Р Е Ш Е Н И Е

 

      

 

гр. Троян, 24.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и шести две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 477 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:      

 

Производството е образувано по искова молба на О.Р.З. *** против А.И.Ю. ***.

Водим от горното съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОСТАНОВЯВА родителските права спрямо детето И. О.Р., роден на *** г. да се упражняват от бащата О.Р.З., ЕГН **********, адрес: ***.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на И. О.Р., роден на *** г. да е при бащата О.Р.З., ЕГН **********, адрес ***.

     ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 127 а от СК, заместващо съгласието на майката – А.И.Ю., ЕГН **********, адрес: Дом за стари хора – с. Добродан /с. Браниполе, общ. Родопи, ул. „Дружба” № 70/ да бъде издаден паспорт на детето – И. О.Р., ЕГН ********** както и същото да пътува извън пределите на Република България до навършване на 18 годишна възраст, придружено от своя баща О.Р.З., ЕГН **********, като всеки път бъдат съобразени конкретните условия в определената държава, дали не са опасни или неблагоприятни за детето.

ОСЪЖДА А.И.Ю., ЕГН **********, адрес: Дом за стари хора – с. Добродан /с. Браниполе, общ. Родопи, ул. „Дружба” № 70/ да заплаща на О.Р.З., ЕГН **********, адрес *** в качеството му на баща и законен представител на малолетния И. О.Р. по 150 – сто и петдесет лева месечна издръжка, считано от 29.05.2017 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, както и сумата 1 440 – хиляда четиристотин и четиридесет лева, представляваща издръжка за минал период 01.05.2016 г. – 01.05.2017 г. /по 120 лева месечно/.

ОСЪЖДА А.И.Ю., ЕГН **********, адрес: Дом за стари хора – с. Добродан /с. Браниполе, общ. Родопи, ул. „Дружба” № 70/ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС на съдебната власт 216,00 – двеста и шестнадесет лева държавна такса върху определената издръжка за три години, 57,60 – петдесет и седем лева и 60 стотинки държавна такса върху определената издръжка за минал период и 150,00 – стои петдесет лева държавна такса върху трите обективно съединени неоценяеми искове.

На основание чл. 242 ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително  изпълнение на решението.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

Районен съдия: