РЕШЕНИЕ  № 196

 

      гр. Троян, 20.06.2017 год.

        

         В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 485 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:      

 

 

Производство с правно основание чл. 4 във вр. чл. 2 ал. 1 и чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗЗДН.

         Водим от горното и на основание чл. 15 ал. 1 от ЗЗДН съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Р.Н.В., адрес: ***, ЕГН ********** - да бъде издадена заповед за защита и наложени мерки  по чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 3 от Закона за защита срещу домашното насилие, с искане да бъде задължен ответника С.П.В., адрес: ***, ЕГН **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.Н.В., да бъде отстранен от семейното жилище и да не приближава пострадалото лице – Р.В., дома и местата за социални контакти.

ОТМЕНЯ издадената заповед № 2 от 31.05.2017 г. за незабавна защита.

         ОСЪЖДА Р.Н.В., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 25 /двадесет и пет/ лева държавна такса на основание чл. 11 ал. 3 от ЗЗДН.

 ОСЪЖДА Р.Н.В., адрес: ***, ЕГН **********да заплати на С.П.В., адрес: ***, ЕГН ********** сумата 405.00 /четиристотин и пет/ лева  разноски по делото.

         Препис от решението да се връчи на страните.

         Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

                                                       

Районен съдия: