Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Троян, 21.03.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и седемдесета година в състав:

                                               Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 459 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

         К.В.В. и К.А.В.,*** са предявили срещу Г.В.В. *** иск с правно основание чл. 32 ал. 2 от Закона за собствеността – разпределение на ползване на съсобствен имот, както подробно е описано в молбата. За установяване обстоятелствата по същата са ангажирани писмени доказателства. Ищците са редовно призовани, в с. з. се явява К.В., двамата са представлявани от адв. В.А. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи  исковата претенция и да извърши разпределение на ползването, ангажирани са писмени доказателства. 

         По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок В. е представил писмен отговор, с който е изразил становище по иска. В процеса ответника е представляван от адв. П.К. от ЛАК.  

От приложените писмени доказателства: нот. акт № 140 т. І, н.д. № 291/1972 г. на ТРС, нот. акт № 86, том ІІ, н.д. № 236 от 2011 г. на нотариус М. Г., нот. акт № 87, том ІІ, н.д. № 237 от 2011 г. на нотариус М. Г., скица на поземлен имот № 15-177857/29.04.2015 г., удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО001396/04.05.2015 г., удостоверение за наследници изх. № 25/08.06.2015 г. на Кметство с. Шипково, 3 бр. предложение за доброволна подялба от К. В. и жалба  от 20.07.2013 г. до Районна прокуратура гр. Троян от К. В., както и от заключението на допусната и изслушана техническа експертиза с вещо лице инж. К.К., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не се спори между страните, че са съсобственици на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.311, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1833 от 07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 591 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници: 83212.501.310, 83212.501.1048, 83212.501.31, 83212.501.1293, заедно с построените в имота: сграда 83212.501.311.1, застроена площ от 64 кв. метра, брой етажи 2, предназначение жилищна сграда-еднофамилна, сграда 83212.501.311.2, застроена площ от 15 кв. метра, брой етажи 1, предназначение друг вид сграда за обитаване и сграда 83212.501.311.3, застроена площ от 34 кв. метра, брой етажи 2, предназначение селскостопанска сграда. 2/3 ид. част притежават ищците, а останалата 1/3 част от съсобствеността притежава ответника.

            1/3 идеална част от имота притежава К.В.В. по наследство, съгласно нот. акт № 86, т. V, дело № 809 от 29.07.2011 г. на Служба по вписванията при ТРС, а другата 1/3 идеална част притежават двамата ищци в режим на съпружеска имуществена общност, съгласно договор за продажба, оформен с нотариален акт № 87, т. V, дело № 810 от 29.07.2011 г. на Служба по вписванията при ТРС.

           Не се оспорва от страните, че заедно владеят процесния имот, но частите, които ползва всеки един от съсобствениците, не съответства на собствените му ид. части. 

Ищците излагат, че не могат доброволно да разпределят ползването на имота, поради което са предявили пред съда настоящата искова претенция.

За процесния имот е представена актуална скица и дан. оценка.

За изясняване на обективната истина по делото е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. К.К., който е имал за задача да изготви вариант за разпределение на ползването в зависимост от правата на страните – 2/3 ид. част общо за ищците и 1/3 ид. част за ответника. Експерта е изготвил четири варианта на разпределението на ползване, съобразени с притежаваните от страните идеални части.

При обсъждане на събраните доказателства по делото в частност и в тяхната съвкупност решаващия съд намира, че е сезиран с иск по чл. 32 ал. 2 от Закона за собствеността. Настоящото производство по спорна съдебна администрация цели максимално обособяване на правото на ползване, без в съответния имот да се правят изменения и при максимално точно съответствие между притежаваната и разпределена за ползване площ. Производството по чл. 32 ал. 2 ЗС не е исково, а е спорно производство за съдебна администрация на гражданските правоотношения между съсобствениците по повод ползването и управлението на общата вещ. Това производство приключва с решение на съда, което замества липсващо решение на мнозинството по чл. 32 ал. 1 ЗС. Страните по делото са съсобственици на процесния имот с посочените горе квоти и не са могли да постигнат съгласие и да вземат решение как да използват общата вещ, поради което и на горното основание е образувано настоящето производство. По съществото на спора настоящата инстанция счита, че следва да допусне разпределението на ползването на процесния имот, при правата посочени горе, като възприеме представения вариант № 2 от заключението на техническата експертиза, поддържано от вещото лице инж. К. в с.з. Този вариант съответства на действителните права на страните и е най-целесъобразен за ползването на съсобствения имот.

Относно сторените по делото деловодни разноски, съда намира предвид характера на производството, че същите следва да останат за страните така, както са ги сторили.

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И      :

 

ПРЕДОСТАВЯ по реда на чл. 32 от Закона за собствеността за ползване на К.В.В., ЕГН ********** и К.А.В., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, /съд. адрес:***, адв. В. А./ 2/3 идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.311, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1833 от 07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 591 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници: 83212.501.310, 83212.501.1048, 83212.501.31, 83212.501.1293, заедно с построените в имота: сграда 83212.501.311.1, застроена площ от 64 кв. метра, брой етажи 2, предназначение жилищна сграда-еднофамилна, сграда 83212.501.311.2, застроена площ от 15 кв. метра, брой етажи 1, предназначение друг вид сграда за обитаване и сграда 83212.501.311.3, застроена площ от 34 кв. метра, брой етажи 2, предназначение селскостопанска сграда, означена в червен цвят, с площ 362 кв. м по скица – проект вариант № 2 от приетото заключение на допусната техническа експертиза, която е неразделна част от настоящето решение.

         ПРЕДОСТАВЯ за ползване по същия ред на Г.В.В., адрес: ***, ж. к. „Васил Левски”, зона В, бл. 9а, вх. Б, ет. 5, ап. 30 /с***/ 1/3 ид. част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.311, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1833 от 07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 591 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници: 83212.501.310, 83212.501.1048, 83212.501.31, 83212.501.1293, заедно с построените в имота: сграда 83212.501.311.1, застроена площ от 64 кв. метра, брой етажи 2, предназначение жилищна сграда-еднофамилна, сграда 83212.501.311.2, застроена площ от 15 кв. метра, брой етажи 1, предназначение друг вид сграда за обитаване и сграда 83212.501.311.3, застроена площ от 34 кв. метра, брой етажи 2, предназначение селскостопанска сграда, означена в зелен цвят, с площ 195 кв. м по скица – проект вариант № 2 от приетото заключение на допусната техническа експертиза, която е неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: