Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 420

 

гр.Троян, 15.12.2017 год.

 

         Троянски районен съд, четвърти състав в публичното заседание на петнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

            Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария Станчева и присъствието на прокурора…………като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 480 по описа за 2017 година, за да се произнесе – съобрази:

Производството е по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ .

Постъпила е жалба от И. *** и П.И.И. *** против  Заповед № РД 12-93-49 от 24.04.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Ловеч за разпределение ползването на земите по масиви за землището на с. Велчево, общ. Априлци, за стопанската 2016 г. - 2017 г.

Двамата жалбоподателите излагат, че са собственици на животновъдни обекти, находящи се в с. Велчево и с. Патрешко и ежегодно сключват споразумения с ОСЗ – Троян, ИРМ – Априлци заедно с други собственици и ползватели за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в съответното землище.  С обжалваната заповед от 24.04.2017 г. на основание чл. 37 ж ал. 11 от ЗСПЗЗ ОД „Земеделие” – гр. Ловеч е одобрила споразумение, по силата на което И.Р.В. и М.Г.М. ще ползват описаните подробно площи от землището на с. Велчево. Жалбоподателите излагат, че са подали в срок заявление за участие, като на 11.04.2017 г. било насрочено заседание, на което първия от тях присъствал, но не мигли да постигнат споразумение. В последствие разбрали, че без да са уведомявани, на 18.04.2017 г. е имало заседание на комисията и е сключено споразумение с лицата М.М. и И.В.. По изложените съображения И. и И. намират издадената заповед за одобряване на постигнатото споразумение за незаконосъобразна и молят същата да бъде отменена.

В с. з. на 30.10.2017 г. П.И. е заявил, че се отказва от подадената жалба и съда е прекратил производството по отношение на него.

Жалбоподателя И.И. се явява лично в с. з. и моли съда да отмени атакуваната заповед изцяло като незаконосъобразна.

Заинтересованите страни М.М. и И.В. са редовно призовани, в с. з. се явява втория от тях, и двамата не изразяват становище.

За ответника ОД „Земеделие” – гр. Ловеч се явява юриск. Нейкова, която изразява становище по същество, като намира процесната жалба за неоснователна и недоказана и моли съда да я остави без уважение. Излага подробни съображения за това.

Съдът, след като прецени събраните в процеса доказателства, поотделно и в съвкупност, и въз основа на своето вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна, следното:

Със Заповед № РД–12-49/01.03.2017 г. на Директора на Областна дирекция ”Земеделие”- гр. Ловеч, на основание чл. 37 ж ал. 4 от ЗСПЗЗ е назначена комисия със задача да ръководи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици и/или ползвателите им в землищата на с. Велчево и с. Драшкова полява, общ. Априлци, като е определил и състава на комисия, която да ръководи процедурата.

Заявления за участие в процедурата са подали И.И., М.М., И.В. и П.И..

Видно от представения протокол № 1 от заседание на комисията по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, проведено на 11.04.2017 г. се установява, че четиримата заявители са присъствали на заседанието, не са представили проект за споразумение. Общинската служба е оказала техническо съдействие като е изготвила споразумение, основаващо се на желанията на участниците. На заседанието е решено П.И. да не участва в споразумението, тъй като има задължения към Община Априлци, не притежава животновъден обект в землището на с. Велчево и липсва правно основание – имоти с НТП в това землище. В протокола е констатирано, че споразумението не е било подписано от всички участници и изрично е определено работно заседание на 18.04.2017 г. от 10.00 часа в сградата на ОСЗ – Троян, ИРМ – Априлци.

На 18.04.2017 г. комисията е провела заседанието си, на което са присъствали М.М. и И.В.. Двамата са подписали споразумението за създаване на масиви. Изрично в представения протокол е отразено, че допуснатия до участие заявител И.И., който е отказал да подпише споразумението на 11.04.2017 г. ще бъде информиран с писмо, че ще ползва имотите си в реални граници в землището на с. Велчево.

На 20.04.2017 г. комисията по чл. 37 ж ал. 4 от ЗСПЗЗ е представила доклад до ОЗ „Земеделие” - Ловеч, с който е констатирала, че внесеното доброволно споразумение отговаря и е изготвено при спазване на разпоредбите на чл. 37 в от ЗСПЗЗ, посочила е кои масиви за ползване са разпределени между ползвателите, имотите съгласно чл. 37 в от ЗСПЗЗ, както и определеното от страните по доброволното споразумение средно рентно плащане.

Въз основа на така изготвения доклад, Директора на Областна дирекция ”Земеделие” – гр. Ловеч по реда на чл. 37 в ал. 4 от ЗСПЗЗ е издал Заповед № РД -12-93-49 от 24.04.2017 г., с която е одобрено споразумение разпределено ползването на земите по масивите в землището на с. Велчево, общ. Троян за стопанската 2016/2017 г.

За установяване твърденията на страните по делото са допуснати гласни доказателства като са разпитани свидетелите Н.В.И. и Н.Ц.М.. И. е брат на жалбоподателя, а М. живее с него на семейни начала. Свидетелите излагат, че И.И. е трябвало да отиде в гр. Априлци през м. април 2017 г., за да бъде изготвено споразумение в поземлена комисия за ползването на пасищата, като срока за това бил до 10 април. От комисията им казали, че могат да сключат споразумението със задна дата. Тримата отишли в гр. Априлци, преговаряли с другия заявител М.М., но не стигнали до някакво споразумение. Устно се разбрали, че ще ползват земите в реални граници и после си тръгнали. Свидетелите твърдят, че в последствие по интернет установили, че такова споразумение е сключено за ползване от М.М. и И.В.. По никакъв начин жалбоподателя не е уведомяван за последващо заседание на комисията и реално И. е бил лишен от възможността на участва в преговорите.

При така възприетата фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна с правен интерес от обжалването и в преклузивния срок по чл. 149 ал. 1 от АПК. Съгласно чл. 168 от АПК във връзка с чл. 142 от АПК, съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл. 146 от АПК, без да се ограничава само с тези, посочени от оспорващия. За процесната заповед съда намира същата за валидна, издадена от компетентен административен орган, в кръга на неговата компетентност и в предписаната от закона форма.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на  чл. 37 в ал. 1 от ЗСПЗЗ масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на Областната дирекция "Земеделие". Според ал. 2 на разпоредбата споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, включително по ал. 3, и дължимото за тях рентно плащане. Според ал. 4 на чл. 37 в от ЗСПЗЗ - комисията изготвя доклад до директора на Областна дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3 т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на Областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната година.

За процесната Заповед № РД-12-93-49/24.04.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” - Ловеч, приложимата е правната уредба на чл. 37 ж и чл. 37 в от ЗСПЗЗ, както и Преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г. Съгласно § 3 от тях, за споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г. сроковете по чл. 37ж се удължават с 4 месеца.

Поради това изменение на закона, сроковете за календарната 2017 г. за споразумения за пасища са удължени - до 30.04.2017 г.

Установява се, че комисията, назначена за ръководене сключването на споразумение не е включила жалбоподателя И.В.И. като ползвател на земеделски земи в разпределението за ползване на земеделски земи - пасища за 2017 г., след като е констатирала, че същият е отказал да подпише изготвеното доброволно споразумение за разпределение ползването на земеделските земи — пасища за 2017 г. в землището на с. Велчево, община Априлци.

Споразумението по ЗСПЗЗ е доброволно, то изразява постигнато съгласие и всеки ползвател може да го подпише или да откаже да участва в него. Това е оставеното на желанието и свободната воля на лицата, желаещи да се постигне създаване на масиви и разпределение на ползването и участващи в тази процедура.

На заседанието на комисията, състояло се на 11.04.2017 г., не се е постигнало споразумяване, като в протокола изрично е записана датата на следващото работно заседание. Следователно не може да се приеме за вярно твърдението на И., че същия не е бил информиран за последващото заседание на комисията. И. изрично е уведомен с писмо изх. № ВС-37-241 А/20.04.2017 г. с обратна разписка, че ако не се подпише споразумение, ще ползва имотите си в реални граници.

Съдът счита с оглед представените доказателства, че така изложената процедура е спазена. Ще следва настоящата жалба да бъде изцяло отхвърлена.

Предвид изхода на спора в настоящото производство и своевременно заявеното искане за присъждане на разноски съдът намира, че жалбоподателя следва да бъде осъдена да заплати на Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч направените от нея разноски в размер на 200 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на по чл. 78 ал. 8 от ГПК, вр. чл. 24 от Наредба за заплащане на правна помощ.

Воден от изложеното съда

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.И., ЕГН **********, адрес: *** против Заповед № РД-12-93-49/24.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Ловеч, с която е одобрено споразумение за разпределено ползването на земите по масивите в землището на с. Велчево, общ. Троян за стопанската 2016/2017 г.

ОСЪЖДА И.В.И., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на ОД „Земеделие” – гр. Ловеч  сумата 200,00 – двеста лева юрисконсултско възнаграждение, определено по чл. 78 ал. 8 от ГПК, вр. чл. 24 от Наредба за заплащане на правна помощ.

              Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му на страните пред Административен съд -  Ловеч.

 

 

 

Районен съдия: