РЕШЕНИЕ  № 215

 

гр. Троян, 13.07.2017 год.

        

   В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тринадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 546 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:      

 

 

Производство с правно основание чл. 4 във вр. чл. 2 ал. 1 и чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗЗДН.

         В Троянски районен съд е постъпила молба от К.М.М. *** по реда на чл. 8 т. 2 от ЗЗДН, с искане за издаване  заповед за защита спрямо М.К.П. ***.  

Водим от горното и на основание чл. 15 ал. 1 от ЗЗДН съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана молбата на К.М.М., адрес: ***, ЕГН ********** да бъде издадена заповед за защита  и  наложени мерки за защита по чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие, с искане да бъде задължен ответника М.К.П., ЕГН **********, адрес: *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо К.М.М. и малолетната М.М.К. и на същия да бъде забранено да ги доближава за срок от 18 месеца.

         ОСЪЖДА К.М.М., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 50 /петдесет/ лева минимална държавна такса на основание чл. 11 ал. 3 от ЗЗДН.

         Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

                                                       

Районен съдия: