла на чл. 6 ал. 1 от цитираната Наредба тр. възнаграждение има задължителен и постоянен характер и трябва да се заплаща винаги, когато са налице законоустановените условия за получаването му. По силата на чл. 66 т. 7 от КТ това възнаграждение задължително трябва да се уговори от страните в трудовия договор, но липсата на такава клауза, когато са налице основанията за изплащането му не е основание за лишаване на работника от това допълнително възнаграждение. Съгласно чл. 12 ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на КТ за времето, през което работникът е работил в предприятието, както и трудовият стаж, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1 от ДР на КТ на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Предвиден е и минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, който е в размер на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж. Условията, при които се зачита сходството на длъжността се определят с вътрешни правила за организация на работната заплата в предприятието (чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ). В конкретния казус пълномощника на ответника адв. Илковски е заявил в с. з., че в предприятието на ответника няма  вътрешни правила за организация на работната заплата. Анализирайки приетата съдебно-икономическа експертиза, съда е установил, че вещото лице е дало становище, че общия стаж, полаган на същата, сходна или със същия характер длъжност от страна на ищеца и преди да постъпи на работа в „Мебел Троян” ЕООД, чиито правоприемник по смисъла на чл. 123 КТ е ответникът, е 29 години 7 месеца и 6 дни. Този извод се потвърждава и от представените с исковата молба трудова книжка № 804 и трудова книжка № 1126, които съгласно нормата на чл. 347 от КТ са официални удостоверителни документи, ползващи се с формална доказателствена сила. Трайната съдебна практика приема, че дадена работа, длъжност или професия има сходен или същия характер с друга, ако натрупаните при нея знания и умения могат и е необходимо да се приложат в другата. Видно от цитираните трудови книжки, /както правилно се е мотивирал процесуалния му представител мл. адв. Д./ през целия си стаж К.К. е бил на ръководна длъжност в дървопреработващата промишленост, като ръководител на производствена дейност. Ответникът не е ангажирал доказателства за оборването на този факт. За продължителността на трудовия стаж съда изхожда от представената трудова книжка.

Съда намира за основателно възражението на ответника за изтекла погасителна давност, предвид разпоредбата на чл. 111 б. „а” от ЗЗД с изтичането на тригодишна давност се погасяват вземанията за възнаграждение за труд. Следователно претендираното вземане следва да бъде уважено за периода от 14.06.2013 г. до датата на прекратяване на тр. договор – 17.11.2015 г. Ищеца се е съобразил с това възражение, поради което и в зависимост от него е поискал изменение на иска като сумата от 3 022,37 лева, която се претендира от К., изключва периода, погасен по давност. В с. з. от 06.02.2017 г. пълномощника на ищеца мл. адв. Д. подробно се е аргументирал как е изчислен размера на исковата претенция, което съда напълно споделя -  с трудово възнаграждение 640 лева, като общия трудов стаж на същата заемана длъжност на ищеца е в размер на 32 години, или като коефициент се равнява на 19.2 % от месечното спрямо трудовото възнаграждение, което прави 122.88 лева, месечно. 

При тези изводи ще следва предявения иск да бъде уважен изцяло като основателен и доказан.  

               С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на бюджета на съдебната власт 120,88 лева държавна такса – 4 % върху размера на предявения иск и на ищеца – 500,00 лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Водим от горното съдът

 

Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА ЕТ “Елимекс – Иван Радевски”, ЕИК 820191236, със седалище и адрес на управление гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Македония” № 44, представляван от Иван Радевски да заплати на К.В.К., адрес: ***, ЕГН ********** /съд. адрес: ***, мл. адв. Д./ сумата 3 022,37 – три хиляди двадесет и два лева и 37 стотинки, представляваща незаплатено допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за периода 14.06.2013 г. – 17.11.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 14.06.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА ЕТ “Елимекс – Иван Радевски”, ЕИК 820191236, със седалище и адрес на управление гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Македония” № 44, представляван от Иван Радевски да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 120,88 – сто и двадесет лева и 88 стотинки, а на ищеца К.В.К., адрес: ***, ЕГН ********** /съд. адрес: ***, мл. адв. Д./ – 500,00 – петстотин лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Ловеч  в двуседмичен срок от днес.

                                       

                                                                Районен съдия: