РЕШЕНИЕ

 

   

 

гр. Троян, 18.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и шести юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария Станчева  и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 442 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:  

      Ю.А.А. *** е предявил срещу Община гр. Троян молба с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Молителят излага, че в акта си за раждане е записан с имената Ю.А.А., но сред своите близки и познати е известен с имената Ю.А.А.. В съдебно заседание молителя е представляван от адвокат К.Н. от ЛАК. Моли съда с решението си да допусне промяна, като бъде записан с българските си имена и това да бъде отразено в съответния регистър. В подкрепа на искането си е ангажирал писмени  и гласни доказателства.

             Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, в законоустановения срок по чл. 131 от ГПК не е представен отговор.

             За РП – Троян не се явява представител, не е изразено становище по молбата.

От приложените към делото доказателства: копие от удостоверение зараждане от 09.11.1999 г., копие от лична карта № 611629802, копие от диплома за завършено средно образование № 039275 от 29.06.1984 г., удостоверение от Общински народен съвет от 20.06.1991 г., копие от диплома № 028631 от 29.06.1989 година и копие от трудова книжка, както и от показанията на разпитания свидетел М.К.А., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Молителят Ю.А.А. е роден на *** ***, видно от представеното у-ние за раждане на Община Троян. Установява се, че през 1986 г. А. е приел имената Ю.А.А., както е известен и в обществото и както са съставени всичките му документи. През 1992 г. – 1993 г. под натиск от семейството му, А. приел отново турските си имена, но заявява, че това в момента му създава затруднения, защото всички го познават като Ю.. Предвид на това за него се породил правния интерес от подаването на настоящата молба за промяна на имената му.  

                На основание чл. 163 от ГПК съдът е допуснал събирането на гласни доказателства, като по делото е разпитан свидетеля М.А., който излага, че с молителя са учили заедно и са приятели от дълги години. Атанасов заявява, че познава молителя с името Ю., както е известен сред своите близки и роднини. 

 С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. 1 от ЗГР, които дават основание за исканата промяна.

                При горните изводи молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община – гр. Троян за отбелязване на промяната в акта за раждане и в регистъра на населението.

                Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че Ю.А.А., ЕГН **********, адрес: ***  и с Акт за раждане № 10 от 04.10.1966 г., издаден от Община Троян е с  имена Ю.А.А. и тези имена да се отразят в акта за раждане и регистъра на населението.

                Решението не подлежи на обжалване. Препис от него да се изпрати на Община Троян.

 

Районен съдия: